Forside » SIRI » Udbud » Udbud, hvor ansøgningsfristen er udløbet » Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet Flere Kvinder med Indvandrerbaggrund i Beskæftigelse

Udbud: Faciliterings- og Implementeringsstøtte til initiativet Flere Kvinder med Indvandrerbaggrund i Beskæftigelse

Styrelsen for International Rekruttering og Integration søger en leverandør til at yde faciliterings- og implementeringsstøtte til en række kommuner i forbindelse med projektet ’Flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse’.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 er der afsat 95 mio. kr. til et initiativ målrettet landets kommuner. Initiativet skal sætte ambitiøse mål for, hvordan flere indvandrerkvinder med ikke vestlig-baggrund kommer i beskæftigelse. Dette udbud vedrører faciliterings- og implementeringsstøtte til indsatsen, som løber i perioden november 2019-januar 2022.

Leverandøren skal yde processtøtte og vejledning til de kommuner, der deltager i projektet, inspirere og støtte dem til at opfylde de opstillede målsætninger og sikre vidensdeling af gode erfaringer og best practice kommunerne imellem. Som led i initiativet skal leverandør udarbejde samarbejdsaftaler mellem SIRI og Kommunerne og etablere tværkommunale netværk, hvor kommunerne har mulighed for at udveksle viden og drøfte erfaringer.

Derudover skal leverandøren i samarbejde med SIRI udvikle en redskabskasse, der giver effektfulde værktøjer til kommunernes opsporing, udredning og kvalificering af målgruppen. Værktøjskassen skal blandt andet styrke dialogen med kvinderne med henblik på afklaring af sociale barrierer og styrker. Leverandøren skal desuden udarbejde lokale parathedsanalyser og brancheafdækninger med udgangspunkt i målgruppens ressourcer og kompetencer.

Projektets baggrund og formål

Projektets overordnede målgruppe er kvinder med ikke-vestlig baggrund, der står over for en række sammensatte og komplekse problemstillinger. De er ofte langt eller meget langt fra arbejdsmarkedet og har begrænset eller ingen erfaring fra et ordinært job, hverken fra det danske arbejdsmarked eller fra hjemlandet. Styrelsen har udbudt en pulje, hvor et antal kommuner får mulighed for at etablere en tværfaglig og koordineret indsats for målgruppen. Indsatsen har fokus på at arbejde med de barrierer, der kan være for at kvinderne opnår selvforsørgelse og arbejdsmarkedsdeltagelse, fx patriarkalske familie- og kønsrollemønstre, helbredsforståelse og tilknytning til det omkringliggende samfund.

Deltagerkommunerne skal indledningsvis indgå en samarbejdsaftale med Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som fastsætter konkrete mål for indsatserne i de enkelte kommuner på baggrund af kommunens ansøgning og sammensætningen af målgruppen lokalt. Samarbejdsaftalen skal derudover indeholde en plan for, hvorledes målene opfyldes.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er: 8,7 mio. kr. ekskl. moms.

Projektperioden strækker sig fra november 2019 til januar 2022.

Opgaven annonceres offentligt efter udbudslovens afsnit III.

Frist for indsendelse af tilbud er den 13. november 2019 kl. 12.

Læs mere om betingelser, spørgsmål eller anmodning om yderligere oplysninger mv. på ETHICS

Sidst opdateret 11.10.2019
Navigation