Æresrelateret viden, nr. 1, 27. marts 2017

Header.png

Når man er født og vokset op i Danmark fylder frihedsrettighederne fra Grundloven måske ikke så meget i hverdagen. Vi har en tendens til at tage dem for givet, men de sætter en vigtig og fast ramme om vores muligheder for leve et frit liv i et demokratisk land. Et land, hvor der er ligestilling mellem kønnene, og hvor kvinder og mænd har lige muligheder for at udfolde sig. Alligevel ser vi, at der er mennesker, som dagligt lever med trusler, vold og undertrykkelse, bl.a. fordi hensynet til et fælles æreskodeks vægtes højere end individets rettigheder. Derfor lancerede Regeringen tilbage i oktober 2016 en ny og ambitiøs national handlingsplan, som er finansieret med 73,4 mio. kr. fra satspuljen.

Et centralt formål med handlingsplanen er at styrke kommunernes indsats på området, herunder den konkrete håndtering af æresrelaterede sager. Der skal tages et opgør med berøringsangsten blandt fagpersoner. Samtidig skal kommunerne også ledelsesmæssigt prioritere forebyggelsen af æresrelaterede sager. Det forudsætter, at kommunerne ved, hvordan de kan tilrettelægge indsatsen bedst muligt.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har derfor fået til opgave at understøtte den kommunale indsats ved at yde rådgivning og sikre vidensdeling på tværs af feltet. I forlængelse af dette vil styrelsen fremover udgive et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Formålet er at dele gode idéer og erfaringer, fortælle om nye initiativer og samtidig give overblik over ny lovgivning og lignende. Nyhedsbrevet udkommer 3-4 fire gange om året, og jeg håber, at denne viden bliver til gavn lokalt.

Med venlig hilsen
Inger Støjberg

Hent den nationale handlingsplan Forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (pdf) (nyt vindue)

SIRI afholdt informationsmøder om nye ansøgningspuljer i 2017

SIRI afholdt i februar og marts 2017 en række informationsmøder i hele landet for at oplyse om kommende initiativer som følge af de nye handlingsplaner på områderne for forebyggelse af hhv. æresrelaterede konflikter og ekstremisme. På møderne informerede vi bl.a. om kommende ansøgningspuljer til kommunerne.

Se oversigt over kommende ansøgningspuljer og hent slides fra informationsmøder

Ikke-vestlige kvinder i ghettoer føler sig mest begrænset i valg af kæreste eller ægtefælle

Medborgerskabsundersøgelsen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at oplevelsen af negativ social kontrol er generelt mere udbredt blandt nydanske kvinder end mænd med ikke-vestlig oprindelse. Oplevelsen af social kontrol er særligt udbredt blandt kvinder i aldersgruppen 18-19 år, kvinder, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, og kvinder bosat i et ghetto-lignende område.

Læs flere resultater fra undersøgelsen

Vidste du, at…?

  • Etnisk Ung siden 2002 har tilbudt rådgivning om æresrelaterede konflikter til børn og unge, forældre og fagfolk? Indsatsen har været drevet af Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og har i alle årene været finansieret af satspuljemidler. LOKK har imidlertid ikke kunnet fortsætte driften af Etnisk Ung, og derfor er driften af Etnisk Ung foreløbigt forankret i regi af RED-Safehouse.

    Etnisk Ungs hotline er stadig døgnåben og kan kontaktes på 70 27 76 66.

    Etnisk Ung tilbyder også stadig faglig sparring og rådgivning til fagfolk alle hverdage mellem 9-15 på 70 27 76 86.

    RED-Safehouse kan kontaktes på 45 11 78 00 (døgnåben).
  • Ifølge Serviceloven § 46 stk. 2 skal den særlige støtte, der ydes til børn og unge, være tidlig og helhedsorienteret, så problemet så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. I vejledning nr. 3 til serviceloven præciseres det, at formuleringen "det nære miljø" betyder, at kommunalbestyrelsen både skal forsøge at drage nytte af ressourcerne hos personer i hjemmet, typisk forældremyndighedsindehaverne og hjemmeboende søskende, og også overveje, om der er andre nære pårørende og nærtstående personer i øvrigt, som vil kunne bidrage til løsning af problemerne.

    I mange æresrelaterede sager er det imidlertid familien, der er problemet, og kontakten med den nære og udvidede familie kan derfor udgøre en alvorlig trussel mod barnet/den unges sikkerhed. Det er derfor afgørende at foretage en solid risikovurdering i hver enkelt sag – gerne med assistance fra specialister på området.

Viden og erfaring fra udlandet

Storbritannien

I Storbritannien har man fra statsligt hold haft særligt fokus på området siden 2005, hvor den statslige rådgivnings- og koordineringsenhed Forced Marriage Unit blev etableret. Forced Marriage Unit havde sidste år 1220 sager om tvangsægteskab, der primært involverede borgere med baggrund i Pakistan, Bangladesh og Indien.

Læs mere om Forced Marriage Unit på gov.uk (nyt vindue)

Indsatsen i Storbritannien er desuden båret af en lang række NGO'er, der beskæftiger sig med området. Organisationen Karma Nirvana er den britiske pendant til Etnisk Ung, og de yder rådgivning til personer udsat for æresrelaterede konflikter, efteruddanner fagpersonale og laver holdningsbearbejdende kampagner for at nedbryde tabu og skam. Karma Nirvana arbejder bl.a. ud fra data, der viser, at der i gennemsnit forekommer 1 æresdrab om måneden i Storbritannien. På verdensplan anslås det, at der slås omtrent 5000 personer ihjel om året på baggrund af æresrelaterede konflikter (kilde: honour based awareness network).

Læs mere om Karma Nirvanas arbejde (nyt vindue)

Norge

Norge var det første land i Norden, der lancerede en decideret handlingsplan på området for æresrelaterede konflikter (1998). Den seneste strategi fra Norge evalueres af Anja Bredal og Hilde Lidén. Evalueringen peger bl.a. på behovet for at mainstreame indsatsen, så den bliver en del af den brede sociale indsats.

Hent første delrapport hos Institutt for Samfunnsforskning (nyt vindue)

Hent anden delrapport hos Institutt for Samfunnsforskning (nyt vindue)

Hent tredje delrapport hos Institutt for Samfunnsforskning (nyt vindue)

Ph.d.-stipendiat Halima El-Abassi fra Høgskolen i Oslo og Akershus er i 2016 påbegyndt sin afhandling, der sætter fokus på æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol med fokus på forældre. Halima har tidligere skrevet om berøringsangst i forbindelse med æresrelaterede konflikter og om, hvad der efter hendes mening skal til for at sikre en tilstrækkelig indsats til ofre for æresrelaterede konflikter.

Læs artiklen Drop berøringsangsten i æresrelaterede konflikter hos Information (nyt vindue)

Videre læsning

Rambøll har i samarbejde med SIRI udarbejdet en vidensafdækning om metoder og overgangsindsatser for unge udsat for æresrelaterede konflikter, som afspejler eksisterende viden, materialer og metoder til at sikre gode overgange for unge udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Afdækningen er ikke en systematisk forskningsmæssig udtømmende liste men kan bidrage med et overblik, som vil være relevant for fagpersoner, der arbejder på det bredere socialfaglige område, og særligt området for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Afdækningen er foretaget som led i et større projekt om gode og sikre overgange for unge udsat for æresrelaterede konflikter.

Hent Vidensafdækning om metoder og overgangsindsatser for unge udsat for æresrelaterede konflikter

Sidst opdateret 15.10.2018
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent