Støtte til fremme af demokratisk deltagelse

Formålet med puljen er at understøtte initiativer, der sætter fokus på demokratisk engagement og forståelse for det danske samfund blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte og isolerede boligområder.

Som led i udmøntningen af puljen skal der derfor etableres en række aktiviteter i og omkring udsatte boligområder. Aktiviteterne skal bidrage til at styrke demokratiske værdier, samfundsdeltagelse, ligestilling samt rettigheder og pligter som medborger i det det danske samfund.

Aktiviteterne skal desuden engagere og motivere målgruppen til aktiv deltagelse i demokratiske processer og dialog – fx ved deltagelse i forenings-, skole- og institutionsbestyrelser samt integrationsråd og lignende demokratiske organer. Aktiviteterne kan fx bestå af møder i lokale netværk, afholdelse af workshops, forløb, events eller lignende.                  

Nærværende ansøgningspulje er på 5 mio. kr.

Ansøgerkreds

Puljen kan søges af civilsamfundsaktører evt. i partnerskab med kommunale institutioner i og omkring udsatte boligområder. Det kan fx være skoler, klubber, daginstitutioner, sprogskoler, beskæftigelsesrettede indsatser og lignende. Derudover kan de lokale integrationsråd og lokale beboerforeninger inddrages.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er mandag den 26. november 2018.

Ansøgning skal indsendes via ansøgningsportalen.

Ansøgerne kan forvente svar på ansøgningen senest to måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Hent vejledning til puljen

Sidst opdateret 03.04.2019
Navigation