Tal og statistik om integration

Her kan du finde links til relevant statistik om integration.

Integrationsbarometer.dk

På integrationsbarometer.dk kan du følge udviklingen på integrationsområdet – både i landet som helhed og i de enkelte kommuner.

Integrationsbarometer.dk omfatter et landsdækkende integrationsbarometer, der viser udviklingen mod ni målsætninger om: Arbejde, uddannelse, danskkundskaber, medborgerskab, ligebehandling, selvbestemmelse, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet. Desuden består integrationsbarometeret af lokale integrationsbarometre for hver kommune, som viser udviklingen mod de seks af målsætningerne, hvor der findes tal på kommunalt niveau: Arbejde, uddannelse, danskkundskaber, forsørgelse, udsatte boligområder og kriminalitet.

Løbende statistik på Integrationsbarometer.dk

Integration: Status og udvikling: Indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark og viser den seneste udvikling i integrationen af nydanskere i forhold til befolkningstal, uddannelse og beskæftigelse.

Se integration: Status og udvikling (nyt vindue)

Se seneste befolkningstal om indvandrere og efterkommere i Danmark (nyt vindue)

Se de seneste tal om indvandrere og efterkommere i lønmodtagerbeskæftigelse (nyt vindue)

Få overblik over tal og tendenser på uddannelsesområdet (nyt vindue)

Danskuddannelserne: Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør løbende statistikker over aktiviteten på danskuddannelserne til voksne udlændinge.

Se statistikker om danskuddannelserne (nyt vindue)

Medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse: Udlændinge- og Integrationsministeriets survey-undersøgelse af medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse blandt nydanskere med ikke-vestlig oprindelse.

Se statistik om medborgerskab, ligebehandling og selvbestemmelse (nyt vindue)

International statistik: Statistik om integration i de nordiske lande og OECD-landene.

Se international statistik (nyt vindue)

Benchmarkinganalyser: Analyser af kommunernes og sprogcentrenes resultater på integrationsområdet.

Se benchmarkinganalyser (nyt vindue)

Enkeltstående analyser på Integrationsbarometer.dk

Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration: Med denne startevaluering fremlægges den første samlede status på implementeringen og effekterne af to- og trepartsaftalerne og de gennemførte lovændringer.

Se startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration (nyt vindue)

Børn af efterkommere: Find tal og analyser om børn af efterkommere.

Se statistik om børn af efterkommere (nyt vindue)

Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne: Rapporten Bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne: Fakta om integration, 2014 indeholder en række hovedtal om, hvordan personer med oprindelse i Bosnien-Hercegovina klarer sig i det danske samfund.

Se statistik om bosniske krigsflygtninge fra medio 90’erne (nyt vindue)

Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013: Valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2013 var højere end ved det foregående valg i 2009. Der var dog stadig væsentlige uligheder i valgdeltagelsen.

Se statistik om valgdeltagelsen ved kommunalvalget 2013 (nyt vindue)

Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser: Undersøgelsen viser at næsten dobbelt så mange nydanske mænd med ikke-vestlig oprindelse, som mænd med dansk oprindelse, falder fra på erhvervsuddannelserne.

Se statistik om indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser (nyt vindue)

Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse: Rapporten Måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse har til formål at give nye og forbedrede metoder til at afdække diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse.

Se måling af diskrimination på baggrund af etnisk oprindelse (nyt vindue)

Yderligere tal og analyser: Yderligere tal og analyser, som viser udviklingen på integrationsområdet.

Se yderligere tal og analyser (nyt vindue)

Integration i Tal

Nyhedsbrevet Integration i Tal udkom 5 gange i perioden 1. halvår 2016-1. halvår 2017. Nyhedsbrevet formidlede analyser om integration og henvendte sig til medier, beslutningstagere samt øvrige interessenter på integrationsområdet.

Læs Integration i Tal, nr. 5, 9. maj 2017

Læs Integration i Tal, nr. 4, 4. januar 2017

Læs Integration i Tal, nr. 3, 16. september 2016

Læs Integration i Tal, nr. 2, 23. maj 2016

Læs Integration i Tal, nr. 1, 1. marts 2016

Jobindsats.dk

På Beskæftigelsesministeriets statistikportal jobindsats.dk kan du finde forskellig statistik vedr. udlændinges integration på det danske arbejdsmarked.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet: Oplysninger om antal personer, påbegyndte og afsluttede forløb, varighed af forløb, aktiveringsgrad, selvforsørgelsesgrad mv.

Find statistik for kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet (nyt vindue)

Integrationsydelse: Oplysninger om antal personer på integrationsydelse, antal forløb, gennemsnitlig varighed mv.

Find statistik for integrationsydelse (nyt vindue)

Befolkning og arbejdsmarked: Oplysninger om befolkningens fordeling på beskæftigelsesstatus og herkomst (personer med dansk oprindelse, indvandrere fra vestlige lande, efterkommere fra vestlige lande, indvandrere fra ikke-vestlige lande, efterkommere fra ikke-vestlige lande)

Find statistik for befolkning og arbejdsmarked (nyt vindue)

Udenlandsk arbejdskraft: Oplysninger om udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, udenlandske tjenesteydere og virksomheder i Danmark mv.

Find statistik for udenlandsk arbejdskraft (nyt vindue)

Statistikbanken.dk

På Danmarks Statistiks statistikportal statistikbanken.dk kan du finde statistik om udlændinge i Danmark.

Antal indvandrere og efterkommere: Oplysninger om antal indvandrere og efterkommere fordelt på oprindelsesland, statsborgerskab, køn, alder, civilstand og kommune.

Find statistik for antal indvandrere og efterkommere (nyt vindue)

Indvandreres og efterkommeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens: Oplysninger om indvandreres og efterkommeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens fordelt på køn, alder og kommune.

Find statistik for indvandreres og efterkommeres erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens (nyt vindue)

Indvandreres og efterkommeres højest fuldførte uddannelse: Oplysninger om indvandreres og efterkommeres højest fuldførte uddannelse fordelt på køn, alder og kommune.

Find statistik for indvandreres og efterkommeres højest fuldførte uddannelse (nyt vindue)

Sidst opdateret 16.08.2019