Forside » SIRI » Puljer » Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet

Puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet

Her kan du finde en oversigt over puljer, hvor ansøgningsfristen er udløbet.

Forebyggelse af radikalisering gennem etablering af national hotline

En ny national hotline skal tilbyde hjælp og vejledning til forældre, pårørende og andre, der er bekymrede for at et barn, ung eller voksen er i risiko for radikalisering eller allerede er en del af et ekstremistisk miljø. Ansøgere til puljen kan søge nu.

Læs mere

Styrkelse af dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Puljen skal understøtte initiativer, der skaber bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer og understøtter helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination.

Læs mere

Modelprojekt for håndtering af traumatiserede flygtninge

Puljen på 8 mio. kr. udmøntes til kommuner, der ønsker at indgå i et modelprojekt om tilbud til traumatiserede flygtninge.

Læs mere

Mobilisering af civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

Understøttelse af foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer.

Læs mere

Etablering af Exit-center

Formålet med puljen er at etablere og drive et Exit-center.

Læs mere

Opsøgende indsats overfor selvforsørgende nydanskere

Formålet med puljen er at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller.

Læs mere

Etablering af lokale dialogindsatser som led i det nationale Dialogkorps

Dialog mellem unge skal styrke de unges personlige frihed og aktive medborgerskab.

Læs mere

Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere, der kan få konkret viden og færdigheder til at arbejde som mentorer og/eller forældrecoaches som led i at styrke den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familie

Formålet med puljen er at støtte projekter i virksomheder, der fremmer modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familie i Danmark.

Læs mere

Styrket oplysningsindsats om repatrieringsordningen

Siden 2014 har der været afsat midler på finansloven til at styrke repatrieringsordningen og understøtte konkrete informationsindsatser målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Læs mere

Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Støtte til en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner.

Læs mere

Netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Læs mere

Afprøvning af veldokumenteret metode som led i en styrkelse af forældreansvaret blandt udsatte etniske minoritetsforældre

Undersøgelser viser, at familiemæssig opbakning, opdragelse og sprogstimulering er afgørende for børns trivsel og udvikling. Mangel herpå giver udfordringer i forhold til integrationsindsatsen rundt om i hele landet, hvor det bl.a. mærkes i daginstitutionerne, skoler etc.

Læs mere

Opkvalificering af grundskolevejledere

Som led i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter skal grundskolevejledere uddannes, så de bliver i stand til at identificere og støtte unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter.

Læs mere

Match mellem frivillige mentorer og flygtninge i kommunen skal styrke flygtninges beskæftigelse

Puljen skal som en del af virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration" bidrage til at styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommuner med henblik på at rekruttere frivillige mentorer via foreningslivet, som gennem projektet vil blive uddannet til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere

Puljen skal understøtte udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Støtte til rekruttering af mentorer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Det er regeringens ambition, at hver anden flygtning skal i arbejde. Frivillige mentorer kan gøre en afgørende forskel for at være med til at sikre beskæftigelse for den enkelte flygtning. Under trepartsforhandlingerne blev det derfor foreslået, at arbejdsmarkedets organisationer kan bidrage til rekruttering af mentorer blandt deres medlemmer, som skal uddannes til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Støtte til netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Læs mere

Lokale ressourcepersoner til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Formålet med puljen er at afprøve funktionen af lokale ressourcepersoner fra civilsamfundsregi til varetagelse af både forebyggende, opfølgende og netværksskabende tiltag i forhold til arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”

Læs mere

Genudmelding - Støtte til etablering af kommunale ung-til-ung dialogindsatser

Dialog mellem unge skal styrke de unges aktive medborgerskab og kompetencer til at debattere relevante emner.

Læs mere

Genudmelding - Pulje til etablering af lokale virksomhedsnetværk og tværkommunale samarbejder

Indsatsen har til formål at støtte kommunerne med at omstille deres integrationsindsats, så den får et stærkere beskæftigelsesfokus med henblik på, at langt flere flygtninge deltager aktivt på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Genudmelding - Støtte til udvikling af kommunale handlingsplaner til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Initiativet har til formål at styrke den kommunale indsats til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering baseret på et styrket tværsektorielt samarbejde.

Læs mere

Genudmelding - Etablering af kommunalt forankrede koordinerede sikkerhedskonsulenter

Formålet med initiativet er at etablere kommunalt forankrede koordinerede sikkerhedskonsulenter i fem kommuner, én i hver region. Sikkerhedskonsulenterne skal være med til at styrke sikkerheden for borgere der er udsat for alvorlige æresrelaterede konflikter.

Læs mere

Pulje til mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Formålet med initiativet er at styrke skolernes arbejde med intolerance og fjendebilleder på tværs af forskelligheder.

Læs mere

Ansøgning om deltagelse i mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Formålet med uddannelserne og etableringen af de nationale korps er, at kommunerne får mulighed for at anvende mentorer og forældrecoaches med særlige kompetencer til at forebygge og støtte personer med risiko for ekstremisme og radikalisering.

Læs mere

Styrket informationsindsats om repatrieringsordningen

Siden 2014 har der været afsat midler på finansloven til at styrke repatrieringsordningen og understøtte konkrete informationsindsatser målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Læs mere

Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede online kommunikative produkter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet bidrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Læs mere

Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede online kommunikative produkter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet bidrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Læs mere

Genudmelding - Pulje til mønsterskoleprojekt for at forebygge hadforbrydelser

Formålet med initiativet er at styrke skolernes arbejde med intolerance og fjendebilleder på tværs af forskelligheder.

Læs mere

Genudmelding - Pulje til styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol i grundskolen

Indsatsen har til formål at etablere en vejlederfunktion på udvalgte grundskoler, der skal kunne identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Læs mere

Styrket forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Indsatsen har til formål at etablere en vejlederfunktion på udvalgte grundskoler, der skal kunne identificere, støtte og vejlede børn og unge udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol.

Læs mere

Pulje til ansættelse af en integrations- og beskæftigelsesambassadør

Puljen har til formål at give 35 kommuner støtte til at ansætte en integrations- og beskæftigelsesambassadør i en periode på 3½ år.

Læs mere

Etablering af overgangspladser i Jylland til unge voksne, der er flygtet fra familien på grund af alvorlige æresrelaterede konflikter

Der skal etableres minimum fem overgangspladser lokaliseret i Jylland. Til overgangspladserne skal tilknyttes pædagogisk støtte og botræning samt vejledning fra socialrådgiver

Læs mere

Støtte til styrkelse af medborgerskabet til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Kommunerne får nu mulighed for at søge om støtte til et øget samarbejde med civilsamfund i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Styrket indsats for flygtninge- og indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Formålet med puljen er at bringe kvinder med etnisk minoritetsbaggrund tættere på arbejdsmarkedet via en mentorbaseret indsats, der tager afsæt i de centrale udfordringer, som hindrer kvinderne i at komme i ordinær beskæftigelse.

Læs mere

Støtte til forebyggelse af bandekriminalitet-helhedsorienteret familieindsats

Formålet med puljen er at udvikle, afprøve og implementere en målrettet kommunal tværfaglig og tværsektoriel helhedsorienteret familieindsats, der skal forebygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet.

Læs mere

Opdateret - Udvikling af kurser om forebyggelse af ekstremisme til sagsbehandlere i kommunerne

For at styrke sagsbehandlingen i sager med bekymringer vedrørende ekstremisme skal der udvikles kurser af de socialfaglige professionsbacheloruddannelsesmiljøer.

Læs mere

Etablering af kommunalt forankrede koordinerede sikkerhedskonsulenter

Med denne pulje har kommunerne mulighed for at ansøge om støtte til deltagelse i etablering og drift af en sikkerhedskonsulentordning i Region Nordjylland.

Læs mere

OBS - ny ansøgningsfrist! Støtte til forebyggelse af radikalisering gennem online ung-til-ung-kommunikation

Formålet med initiativet er at udvikle og udbrede kommunikative onlineprodukter, der skal forebygge og modvirke ekstremisme, radikalisering, hadpropaganda og hadforbrydelser. Ligeledes skal initiativet bidrage til øget respekt, inklusion og medborgerskab.

Læs mere

Udviklingspuljen til den frivillige integrationsindsats

Formålet med ansøgningspuljen er at understøtte den frivillige integrationsindsats i civilsamfundet og foreningslivet. Der gives støtte til projekter, der styrker civilsamfundets bidrag til integrationen af flygtninge og familiesammenførte gennem udvikling og afprøvning af nye ideer, tilgange og metoder.

Læs mere

Styrket informations- og rådgivningsindsats om repatrieringsordningen

Puljens formål er at sikre, at den enkelte udlænding er opmærksom på de muligheder, der ligger i repatrieringsordningen med henblik på at sikre det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.

Læs mere

Støtte til fremme af demokratisk deltagelse

Formålet med puljen er at understøtte initiativer, der sætter fokus på demokratisk engagement og forståelse for det danske samfund blandt personer med etnisk minoritetsbaggrund i udsatte og isolerede boligområder.

Læs mere

Udvikling af forebyggende indsats mod rekruttering til ekstremistiske miljøer i udsatte boligområder

Formålet med initiativet er at forebygge en tilstrømning af kriminelle personer til ekstremistiske miljøer (cross overs), særligt med fokus på personer i randgruppen af bander og kriminelle miljøer. Samtidig har initiativet et familierettet fokus på at forebygge, at yngre søskende til radikaliserede personer tiltrækkes af ekstremistiske holdninger, retorik og adfærd.

Læs mere

Etablering af partnerskaber mod social kontrol

Puljen har til formål at støtte kommuner, der ønsker at understøtte indsatsen mod negativ social kontrol ved at etablere partnerskaber med civilsamfundsaktører i områder med store udfordringer med negativ social kontrol.

Læs mere

Genudmelding af ny støtteordning til unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter og/eller negativ social kontrol (exitstøtte)

Formålet med puljen er, at unge og voksne udsat for æresrelaterede konflikter får en kvalificeret støtte i overgangen fra ophold på et sikkert botilbud til en selvstændig tilværelse i egen bolig.

Læs mere

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,1 mio. kr. i 2019 og udmøntes med 1,05 mio. kr. i første ansøgningsrunde og 1,05 mio. kr. i anden ansøgningsrunde.

Læs mere

Støtte til virksomhedsorganiseret danskundervisning

Puljens formål er at forbedre virksomheders mulighed for at organisere danskundervisning på arbejdspladsen, så den kan tilpasses virksomhedens og dets ansattes behov, herunder virksomhedens faglige sprogbrug. Der udbydes puljemidler, som større virksomheder kan søge til selv at gennemføre dansk-undervisning på arbejdspladsen. Midlerne skal anvendes til individuelle forløb, hvor flygtninge eller familiesammenførte udlændinge bliver undervist i dansk på arbejdspladsen. Der kan ydes et økonomisk tilskud på op til 20.000 kr. per individuelt forløb på virksomheden.

Læs mere

Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

Som led i en styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration denne pulje, der skal bringe kvinderne tættere på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Mentor- og forældrecoachuddannelser til kommunale medarbejdere skal forebygge ekstremisme blandt personer med psykisk sårbarhed

Læs mere

Kommuner kan få støtte til styrket indsats for at få flere kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse

Som led i satspuljeaftalen for 2019 udbyder Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) denne pulje, som har til formål at styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet, for kvinder med indvandrerbaggrund. Der er afsat 69,9 mio. kr. til en ansøgningspulje målrettet landets kommuner

Læs mere

Mentor- og pårørende/ forældrecoachuddannelse for at forebygge ekstremisme

Uddannelse til kommunale medarbejdere skal forebygge ekstremisme blandt udsatte borgere med behov for støtte

Læs mere

Styrkelse af frivillig hjemrejse (repatriering)

Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.

Læs mere

Efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelser til voksne udlændinge m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder styrelsen tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne. Puljen er på 2,2 mio. kr. i 2020 og udmøntes en gang i 2020 via to separate dele: Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.”Del 2: ”Støtte til udviklingsprojekter med sigte på udvikling og/eller afprøvning af nye metoder i danskundervisningen.”

Læs mere

Opkvalificering af medarbejdere, som støtter personer med traumer

Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde, fordi hverdagen kan være begrænset af traumer. Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i et projekt, der tilbyder gratis uddannelse af 4-6 jobcentermedarbejdere i en metode til at reducere traumesymptomer samt opspore symptomer på traumer.

Læs mere

Sidst opdateret 13.01.2021
Navigation