2016

Regeringen indfører midlertidig grænsekontrol
Regeringen har besluttet at indføre midlertidig grænsekontrol fra den 4. januar 2016 kl. 12.
Statement of Danish Prime Minister Lars Løkke Rasmussen
Speech at the press briefing concerning the current migration situation in Denmark.
Antal registrerede asylansøgere i Danmark de seneste syv dage
Ministeriet offentliggør fra 5. januar 2016 de dagsaktuelle registrerede asylansøgere.
Information about the Danish border control
Q&As – read more about the initiative here.
Præcisering af lovforslag vedr. værdigenstande
Faktaark vedr. præcisering af lovforslag L87.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet betragter statsløsesagen som afsluttet for tidligere afdelingschef Kim Lunding
Tidligere afdelingschef i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Kim Lunding er den 11. januar 2016 overgået til en stilling som kommitteret i Udlændingestyrelsen.
Klage i sagen om enslydende lægeerklæringer i indfødsretssager
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er uenig i politiets afgørelse.
Enighed om ændring af lovforslag om værdigenstande
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at ændre lovforslaget vedr. værdigenstande.
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol
Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 20 dage indtil den 3. februar 2016. Vurderingen er, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark.
The Danish Government prolongs the temporary border controls
The controls at the Danish-German border will temporarily be prolonged by 20 days until 3 February 2016. The assessment is that there is still a risk that a large number of illegal immigrants could strand in Denmark.
New bill presented before the Danish Parliament
The Danish Government has on 10 December presented a bill before the Danish Parliament which includes a number of different initiatives on asylum policy, including an initiative on seizing valuable assets.
Kortlægning af oplevede hadforbrydelser
2,9 pct. af danskerne har oplevet, at de helt sikkert har været udsat for en eller flere hadforbrydelser inden for det seneste år. Det viser en ny undersøgelse fra COWI, som er den første kortlægning nogensinde af hadforbrydelser i Danmark.
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol
Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 20 dage indtil den 23. februar 2016. Vurderingen er, at der stadig er risiko for, at et stort antal illegale udlændinge ophober sig i Danmark.
Statsborgerskabsprøven den 2. december 2015
Ved statsborgerskabsprøven den 2. december 2015 gik 4.904 til prøve. Af disse bestod 93,5 procent. Ved statsborgerskabsprøven et halvt år tidligere bestod 93 procent af i alt 4.133 prøvedeltagerne.
L87 træder i kraft i dag
Der er i den forbindelse udsendt en vejledning til politikredsene vedrørende beslaglæggelse af værdigenstande.
Flere flygtninge hurtigere i job
Med kommissoriet til trepartsdrøftelser lægger regeringen op til, at det ekstraordinært store antal flygtninge og familiesammenførte, der i disse år kommer til Danmark, skal langt hurtigere i job – til gavn for dem selv og for samfundet.
En styrket integrationsindsats – oplæg til drøftelser med KL
Regeringen indleder torsdag drøftelser med KL om, hvordan vi kan gøre integrationsindsatsen bedre og billigere.
Inger Støjberg stopper indkvartering af barnebrude på asylcentre
Fremadrettet må asylansøgere under 18 år ikke bo sammen med en ægtefælle eller samlever. I aktuelle sager om barnebrude bliver parrene nu skilt ad.
Samarbejde om bedre integration
Regeringen indleder i dag trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og drøftelser med kommunerne.
Ny direktør til Udlændingestyrelsen
Direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet tiltræder den 1. marts 2016 en stilling som vicedirektør i Statsforvaltningen, hvor han bl.a. får ansvaret for EU-området og visse udviklingsopgaver på tværs, herunder procesoptimering.
Kortlægning af helbredsundersøgelser og integrationskontrakter til flygtninge
Ny rapport viser, at kommunerne i de fleste sager overholder fristerne for at udarbejde integrationskontrakter og tilbyde helbredstjek til nyankomne udlændinge.
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol
Kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med foreløbigt 10 dage indtil den 4. marts 2016. Regeringen vurderer fortsat, at kontrollen er nødvendig for at undgå ophobning af illegale udlændinge i Danmark.
Ny afdækning af flygtninges kompetencer
Halvdelen af de flygtninge, der kommer til Danmark i øjeblikket, har 5-10 års skolegang bag sig. 13 procent har taget en videregående uddannelse.
Ny pulje skal støtte netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme
Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.
Regeringen afviser statslige flygtningelandsbyer
Statslige flygtningelandsbyer vil være en dyr løsning, der samtidig vil gøre det sværere at integrere flygtninge.
Statsborgerskab – lettere adgang til statsborgerskab for børn af personer, som kan erklære sig danske
Visse udenlandske statsborgere, der har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, der er vedtaget i december 2012 eller senere, har siden den 1. september 2015 kunnet afgive en erklæring over for Statsforvaltningen, hvorefter de erhverver dansk statsborgerskab uden at skulle løses fra deres hidtidige statsborgerskab.
Ny direktør til Udlændingestyrelsen
Tanja Franck tiltræder den 1. april stillingen som direktør for Udlændingestyrelsen.
Den midlertidige grænsekontrol forlænges
Den danske regering har meddelt Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med yderligere 30 dage indtil den 3. april 2016.
Inger Støjberg: Alle sikkerhedsforanstaltninger på Kærshovedgård skal på plads
Efter indstilling fra Udlændingestyrelsen har integrationsminister Inger Støjberg valgt at fravige planloven ved etableringen af Udrejsecenter Kærshovedgård.
Læremateriale til medborgerskabsprøven er offentliggjort
Medborgerskabsprøven forventes at blive afholdt første gang i juni. Lærematerialet er nu tilgængeligt.
Læremateriale til indfødsretsprøven af 2015 er offentliggjort
Den nye indfødsretsprøve af 2015 forventes at blive afholdt første gang i juni. Lærematerialet er nu tilgængeligt.
Trepartsaftale på plads om integration
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i dag indgået en samlet aftale om integration på arbejdsmarkedet. Omdrejningspunktet er en ny integrationsuddannelse. Trepartsdrøftelserne fortsætter efter påske med nye temaer.
Ekstra penge afsat til at få flygtninge hurtigt ud på virksomhederne
Indsatsen for at få flygtninge hurtigst muligt ud på arbejdsmarkedet styrkes nu yderligere med 30 millioner kroner, som skal gøre kommunernes indsats mere effektiv. Målet er at bane vejen til job for flygtninge ved at styrke samarbejdet med virksomhederne og sikre et bedre match mellem den enkelte flygtning og efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked.
Topartsaftale faldet på plads
Bedre integration: Tidlig indsats og mere fleksibilitet i kommunerne.
Ansøgning om dansk statsborgerskab skal ske digitalt
Fra den 1. april 2016 bliver det obligatorisk at bruge digital selvbetjening ved ansøgning om dansk statsborgerskab og ved en anmodning om at få genoptaget en afslået ansøgning om dansk statsborgerskab.
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol
Den danske regering har meddelt Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater, at kontrollen ved den dansk-tyske grænse forlænges med yderligere 30 dage indtil den 3. maj 2016.
Udlændingestyrelsen har meldt det foreløbige landstal ud for 2017
Det foreløbige landstal for antallet af flygtninge, der forventes at overgå til kommunerne i 2017, er fastlagt til 15.000. Den ekstraordinære flygtningesituation, som Danmark og resten af Europa befinder sig i betyder dog, at tallet kan ændre sig.
Turbo på den virksomhedsrettede danskundervisning til flygtninge
Pulje til efteruddannelse af dansklærere, som underviser voksne flygtninge.
Inger Støjberg præsenterer nye tiltag på årsmødet om forebyggelse af ekstremisme
Mandag d. 11. april 2016 samler Styrelsen for International Rekruttering og Integration samt Politiets Efterretningstjeneste fagfolk fra landets kommuner og politikredse, og videnspersoner fra ind- og udland til en dag med fagdiskussioner og ekspertindlæg om forebyggelse af ekstremisme. Inger Støjberg vil med to nye tiltag understøtte dette arbejde.
Flere nydanske elever får mindst 02 i 9. klasse
Nye tal fra integrationsbarometeret viser, at nydanske elever i højere grad end tidligere får karakteren 02 eller derover ved 9. klasses afgangsprøve i både dansk og matematik.
Virksomheder skal rådgive regeringen om integration
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg og beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen mødes den 15. april 2016 med en række af de virksomheder, som deltog på mødet i efteråret 2015 på Marienborg om integration.
Ny pulje skal mobilisere civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme
Puljen skal understøtte konkrete foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer, som samtidig gennem uddannelsesforløb vil få styrket deres kapacitet og kompetencer til at indgå som strategiske og relevante samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde mod radikalisering og ekstremisme.
Pulje skal styrke oplysningsindsatsen om repatrieringsordningen
1,5 mio. kr. i puljemidler til at styrke repatrieringsordningen og understøtte konkrete informationsindsatser målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.
IT-problemer på visumområdet
De danske repræsentationer i udlandet og Udlændingestyrelsen kan aktuelt ikke behandle visumsager på grund af et nedbrud i det elektroniske visumsystem VIS hos Statens IT, som understøtter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets it-systemer
Inger Støjberg overværer stikprøvekontrol ved den dansk-tyske grænse
Mandag den 2. maj kommer udlændinge-, integrations og boligminister Inger Støjberg til Frøslev og Padborg for at se politiets arbejde i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol.
Regeringen vil stramme udvisningsreglerne for kriminelle udlændinge
I næste folketingssamling vil regeringen fremsætte et lovforslag, der skal gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge fra Danmark.
Den midlertidige grænsekontrol forlænges
Regeringen forlænger den midlertidige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse med yderligere 30 dage indtil den 2. juni 2016.
Dansk pres på EU for at forlænge grænsekontrollen
Danmark går nu sammen med fire andre EU-lande for at presse EU-Kommissionen til at forlænge den midlertidige grænsekontrol i op til to år.
Pulje til modtagelse og fastholdelse af højt kvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familie
Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udmelder en pulje til projekter i virksomheder, der understøtter modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familier i Danmark.
Tilskud til etablering af boliger til flygtninge
Der afsættes 150 mio. kr. til, at kommunerne kan etablere midlertidige boliger og ombygge tomme bygninger.
Kommunerne får nu en milliard kroner til boliger og integration
Regeringen giver nu i alt en milliard kroner til at hjælpe kommunerne med at integrere og huse det store antal flygtninge, der er kommet til Danmark. Saltvandsindsprøjtningen er et samlet resultat af regeringens og KL’s topartsforhandlinger og blev her til eftermiddag godkendt af Folketingets Finansudvalg.
UIBM meddeler: Nu kan der igen behandles visumansøgninger (opdateret)
De tekniske problemer i udlændingemyndighedernes centrale elektroniske visumsystem VIS er nu løst. Det betyder, at de danske repræsentationer i udlandet nu igen kan behandle alle typer af visumsager.
Udbud af puljefinansierede mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering
Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere som led i den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.
Stor forskel på kommuners beskæftigelsesindsats over for flygtninge
En ny rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inddeler kommunerne på en femtrins-skala, der viser, hvor gode de er til at få flygtninge og familiesammenførte i job.
Inger Støjberg: 24-års-reglen er vigtig
Halvt så mange nydanskere med ikke-vestlig baggrund gifter sig med en ægtefælle uden for Danmark, som før 24-års-reglen trådte i kraft.
Invitation til Integrationstræf 16 - Flere flygtninge i job
KL og Styrelsen for International Rekruttering og Integration inviterer igen i år til Integrationstræf. At være en del af arbejdsmarkedet er en forudsætning for en god integration i det danske samfund. Integrationstræf 16 sætter derfor fokus på, hvordan en målrettet jobindsats kan få flere flygtninge i arbejde. Træffet finder sted den 13. september i Kolding.
Regeringen strammer familiesammenføringsreglerne
Som konsekvens af Genc-dommen fra april sker der nu en stramning af reglerne for familiesammenføring. Nu skal alle børn over 6 år med en forælder i hjemlandet integrationsvurderes, før der eventuelt kan opnås familiesammenføring.
Fire partier enige: Vi har aftale om religiøse forkyndere
Efter to måneders forhandlinger blev regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i Kirkeministeriet i dag enige om at stramme kravene for at kunne virke som religiøs forkynder i Danmark.
Midlertidig grænsekontrol fortsætter frem til november 2016
Danmark opretholder den midlertidige grænsekontrol frem til den 12. november 2016.
Strengere kontrol og højere straffe over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste
Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste. Derfor vil regeringen nu indføre en række stramninger for at sikre en bedre overholdelse af opholds- og meldepligten, og der skal være højere straffe, hvis reglerne ikke overholdes.
Store prisforskelle på danskundervisning for voksne udlændinge
Kommunerne kan spare en femtedel af deres udgifter til danskundervisning – og samtidig levere de samme resultater, viser en ny rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Presseinvitation til sættemøde om tålt ophold
Udlændinge-, Integrations- og Boligminister Inger Støjberg inviterer ordførere fra Folketingets partier til sættemøde om tålt ophold tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 10.45-12.30.
Sammen om Integration – ny kampagne inviterer indenfor
88 virksomheder deltager allerede i virksomhedspartnerskabet ’Sammen om integration’. Med en ny oplysningskampagne og en bred vifte af information håber integrationsminister Inger Støjberg at få endnu flere virksomheder med.
Presseinvitation til grænsedrøftelser i Kiel
Udlændinge,- integrations- og boligminister Inger Støjberg mødes mandag (13. juni) i Kiel med sine slesvig-holstenske kolleger, indenrigsminister Stefan Studt og justitsminister Anke Spoorendonk.
Integrationsdebatten kommer til Folkemødet
Inger Støjberg diskuterer integration med virksomheder, kommuner og organisationer.
Presseinvitation: Afsluttende forhandlinger om tålt ophold
Onsdag formiddag afholder udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg de afsluttende forhandlinger om regeringens udspil til strammere kontrol med udviste kriminelle og udlændinge på tålt ophold.
Strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste
Regeringen har indgået en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med og hårdere straffe til udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, som ikke overholder deres forpligtelser i Danmark.
Sommerferien kræver særlig opmærksomhed omkring genopdragelsesrejser
Hvert år sendes unge mennesker på genopdragelsesrejser i deres forældres oprindelseslande, og der er en særlig stor risiko op til sommerferien. Derfor iværksætter Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet nye oplysningsindsatser for at kunne hjælpe unge, som er i fare for at blive sendt afsted mod deres vilje.
Presseinvitation: Inger Støjberg besøger teltlejren i Herning og Udrejsecenter Kærshovedgård
Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg besøger tirsdag formiddag teltlejren i Herning og Udrejsecenter Kærshovedgård sammen med den belgiske statssekretær for asyl og migration, Theo Francken.
Hjælp til udlændinge, der vil tilbage til oprindelseslandet
Udlændinge, der gerne vil tilbage til hjemlandet, skal hjælpes på vej.
Foreninger og organisationer skal opkvalificeres til at deltage i arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme
Civilsamfundets indsats mod radikalisering og ekstremisme skal styrkes. Derfor fordeles der nu 1,3 mio. kr. til konkrete aktiviteter i foreninger og organisationer.
Støtte til projekter for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere
En god modtagelse og efterfølgende fokus på fastholdelse er vigtige forudsætninger for, at internationale medarbejdere og deres familie falder til og bliver i Danmark.
Resultat af indfødsretsprøve
Analyse viser, at den gennemsnitlige sværhedsgrad af indfødsretsprøven var tilfredsstillende.
Ny mentor-manual skal styrke indsatsen mod radikalisering
Med en ny metodemanual får mentorer og forældrecoaches nye værktøjer til indsatsen mod radikalisering.
Kommuner får hjælp til at få flygtninge hurtigt ud på virksomheder
Kommunernes indsats skal styrkes for at få flygtninge hurtigt i arbejde. Derfor fordeles nu 30 millioner kroner til de kommuner, hvor behovet er størst for at styrke den beskæftigelsesrettede indsats.
@UIBMinisteriet på Twitter
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er gået på Twitter for at kommunikere hurtigere og komme tættere på dem, der interesserer sig for ministeriets arbejde.
Udflytningen af Udlændingestyrelsen til Næstved er faldet på plads
Valget er faldet på en grund tæt ved Næstved station. Her vil der blive opført et nybyggeri, som imødekommer de behov, som styrelsens brugere og medarbejdere har – herunder hensynet til de mange borgere, som benytter Udlændingestyrelsens Borgerservice.
Regeringens nye udlændingeudspil
Regeringen præsenterer nyt udlændingeudspil som del af 2025 helhedsplanen: Et stærkere Danmark – styr på flygtningestrømmen
Kommuner rustes til bedre at kunne tackle traumeramte flygtninge
Kommunerne skal blive bedre til at spotte og hjælpe traumeramte flygtningefamilier. Derfor er der afsat 18,8 mio. kroner til at give foreløbigt fire kommuner en række redskaber.
Flere flygtninge skal i arbejde - Integrationstræf 16 i Kolding kigger på hvordan
Årets Integrationstræf arrangeret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Kommunernes Landsforening sætter fokus på, hvordan en målrettet jobindsats får flygtninge ud på arbejdsmarkedet og medvirker til bedre integration.
Ny pulje skal styrke kommunernes virksomhedsrettede integrationsindsats
Puljen skal understøtte udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.
Millioner til samarbejde om udsatte unge
Aarhus, Aalborg og Holbæk får støtte til at hjælpe udsatte unge og deres forældre og samtidig forbedre samarbejdet om indsatsen i ghettoerne og de udsatte boligområder.
Ca. 1.200 asylsager vedrørende flygtninge fra Somalia gennemgås med henblik på at vurdere, om opholdstilladelsen skal inddrages
Flygtningenævnet har stadfæstet fem afgørelser fra Udlændingestyrelsen om nægtelse af forlængelse af opholdstilladelser til flygtninge fra Somalia.
Laveste antal asylansøgere på én måned i fem år
Under 300 udlændinge søgte asyl i Danmark i august måned. Det lave antal asylansøgere er en effekt af regeringens stramme udlændingepolitik og initiativerne på EU-plan, mener Inger Støjberg.
Regeringen vil afsætte 250 mio. kr. til opgør med parallelsamfund
Regeringen ønsker et opgør med parallelsamfund. Derfor vil regeringen nu sætte markant ind og øremærke 250 mio. kr. til en bred indsats mod social kontrol, radikalisering, religiøs tvang og de øvrige negative tendenser, der præger parallelsamfundene. Det skal blandt andet være lettere at få hjælp til at flygte fra undertrykkelse, siger udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.
Det skal være nemmere at udvise kriminelle udlændinge
Lovforslag om at stramme udvisningsreglerne sendes i høring.
Presseinvitation til pressemøde tirsdag den 11/10 2016 om forebyggelse og bekæmpelse af parallelsamfund
Pressemøde om forebyggelse og bekæmpelse af parallelsamfund med Udlændinge-, Integrations og Boligminister Inger Støjberg, Justitsminister Søren Pind og Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane-Nørby.
Regeringen opruster i kampen mod parallelsamfund
Regeringen offentliggør i dag to handlingsplaner, som skal forebygge og bekæmpe ekstremisme og sætte hårdt ind for at forhindre æresrelaterede konflikter og social kontrol.
Danske virksomheder tager integrationsgrunduddannelsen (IGU) i brug
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et nyt redskab i indsatsen for at integrere flygtninge på arbejdsmarkedet.
Ekstraordinært mange blev udvist i 2015
Det store pres på asylsystemet ses tydeligt i Udlændingestyrelsens udvisningsredegørelse for 2015, som nu offentliggøres.
Regeringen vil fastholde stramme familiesammenføringsregler
Regeringen vil afskaffe 26-årsreglen. Bliver lovforslaget vedtaget, kommer tilknytningskravet dermed til at gælde for alle.
Udbud: Evaluering af National strategi mod æresrelaterede konflikter
Evaluering af initiativer til forebyggelse af æresrelaterede konflikter.
Krav om forlængelse af grænsekontrollen
Så længe flygtninge og migranter fortsat strømmer mod Europa, og der ikke er styr på EU's ydre grænser, skal der være grænsekontrol ved den danske grænse.
Udbud: Udvikling af metodekoncept for et strukturende dialog- og overgangsredskab til unge udsat for æresrelaterede konflikter
Udbuddet skal styrke overgangen til en selvstændig tilværelse for unge udsat for æresrelaterede konflikter.
Udbud: Kortlægning af kommunernes indsats med at forebygge radikalisering og ekstremisme
Udbud på rammeaftalen vedrørende kortlægning af den danske indsats i forhold til at forebygge radikalisering og ekstremisme i regi af kommunerne.
Ny pulje skal styrke flygtninges beskæftigelse gennem match mellem frivillige mentorer og flygtninge i kommunen
Puljen skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommuner med henblik på at rekruttere frivillige integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.
Fortsat lavt antal asylansøgere
Cirka 300 udlændinge søgte asyl i Danmark i september måned.
Lovprogram med klart fokus på en stram udlændingepolitik
Traditionen tro, har regeringen i dag offentliggjort sit lovprogram for det kommende folketingsår i forbindelse med Folketingets åbning. Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg leverer 17 lovforslag til lovprogrammet.
Stop for ekstreme religiøse forkyndere
Regeringen vil holde ekstreme udenlandske imamer og andre rabiate religiøse forkyndere ude af Danmark. To lovforslag sendes i høring, som skal nægte dem adgang til Danmark.
Ny pulje skal afprøve veldokumenteret metode som led i en styrkelse af forældreansvaret blandt udsatte etniske minoritetsforældre
Undersøgelser viser, at familiemæssig opbakning, opdragelse og sprogstimulering er afgørende for børns trivsel og udvikling. Mangel herpå giver udfordringer i forhold til integrationsindsatsen rundt om i hele landet, hvor det bl.a. mærkes i daginstitutionerne, skoler etc.
Viser 1-100 af 131. Per side 10 20 30 Vis alle
» 1 / 2
Sidst opdateret 14.01.2020
Abonnér på nyt fra UIM

Ved at tilmelde dig som abonnent på nyt fra UIM giver du samtykke til, at Udlændinge- og Integrationsministeriet indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne udsende nyheder til dig. Du accepterer samtidig, at behandlingen sker som beskrevet her på siden:

Læs om ministeriets behandling af personoplysninger i forbindelse med abonnementer

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dit abonnement i den nyhedsmail, du modtager fra os.

Tilmeld dig som abonnent

Nyhedsbrev

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Læs om Æresrelateret Viden