Styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 og i finansloven for 2019 blev det aftalt at afsætte midler til en pulje målrettet kommunernes indsats på repatrieringsområdet.

Initiativet skal give den enkelte bedre muligheder for at planlægge og gennemføre en eventuel reetablering i hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt sikre en holdbar repatriering.

Kommunerne får med denne pulje mulighed for at søge om midler til at øge vidensniveauet blandt repatrieringslovens målgruppe om frivillig tilbagevenden til hjemlandet eller et tidligere opholdsland samt give målgruppen bedre forudsætninger for at træffe beslutning om og gennemføre en vellykket repatriering. Desuden kan der søges om midler til at igangsætte konkrete projekter, som kan styrke kommunernes interne organisering og indhold i repatrieringsindsatsen.

Der udmøntes 7 mio. kr. i nærværende ansøgningsrunde.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af kommuner.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 18. november 2019

Puljevejledning

Ansøgningsskema

Budgetskema

Sidst opdateret 17.10.2019
Navigation