Æresrelateret viden, december 2020

Ny familiebehandlingsmetode målrettet familier, berørt af negativ social kontrol, viser gode resultater

I år har et forsøg med en ny familiebehandling til familier berørt af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol vist positive resultater. Projektet er iværksat af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), og selve metoden er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Furesø, København og Århus Kommune.

"Allerede efter to behandlingsgange med familien har vi set en slækkelse i den negative social kontrol, og den unge har fået lov til ting, som den pågældende ikke har fået lov til tidligere" fortæller Rikke Cecilie Refsgård, der er forløbsleder af familieterapi-uddannelsen på Københavns Professionshøjskole og en af to behandlings- og supervisionsansvarlige på dette projekt.

Projektets sagsstamme er lille og består af tre familier, men på trods af dette er der tegn på lovende praksis. Rikke Cecilie fortæller, at corona-nedlukningen har gjort det svært for kommunerne at udleve projektet efter planen. Derudover har en særlig udfordring i forbindelse med at rekruttere familier til projektet været, at nogle familier har svært ved at identificere deres konflikter som eksplicit værende æresrelaterede. Dette har igangsat en omvurdering af, hvordan man italesætter sådanne projekter over for familierne.

Behandlerne og de fagprofessionelle, der har arbejdet med familierne, har fået opkvalificering i familiebehandlingsmetoden inden forløbets start, og under forløbet har de fået struktureret supervision med fokus på at udvikle perspektiver på familien og kvalificere behandlingsarbejdet. Der er udviklet en række redskaber, som sikrer, at arbejdet med familien foregår med et helhedsorienteret afsæt og en forståelse for både de kulturelle og samfundsmæssige kontekster, de indgår i. Derudover er supervisionen opbygget handlingsanvisende, så behandleren og andre fagfolk, der arbejder med familien, går fra supervisionen med en konkret plan for, hvad de skal gøre i forhold til familien efterfølgende.

Men hvad er det så, der har fungeret ved metoden? Og hvordan adskiller den sig fra andre behandlingsformer?

”Det er meget oppe i tiden, at borgeren skal lede og være i centrum, og derfor er de anvendte metoder ofte samtaleorienterede og tager afsæt i borgerens problemforståelse. I dette projekt har vi anvendt den ’strukturelle familieterapeutiske metode’, som giver nogle andre muligheder som behandler,” fortæller Rikke Cecilie og fortsætter:

”Med denne metode indtager behandleren i højere grad en ’ekspert-rolle’, hvilket betyder, at behandleren er langt mere styrende i samtalen og igangsætter øvelser og opgaver, som familien konkret skal træne i behandlingsrummet. Hvis en pige eksempelvis føler sig bedst hørt af sin far på en bestemt måde, jamen så træner familien denne bestemte måde i behandlingsrummet.”

Denne behandlingsform tager altså et mere normativt afsæt, hvor udgangspunktet er, at der er strukturer, hierarkier og subsystemer i en familie, som er mere hensigtsmæssige end andre. Det er disse elementer, der rykkes på for at ændre dynamikken, magten og den negative sociale kontrol i familien.

Konkret anvender behandlerne både kendte værktøjer som genogram, joining og reframing, men også nye, som har haft en positiv effekt. Rikke Cecilie fremhæver selv det værktøj, de i projektet kalder ’mesterlærer’:

”Behandlerne oplevede, at det var grænseoverskridende for familierne at lave det her ’situationsspil’, når de skulle træne i behandlingsrummet. Derfor arbejdede vi med ’mesterlærer’-værktøjet, hvor behandleren først viser an, så familiemedlemmerne kan fornemme forskellen på egen krop. Derefter afprøver og træner de den brugbare tilgang i behandlingsrummet med støtte fra behandleren, hvilket hjalp familien til at engagere sig mere i træningen.”

Forsøgsperioden udløber i december, men derefter har SIRI planer om at evaluere projektet og sammensætte en metodemanual. Dertil arbejdes der videre med at udvikle et uddannelsesforløb for fagpersoner i metoden.

Foruden SIRI og Københavns Professionsskole er metoden udviklet i samarbejde med konsulenthuset Realize samt RED Center og DUKASKU, begge specialiserede inden for æresrelaterede konflikter.

Ny kampagne giver stemme til minoritetskvinders frihedskamp

Styrelsen for International Rekruttering og Integrations (SIRI) nye oplysningskampagne giver stemme til tre kvinder, som alle har haft æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol tæt inde på livet. De fortæller om deres oplevelser for at skabe et mere åbent miljø for unge kvinder med lignende oplevelser.

De tre kvinders historier omhandler problemstillinger, som mange piger og kvinder i Danmark oplever. Der er tale om sladderkultur, kontrol og chikane, overvågning af mobiltelefoner og manglende muligheder for at leve frit, når det handler om påklædning og ungdomsliv.

Du kan se videoerne med de tre kvinder her (nyt vindue).

Året der gik i SIRI

Som hos mange andre har 2020 været præget af corona-nedlukningen hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Vi har dog formået at fastholde en stor del af vores arrangementer med online løsninger.

SIRI har blandt andet afholdt fem online temadage, som sætter fokus på betydningen af islamiske vielser og de dilemmaer, der kan opstå inden for nogle islamiske miljøer, når den ene part i ægteskabet ønsker at få en sådan vielse ophævet.

Den 20. og 21. januar 2021 bliver der desuden afholdt to yderligere temadage om emnet, som du kan tilmelde dig til her https://www.tilmeld.dk/20jan-religiosevielser (20. jan.) og her https://www.tilmeld.dk/21jan-religiosevielser (21. jan.).

Derudover har vi afholdt tre online temadage om den tvivl, man som fagperson kan opleve ved mødet med borgeren i forbindelse med, hvorvidt der er tale om en æresrelateret sag samt en række online workshops til kommuner om håndtering og forebyggelsen af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Rejseholdet har også haft mange aktiviteter, selvom vi har været begrænset i fysisk at rejse ud til alle vores samarbejdskommuner. Vi har bl.a. ydet online rådgivning til 12 kommuner om styrkelse af indsatsen til håndtering og forebyggelsen af æresrelaterede konflikter og planlægger derudover scenarieforløb for 15 ressourcepersoner i Kolding. Igennem scenarieforløbet træner medarbejderne sammen med Rejseholdet udførelsen af kommunens beredskabsplan på æresområdet. Det ser vi meget frem til.

Og listen stopper ikke her. Der er nemlig flere online arrangementer året ud. Rejseholdet afholder et online netværksmøde for kommunale fagpersoner under temaet ”Samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner i forbindelse med forebyggelse af æresrelaterede konflikter i boligområder” den 26. november.

Vi takker for et mærkværdigt år, og vi ser frem til det videre samarbejde i 2021.

Læs mere om vores tilbud og værktøjer her. (https://uim.dk/arbejdsomrader/aeresrelaterede-konflikter-og-negativ-social-kontrol/tilbud-og-vaerktojer-til-fagfolk)

Sidst opdateret 08.12.2020
Abonnér på Æresrelateret viden

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyhedsbrevet Æresrelateret viden giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent