Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen behandler sager om udlændinges ret til besøg og ophold i Danmark.

Asyl

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om asyl. Styrelsen tager først stilling til, om en asylansøgning skal behandles i Danmark eller et andet EU-land. Udlændingestyrelsen tager også stilling til andre landes anmodninger om, at Danmark behandler en asylsag.

Skal en sag behandles i Danmark, træffer styrelsen afgørelse om tilladelse til eller afslag på ophold.

Får en asylansøger opholdstilladelse i Danmark, beslutter Udlændingestyrelsen ud fra fastlagte kriterier og kvoter for fordeling af flygtninge, hvilken kommune pågældende skal starte med at bo i.

Styrelsen varetager en række særlige sagsbehandlingsopgaver i relation til uledsagede mindreårige asylansøgere og behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på asylområdet.

Indkvartering

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for forsørgelse og indkvartering af asylansøgere, personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom.

Det omfatter bl.a., at styrelsen skal sikre tilvejebringelse af faciliteter til indkvartering, og at styrelsen træffer afgørelser om sundhedsbehandling og andre nødvendige foranstaltninger, mens de pågældende er under styrelsens forsørgelse.

Opgaven løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene.

Visum

Udlændingestyrelsen varetager i samarbejde med Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i udlandet behandlingen af ansøgninger om visum til brug for besøg i Danmark i kortere perioder. Det omfatter sager om turistvisum, forretningsvisum og visum til kulturelle arrangementer m.v.

Familiesammenføring

Udlændingestyrelsen behandler ansøgninger om familiesammenføring til Danmark, Færøerne og Grønland.

Styrelsen behandler også ansøgninger om pas samt forlængelse, bortfald og inddragelse af opholdstilladelser på familiesammenføringsområdet.

Permanent opholdstilladelse

Udlændingestyrelsen behandler sager om permanent opholdstilladelse uanset om det forudgående tidsbegrænsede ophold er givet af Udlændingestyrelsen (asyl/familiesammenføring) eller Styrelsen for International Rekruttering og Integration (erhverv/studie).

Andre sagsområder

Udlændingestyrelsen behandler i samarbejde med politiet sager om administrativ udvisning og afgiver udtalelse til anklagemyndigheden i straffesager vedrørende udlændinge.

Udlændingestyrelsen varetager genbosætning af kvoteflygtninge i samarbejde med FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR). Styrelsen fordeler også kvoteflygtninge til boligplacering i kommunerne.

Udlændingestyrelsen behandler bl.a. også sager om arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet og sager vedrørende ophold for religiøse forkyndere.

Øvrige opgaver

Udlændingestyrelsen informerer om gældende regler og procedurer for behandling af sager via nyidanmark.dk

Desuden vejleder styrelsen bl.a. ved telefoniske og personlige henvendelser i Borgerservice, der ligger i Næstved, Odense, Aarhus, Aalborg og Bornholm. 

Endvidere varetager Udlændingestyrelsen en række generelle opgaver på udlændingeområdet, herunder udarbejdelse af statistikker og deltagelse i visse opgaver vedrørende internationalt samarbejde.

Udlændingestyrelsen er løbende i dialog med interessenter i forskellige netværk, bl.a. Det Regionale Netværk, Advokatforum og Asylforum.  

Sidst opdateret 03.08.2020