Forside » Publikationer » Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

National handlingsplan.

Danmark er et af de mest trygge lande i verden. Et demokratisk velfærdssamfund, hvor den enkelte har frihed og muligheder – og hvor vi passer godt på hinanden. Men negative kræfter fra ekstremistiske miljøer, både i og udenfor landet, udfordrer sikkerheden og sammenhængskraften i det danske samfund.

Derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi værner om de grundlæggende værdier og det fundament af frihedsrettigheder, som vores samfund er baseret på. Værdier som frihed, demokrati, tryghed og selvbestemmelse for det enkelte menneske. Vi skal målrettet bekæmpe de kræfter, der ønsker vold, had og undertrykkelse.

Vi skal insistere på retten til at leve et frit liv, men vi må erkende, at frihed og sikkerhed ikke kommer af sig selv. Det er noget, vi skal kæmpe for og beskytte. Meget gøres allerede, men det er nødvendigt at gøre en ekstra indsats på en række områder, hvis vi skal forebygge og bekæmpe den radikalisering, som er en af de største trusler mod vores frihed og sikkerhed.

Gennem de senere år er der sket en betydelig styrkelse af myndighedernes indsats mod terror med en række antiterrorpakker. Senest er der sket en markant styrkelse af indsatsen mod terror i forbindelse med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden i 2016-2019.

Men at forhindre ekstremisme og radikalisering kræver andet og mere end dygtigt politiarbejde. Det kræver en omfattende forebyggende indsats af nationale myndigheder, lokale myndigheder og civilsamfundet. Først og fremmest skal vi gennem gode dagtilbud, skoler og uddannelser sikre os, at børn og unge udvikler demokratiske, kritiske og sociale kompetencer, så de kan bidrage til samfundets fortsatte positive udvikling.

Uddannelse og beskæftigelse fremmer medborgerskab og er det allerbedste værn mod, at unge lader sig besnære af ekstremistiske budskaber.

Viser en person alligevel tegn på radikalisering, skal der være et solidt beredskab på plads. Et beredskab som er baseret på et tæt samarbejde mellem alle myndigheder. Fagfolk skal kunne identificere tegn på radikalisering og risikoadfærd så tidligt som muligt, så der hurtigt iværksættes de nødvendige tiltag for at dæmme op for en uhensigtsmæssig udvikling og adfærd. Vi skal sætte hårdt ind over for ulovlige handlinger fra personer i ekstremistiske miljøer, men vi skal også sætte ind med målrettede exit-indsatser og resocialiserende tiltag, hvor der er vilje til forandring.

Intern og ekstern sikkerhed hænger tæt sammen, og forebyggelse af ekstremisme er også centralt i dansk udenrigs-, sikkerheds- og udviklingspolitik samt i internationale fora, hvor Danmark deltager. Alle gode kræfter kan være med til at til at fremme en positiv udvikling – myndigheder, forældre, familier og civilsamfundet.

Vi har alle et ansvar for at vise, at der er et alternativ til ekstremistiske miljøers ødelæggende livssyn og handlinger.

Regeringen – oktober 2016


Hent publikationen

Sidst opdateret 02.05.2017

Publikationsportlet

Udgivelsesår
2016
Forfatter
Regeringen
Udgiver
Regeringen
Emneord
  • Ekstremisme og radikalisering
  • Integration