Q & A vedrørende no deal-scenariet

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende dine rettigheder i tilfælde af et no deal-scenarie.

Brexit-loven

Regeringen er optaget af at sikre opholdsgrundlaget for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der har etableret sig i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed forud for Brexit.

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget en lov (Lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse rettigheder for bl.a. herboende statsborgere fra Det Forenede Kongerige (herefter britiske statsborgere) og deres familiemedlemmer i tilfælde af, at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Med lov nr. 264 af 25. marts 2019 (herefter Brexit-loven) videreføres gældende regler på bl.a. opholdsområdet for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer uanset nationalitet, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig og/eller arbejder lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven.

Brexit-loven skal afhjælpe den situation, som Storbritanniens udtræden af EU uden en aftale, vil medføre for de af loven omfattede personer.

Brexit-loven vil alene træde i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale (”hard Brexit”).

Ret til ophold i Danmark efter Brexit

Jeg er britisk statsborger bosiddende i Danmark. Kan jeg blive boende i Danmark efter Brexit?

Britiske statsborgere omfattet af Brexit-loven, som på udtrædelsestidspunktet har ret til ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven, og som fortsat opfylder betingelserne for ret til ophold efter denne bekendtgørelse, kan fortsat opholde sig i Danmark på stort set samme vilkår, som de har i dag. Familiemedlemmer, uanset nationalitet, i familieliv, der er etableret på udtrædelsestidspunktet, og som er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsens bestemmelser, vil fortsat være omfattet af de regler, som gælder i dag, forudsat at betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven, fortsat er opfyldt.

Jeg er en britisk dreng på 8 år. Min far arbejder i Danmark. Jeg bor hos ham og går i den lokale skole. Vil jeg kunne blive i Danmark efter Brexit?

Ja. Brexit-loven sikrer, at familiemedlemmer, uanset nationalitet, som på udtrædelsestidspunktet har etableret et familieliv med en herboende britisk statsborger, kan blive boende i Danmark på samme betingelser som før Brexit, forudsat at betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen fortsat er opfyldt.

Skal jeg opfylde nye kriterier for at blive boende i Danmark efter Brexit?

Nej. Hvis du som britisk statsborger på udtrædelsestidspunktet har lovligt ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven, og fortsat opfylder betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen, skal du ikke opfylde nye kriterier for fortsat ophold i Danmark. Det samme gælder, hvis du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger på udtrædelsestidspunktet opfylder betingelserne for en afledt ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven.

Jeg går på universitetet i Danmark. Hvis alt går vel, bliver jeg færdig med at studere til sommer. Vil jeg kunne blive i Danmark og søge job?

Ja. Du vil fortsat kunne blive i Danmark efter Brexit som f.eks. jobsøgende, arbejdstager eller selvforsørgende. Med andre ord vil du kunne ændre dit opholdsgrundlag fra eksempelvis studerende til arbejdstager eller fra arbejdstager til pensionist. Du skal dog huske, at du skal søge om et nyt registreringsbevis, hvis du skifter opholdsgrundlag. Det er forudsat, at du uafbrudt opfylder betingelserne for opholdsret efter bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven. Ansøgninger om nyt opholdsdokument indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Jeg har boet og arbejdet i Danmark i 15 år. Jeg håber, at jeg vil kunne blive boende efter Brexit. Kan I forsikre mig om, at jeg kan bevare mine rettigheder på ubestemt tid?

Brexit-loven er en midlertidig overgangslov. Formålet med Brexit-loven er at modvirke de alvorligste konsekvenser af Brexit for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der opholder sig og/eller arbejder i Danmark på udtrædelsestidspunktet. Det er hensigten, at Brexit-loven skal gælde midlertidigt. Brexit-loven tildeler dig således ikke rettigheder på ubestemt tid, selvom der ikke er fastsat en ophørsdato i Brexit-loven.

Familiemedlemmer

Jeg er pakistansk statsborger og bor i Danmark sammen med min britiske ægtefælle. Jeg har fået udstedt et opholdskort. Kan jeg blive i Danmark efter Brexit?

Ja, du kan blive i Danmark efter udtrædelsestidspunktet. Brexit-loven beskytter familiemedlemmer, uanset nationalitet, hvis familielivet var etableret i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet, og du fortsat opfylder betingelserne for dit ophold i Danmark. Reglerne fremgår af EU-opholdsbekendtgørelsen, der videreføres med Brexit-loven. 

Jeg er britisk statsborger. Jeg er 12 år og har boet i Danmark med mine forældre i de sidste ni år. De har begge arbejde i Danmark. Har jeg opholdsret i Danmark efter Brexit?

Ja. Eftersom du allerede har boet i Danmark i fem år, har du optjent ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Denne ret vil blive bevaret med Brexit-loven.

Jeg er britisk statsborger og bosiddende i Danmark. Kan min ægtefælle komme til Danmark efter Brexit?

Herboende britiske statsborgere, der er omfattet af Brexit-loven, vil i den midlertidige overgangsperiode fortsat kunne få ægtefæller til Danmark efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, som gælder for unionsborgere i dag. Det gælder dog kun, hvis familielivet var etableret i overensstemmelse med reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Jeg er fra Vietnam og kom til Danmark for tre år siden for at leve sammen med min britiske ægtefælle, men på det seneste er vores ægteskab gået ned af bakke. Jeg vil gerne søge om skilsmisse, men jeg er bange for, hvad det vil betyde for min ret til at blive i Danmark efter Brexit.

Brexit-loven viderefører de bestemmelser i EU-opholdsbekendtgørelsen, som – under visse omstændigheder – allerede beskytter ægtefæller fra tredjelande, der bliver skilt fra unionsborgere. Når din skilsmisse går igennem, vil du skulle opfylde de betingelser, som i EU-opholdsbekendtgørelsen er knyttet til en selvstændig opholdsret, dvs. at du skal være arbejdstager, selvstændigt erhvervsdrivende, studerende eller selvforsørgende. Når du har opholdt dig lovligt i Danmark i fem år i træk, vil du kunne ansøge om tidsubegrænset ophold i Danmark.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark med min ægtefælle. Vi planlægger at få et barn sammen. Hvis vi først får et barn efter Brexit, kan mit kommende barn da få lov til at opholde sig i Danmark sammen med os?

Børn og adoptivbørn, som er født eller adopteret efter udtrædelsestidspunktet, er omfattet af Brexit-loven. Loven beskytter de britiske statsborgere og deres familier, som allerede på udtrædelsestidspunktet har etableret et familieliv i Danmark i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen og som fortsat opfylder betingelserne efter denne bekendtgørelse.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark sammen med mit adoptivbarn. Vil vi kunne blive sammen?

Ja. Brexit-loven beskytter familiemedlemmer, uanset nationalitet, som på udtrædelsestidspunktet havde etableret et familieliv efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Adoptivbørn behandles på samme måde som biologiske børn.

For flere år siden anmodede jeg de danske myndigheder om at kunne bo hos min kusine i København. Hun er britisk statsborger. Jeg er økonomisk afhængig af hende. De danske myndigheder godkendte min ansøgning og udstedte et opholdskort til mig. Hvad sker der nu med mig?

Du kan blive i Danmark efter Brexit. Brexit-loven beskytter familiemedlemmer, uanset nationalitet, hvis familielivet var etableret efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet og betingelserne for ophold fortsat er opfyldt.

Hvis jeg som britisk statsborger opholder mig i Danmark på udtrædelsestidspunktet uden min ægtefælle, der opholder sig i f.eks. Storbritannien på grund af arbejdsforpligtelser, vil min ægtefælle da være omfattet af Brexit-loven og have ret til familiesammenføring efter loven?

Som udgangspunkt ja. De familiemedlemmer, der er omfattet af Brexit-loven, vil være de samme, som er omfattet af EU-opholdsbekendtgørelsen. Det er familieliv, der allerede er etableret på udtrædelsestidspunktet, der beskyttes af Brexit-loven. Vurderingen af, om der er et etableret familieliv, er den samme vurdering som den, der foretages efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Jeg er i et registreret partnerskab med en britisk statsborger, der er bosiddende i Danmark. Jeg har planer om at flytte over til ham, men det kan først blive om 8 måneder pga. mit arbejde i mit hjemland. Vil jeg kunne flytte over til ham efter Brexit?

Ja. Brexit-loven beskytter partnere, som har etableret et familieliv med en britisk statsborger på udtrædelsestidspunktet, men som ikke bor sammen med denne partner i Danmark, præcis som det gælder for ægtefæller efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Du vil kunne tilslutte dig din partner i Danmark under forudsætning af, at du fortsat er hans/hendes registrerede partner på det tidspunkt, hvor du ønsker at rejse til Danmark og at betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen fortsat er opfyldt.

Jeg er en enlig britisk statsborger, der bor og arbejder i Danmark. Vil jeg efter Brexit kunne få familiesammenføring efter Brexit-loven med en fremtidig kæreste eller ægtefælle?

Nej. Brexit-loven omfatter ikke familieliv, der etableres efter udtrædelsestidspunktet. Hvis familielivet ikke er etableret efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet, skal du ansøge om familiesammenføring efter udlændingelovens regler.

Læs mere om familiesammenføring efter udlændingelovens regler

Jeg er en enlig britisk statsborger, der bor og arbejder i Danmark. Jeg har endnu ikke børn. Vil mit fremtidige barn være omfattet af Brexit-loven, hvis jeg en dag beslutter at blive enlig forsørger?

Ja. Brexit-loven omfatter eventuelle fremtidige børn, der er født til eller retsmæssigt adopteret af en person, der på udtrædelsestidspunktet havde ret til ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen og som efter loven har fået videreført en selvstændig opholdsret i Danmark.

Kan jeg som herboende britisk statsborger tage til et tredjeland, f.eks. Kina og få min kinesiske ægtefælle med til Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed?

Det beror på en konkret vurdering af, om du og din ægtefælle har etableret et reelt familieliv på udtrædelsestidspunktet samt om du som britisk statsborger havde ret til ophold i Danmark i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet og dermed er omfattet af Brexit-loven. I det tilfælde, hvor du er omfattet af Brexit-loven, men hvor familielivet ikke var etableret på udtrædelsestidspunktet, skal der indgives ansøgning om familiesammenføring efter udlændingelovens regler. Vurderingen af, om der er etableret et familieliv på udtrædelsestidspunktet, er den samme vurdering som den, der foretages efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere om familiesammenføring efter udlændingelovens regler på www.nyidanmark.dk.

Ret til tidsubegrænset ophold

Jeg er britisk statsborger med ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Hvilken status har jeg efter Brexit? Skal jeg søge om en ny tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark i tilfælde af et no deal?

Hvis du er omfattet af Brexit-loven vil du fortsat have ret til ophold i Danmark efter Brexit. Hvis du ikke allerede har bevis for at have opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne om fri bevægelighed, opfordres du til at ansøge om et registreringsbevis inden udtrædelsestidspunktet.

Læs mere om ansøgning og dokumentation på udlændingemyndighedernes hjemmeside

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kan jeg blive i Danmark efter Brexit, hvis jeg ikke har opnået ret til tidsubegrænset ophold på udtrædelsestidspunktet?

Ja. Hvis du som britisk statsborger har lovligt ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet, vil du være omfattet af Brexit-loven og have ret til fortsat ophold i Danmark efter Brexit.

Jeg ankom til Danmark for tre år siden og har været selvstændigt erhvervsdrivende lige siden. Vil jeg kunne få tidsubegrænset ophold, og hvis ja på hvilke betingelser?

Når du har opholdt dig lovligt i Danmark i fem år i træk efter EU- opholdsbekendtgørelsen, har du ret til tidsubegrænset ophold i Danmark i medfør af reglerne i denne bekendtgørelse. Både opholdsperioder før og efter Brexit medregnes i beregningen af fem års ophold.

Dokumentation for lovligt ophold

Brexit - Hvordan kan jeg forberede mig?

Du behøver ikke foretage dig noget, hvis du som herboende britisk statsborger eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger på udtrædelsestidspunktet har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, som i Danmark er gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven. Dette gælder også, hvis du har et opholdsdokument af ældre dato, f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Udlændinge- og Integrationsministeriet opfordrer dog til, at britiske statsborgere jævnligt konsulterer Udlændinge- og Integrationsministeriets og Udenrigsministeriets hjemmesider, som løbende opdateres.

Hvordan dokumenterer jeg som britisk statsborger en fortsat ret til ophold i Danmark efter Brexit?

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der påberåber sig at være omfattet af Brexit-loven, skal kunne dokumentere at have opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet, ligesom de skal kunne dokumentere fortsat at opfylde betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen, der videreføres med Brexit-loven.

Et EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere), et opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller bevis for ret til tidsubegrænset opholds, udstedt forud for udtrædelsestidspunktet, kan som udgangspunkt udgøre tilstrækkelig dokumentation for, at en person har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Personer, der påberåber sig at være omfattet af Brexit-loven, og som ikke har fået udstedt opholdskort eller registreringsbevis forud for udtrædelsestidspunktet, skal på anden måde kunne dokumentere at have haft ret til ophold på udtrædelsestidspunktet. Dette kan f.eks. være i form af dokumentation for beskæftigelse, boligforhold eller lignende på udtrædelsestidspunktet.

Jeg er britisk statsborger. Jeg bor i Danmark sammen med min brasilianske ægtefælle. Jeg har mistet mit EU-registreringsbevis. Hvad gør jeg?

Såfremt du som herboende britisk statsborger har mistet dit EU-registreringsbevis (udstedes til unionsborgere), eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger har mistet dit opholdskort (udstedes til tredjelandsstatsborgere), opfordres du til at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration inden udtrædelsestidspunktet.

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet. Ansøgninger indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Skal herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer søge om nye opholdsdokumenter som dokumentation for lovligt ophold?

Efter Brexit-loven er det ikke et krav, at herboende britiske statsborgere skal ansøge om et nyt opholdsdokument for at kunne blive boende i Danmark efter Brexit. Hvis de pågældende ikke allerede har et opholdsdokument inden udtrædelsesdatoen, opfordres de til at søge herom inden dette tidspunkt. Ansøgninger om registreringsbevis, opholdskort og tidsubegrænset opholdstilladelse indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgning og dokumentation på udlændingemyndighedernes hjemmeside

Regeringen forventer på et senere tidspunkt, at fastsætte nærmere regler om nye opholdsdokumenter for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer. Information om dette vil blive gjort tilgængelig på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.  Britiske statsborgere opfordres derfor til at konsultere myndighedernes hjemmesider, som løbende opdateres.

Jeg er britisk statsborger bosiddende i Danmark. Jeg kom hertil som studerende, men nu har jeg færdiggjort mit studie og er startet på et fultidsarbejde i Danmark. Er der noget jeg skal gøre?

Hvis du ikke allerede har ansøgt om et nyt registreringsbevis, skal du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Det følger af EU-opholdsbekendtgørelsen, at man har pligt til at ansøge om et nyt registreringsbevis, hvis man ændrer opholdsgrundlag. Det er forudsat, at den pågældende uafbrudt opfylder betingelserne for opholdsret efter bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Læs mere om ansøgning og dokumentation på udlændingemyndighedernes hjemmeside

Ansøgninger om nyt registreringsbevis indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark. Jeg har fået udstedt mit registreringsbevis på baggrund af mit britiske statsborgerskab. Jeg har også statsborgerskab i Irland. Kan jeg gøre noget for at omregistrere min nationalitet?

Du bedes kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ophør af opholdsret og midlertidigt ophold uden for Danmark

Jeg er britisk statsborger bosiddende i Danmark. Mister jeg mit ret til ophold i Danmark, hvis jeg udrejser af Danmark i en periode?

Det er de samme regler om ophør af opholdsret, der gælder i dag, som vil gælde efter udtrædelsestidspunktet. Det betyder, at hvis betingelserne for opholdsretten efter EU-opholdsbekendtgørelsen ikke længere er opfyldt, kan myndighederne træffe afgørelse om, at din opholdsret er ophørt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du først har mistet dine rettigheder efter Brexit-loven, vil det ikke på et senere tidspunkt være muligt at generhverve dem. Som tredjelandsstatsborger vil du ikke kunne indrejse på ny og generhverve dine rettigheder efter Brexit-loven.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark med min familie. Vi er på ferie i udlandet på udtrædelsesdatoen. Kan vi vende tilbage til Danmark efter Brexit?

Der er ikke krav om fysisk tilstedeværelse i Danmark på udtrædelsesdatoen. Midlertidigt fravær, som ikke påvirker opholdsretten, er tilladt. Du opfordres til at medbringe dit pas og dit opholdsdokument, når du rejser.

Jeg er britisk statsborger og ankom til Danmark for to år siden for at studere. Sidste år var jeg på studieophold i Italien i fem måneder og vendte derefter tilbage til Aarhus universitet. Får det konsekvenser for mit ophold i Danmark?

Det har ikke betydning for dine rettigheder i Danmark. Når du har opholdt dig i Danmark i fem år i træk (inklusive opholdsperioder før og efter Brexit), kan du ansøge om tidsubegrænset ophold i Danmark. Ifølge EU-opholdsbekendtgørelsen har fraværsperioder på under seks måneder om året ikke betydning for dit opholds uafbrudte karakter. Dette videreføres med Brexit-loven.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark. Jeg har på tidspunktet for Brexit ret til tidsbegrænset ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed. Hvilke regler gælder, hvis jeg tager imod et tilbud om midlertidig ansættelse uden for Danmark efter udtrædelsestidspunktet?

Bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen vil fortsat finde anvendelse, hvis du er omfattet af Brexit-loven. Hvis du ikke har opnået ret til tidsubegrænset ophold, ophører din opholdsret som udgangspunkt, hvis du tager bopæl i et andet land.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du først har mistet dine rettigheder, vil det ikke på et senere tidspunkt være muligt at generhverve dem. Som tredjelandsstatsborger vil du ikke kunne indrejse på ny og generhverve dine rettigheder efter Brexit-loven.

Jeg er britisk statsborger og har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed. Hvilke regler gælder, hvis jeg tager imod et tilbud om midlertidig ansættelse uden for Danmark efter udtrædelsestidspunktet?

Bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen videreføres med Brexit-loven.

Udrejst i mindre end to år: Når du har ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, kan du opholde dig udenfor Danmark i op til to år, uden at retten ophører. Når du vil genindrejse og registrere din adresse i CPR-registret, vil din bopælskommune bede om en bekræftelse fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på din fortsatte opholdsret.

Vær opmærksom på, at du alene skal bruge bekræftelsen, hvis du tager/har haft bopæl udlandet, og din adresse dermed er afmeldt i CPR-registret. Er du alene i udlandet på f.eks. et almindeligt ferieophold, hvor din adresse ikke er afmeldt i CPR, skal du ikke have bekræftelsen.

Udrejst i mere end to år: Hvis du har, eller er berettiget til, tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen og skal opholde dig udenfor Danmark i mere end to år, og har til hensigt efterfølgende at vende tilbage til Danmark, kan du i særlige tilfælde få en dispensation, så din opholdsret ikke ophører.

Det er dog her særligt vigtigt at være opmærksom på, at hvis du først har mistet dine rettigheder, vil det ikke på et senere tidspunkt være muligt at generhverve dem. Som tredjelandsstatsborger vil du derfor ikke kunne indrejse på ny og generhverve dine rettigheder efter Brexit-loven.

Ret til arbejde

Jeg er britisk statsborger. For to år siden rejste jeg til Danmark for at arbejde i byggebranchen. Desværre kom jeg for nylig ud for en arbejdsulykke og jeg er nu ikke længere i stand til at arbejde. Jeg håber, at jeg ikke er nødt til at udrejse efter Brexit?

Nej, det er du ikke. Hvis du har været nødt til at stoppe med at arbejde pga. varig uarbejdsdygtighed, der skyldes en arbejdsulykke, kan du opnå ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Denne ret bibeholdes efter udtrædelsestidspunktet med Brexit-loven.

Vil jeg som herboende britisk statsborger fortsat kunne tage ophold og søge arbejde i andre EU-medlemsstater efter Brexit?

Den fri bevægelighed ophører for britiske statsborgere på udtrædelsestidspunktet. Hvis du er omfattet af Brexit-loven bevarer du retten til ophold og arbejde i Danmark. Retten til at søge arbejde og tage ophold i andre EU-medlemsstater vil afhænge af reglerne i disse lande.

Jeg bor i London, men pendler til København for at arbejde. Vil jeg fortsat kunne arbejde i Danmark efter Brexit?

Ja. Brexit-loven beskytter også grænsearbejdere, der arbejder i Danmark på udtrædelsestidspunktet og fortsat arbejder i Danmark efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Du vil derfor fortsat kunne arbejde i København og eksempelvis bo i London.

Jeg er britisk statsborger og bor i Storbritannien. Jeg rejser tit til Danmark på forretningsrejse (korte ophold), hvor jeg mødes med danske virksomheder. Hvordan er jeg stillet efter Brexit?

Det er som udgangspunktet udlændingelovens regler om opholds- og arbejdstilladelser der, finder anvendelse på disse situationer. Der er dog visse undtagelser til krav om arbejdstilladelse for fx montører, konsulenter og instruktører, der er indrejst i Danmark for at montere, installere, efterse eller reparere maskiner, udstyr, edb-programmer eller lignende eller for at informere om brugen heraf. Disse personer kan være fritaget for krav om arbejdstilladelse for et tidsrum af 90 dage fra indrejsen. En række nærmere betingelser skal være opfyldt.

Læs mere om de forskellige opholds- og arbejdsordninger på udlændingemyndighedernes hjemmeside

Jeg er britisk statsborger, som på udtrædelsestidspunktet bor i Danmark. Jeg arbejder i Danmark som udstationeret for en britisk virksomhed. Hvad vil gælde for min familie og jeg?

Med Brexit-loven vil britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig i Danmark som udstationerede, kunne fortsætte opholdet i Danmark og gøre ansættelsesforholdet færdigt i overensstemmelse med den indgåede ansættelseskontrakt. Familiemedlemmer til britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet er udstationeret til Danmark, vil også kunne opholde sig sammen med den udstationerede, indtil ansættelsen ophører.

Udstationeringer, der påbegyndes efter udtrædelsestidspunktet er ikke omfattet af Brexit-loven. Det er uden betydning, at ansættelseskontrakten er underskrevet forud for udtrædelsestidspunktet, da det er den faktiske påbegyndelse af udstationeringen, der er afgørende. 

Hvilke muligheder har britiske statsborgere for at opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark efter Brexit?

Hvis du som britisk statsborger ikke har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet, skal du søge opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingeloven. Danmark tilbyder tredjelandsstatsborgere en række ordninger, hvorefter de pågældende har mulighed for at opnå opholds- og arbejdstilladelser på baggrund af arbejde i Danmark, herunder f.eks. beløbsordningen. Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, vil britiske statsborgere fortsat kunne søge ophold i Danmark i medfør af disse ordninger.

Du kan læse mere om opholds- og arbejdstilladelser for tredjelandsstatsborgere på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.  

Jeg er britisk statsborger. Jeg har boet og arbejdet i Danmark siden 1995. Jeg regner med at gå på pension til sommer. Kan jeg blive boende i Danmark efter min pensionering?

Ja, du kan blive i Danmark. Eftersom du har arbejdet i mindst fem år, har du allerede optjent ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven.

Jeg er britisk statsborger og bor i Danmark sammen med min mor, der arbejder som ingeniør. Jeg går i skole nu, men jeg håber at kunne åbne min egen forretning indenfor kort tid. Vil jeg kunne blive og begynde at arbejde, når jeg er færdig med skolen?

Ja. Du vil kunne blive i Danmark, hvor du vil kunne arbejde, studere eller drive virksomhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du under dit ophold i Danmark ændrer dit opholdsgrundlag – f.eks. fra studerende til arbejdstager – skal du ansøge om et nyt opholdsdokument i overensstemmelse med reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven. Ansøgninger indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Udvisning

Jeg kan se i Brexit-loven, at den særlige udvisningsbeskyttelse efter EU-reglerne ikke skal gælde for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der fx begår kriminalitet efter udtrædelsestidspunktet. Hvilke særlige regler gælder i dag?

Det følger af EU-reglerne om fri bevægelighed, at der alene kan ske udvisning, hvis den pågældendes adfærd udgør en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel mod grundlæggende samfundsinteresser. Der skal i den forbindelse foretages en konkret og samlet proportionalitetsafvejning af forholdets grovhed over for hensynet til unionsborgerens ret til fri bevægelighed.

I afvejningen indgår en række forhold, herunder arten og grovheden af den strafbare handling, risikoen for gentagelse og unionsborgerens forhold i øvrigt, herunder varigheden af ophold i værtsmedlemsstaten, alder, social og kulturel integration i værtsmedlemsstaten og tilknytning til hjemlandet.

Hvad betyder det, at den særlige udvisningsbeskyttelse ikke skal gælde efter udtrædelsestidspunktet?

Det betyder, at du kan udvises efter reglerne i udlændingeloven, hvis du begår kriminalitet efter udtrædelsestidspunktet.

Hvis kriminaliteten begås inden udtrædelsestidspunktet, er det reglerne om udvisning i EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven, der finder anvendelse.

Ind- og udrejse

Jeg er britisk statsborger og har ret til ophold i Danmark i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed. Skal jeg bruge visum for at rejse i EU efter udtrædelsestidspunktet?

Nej. Hvis du har ret til ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen og er omfattet af Brexit-loven, er du fritaget fra kravet om visum. Alle opholdstilladelser udstedt af de danske myndigheder, gælder for indrejse og ophold i Danmark og de øvrige Schengenlande. Ophold i de øvrige Schengenlande må dog ikke overstige 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Der er vedtaget et forslag til ændring af visumforordningen, som skal sikre visumfrihed for korte ophold (90 dage indenfor en 180 dages periode) for alle britiske statsborgere. Alle britiske statsborgere vil være fritaget fra kravet om visum i forbindelse med indrejse og ophold i EU efter Storbritanniens udtræden. Dvs. også de britiske statsborgere, som ikke er omfattet af Brexit-loven.

Her kan du læse de 7 ting, som EU-Kommissionen anfører, at du bør være opmærksom på, når du rejser mellem Storbritannien og EU i et no deal-scenarie (nyt vindue)

Jeg er britisk statsborger. Hvilke dokumenter skal jeg medbringe, når jeg rejser ind og ud af Danmark?

I princippet skal du ikke medbringe andre dokumenter end dit pas. Britiske statsborgere er fritaget for visum ved indrejse i EU. Udlændinge- og Integrationsministeriet opfordrer derfor til, at du medbringer dit opholdsbevis/opholdskort og dit sygesikringskort, når du rejser.

Du kan på den britiske regerings hjemmeside tjekke, om dit pas er gyldigt til din rejse.

Hvordan vil kontrollen med ind- og udrejse efter udtrædelsestidspunktet foregå for de britiske statsborgere og familiemedlemmer, der er omfattet af Brexit-loven?

Britiske statsborgere er efter udtrædelsestidspunktet at betragte som tredjelandsstatsborgere. Du skal derfor i forbindelse med ind- og udrejse kontrolleres på lige fod med øvrige tredjelandsstatsborgere. Det samme gælder dine familiemedlemmer, hvis de ikke selv er unionsborgere.

Hvordan påtænker de danske myndigheder at håndtere indrejsen for de britiske statsborgere, som ofte rejser til og fra Danmark i forbindelse med arbejde (korte ophold)? Kan britiske statsborgere og deres familier benytte ABC-gates i lufthavnen eller skal de stå i kø sammen med øvrige tredjelandsstatsborgere?

Efter Brexit skal alle britiske statsborgere igennem den manuelle paskontrol i lufthavnen, idet de ikke længere vil kunne anvende ABC-gates. Britiske statsborgere skal i køen med øvrige tredjelandsstatsborgere (”alle nationaliteter”).

Dansk statsborgerskab (indfødsret)

Jeg har søgt om dobbelt statsborgerskab, men min ansøgning vil stadig være under behandling på udtrædelsestidspunktet. Kan jeg få en fortrinsret og få svar inden Storbritanniens udtræden af EU?

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler ansøgninger om statsborgerskab i den rækkefølge, som ansøgningerne modtages. Der vil ikke blive etableret en særlig ordning, f.eks. en fast-track ordning for britiske statsborgere i forbindelse med Brexit, hverken for igangværende eller nye ansøgninger eller anmodninger om genoptagelse af ansøgning om dansk indfødsret.

På tidspunktet for Storbritanniens udtræden har jeg opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-reglerne (5 år), men opnår ikke dansk statsborgerskab inden udtrædelsestidspunktet. Skal jeg opfylde andre betingelser for at kunne blive dansk statsborger efter Storbritanniens udtræden af EU? Skal jeg f.eks. som britisk statsborger bestå en danskprøve m.v. for at opnå dansk statsborgerskab?

De gældende retningslinjer for optagelse på lovforslag om indfødsrets-meddelelse, der fremgår af cirkulæreskrivelse nr. 9779 af 14. september 2018 om naturalisation, skal som udgangspunkt opfyldes af alle ansøgere, uanset nationalitet. Det bemærkes i øvrigt, at en ansøger, der optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, skal opfylde de krav, der er beskrevet i de til enhver tid gældende retningslinjer. Læs mere om dansk statsborgerskab.

Jeg er britisk statsborger bosiddende i Danmark. Til sommer har jeg boet fem år i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed. Kan jeg søge om dansk statsborgerskab allerede nu (inden Brexit), selvom jeg endnu ikke har opnået ret til tidsubegrænset ophold?

Det er altid muligt for en udlænding at søge om dansk statsborgerskab. Hvis de gældende retningslinjer – herunder betingelsen om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark – ikke er opfyldt, når ansøgningen behandles, vil ansøgeren dog blive meddelt afslag på sin ansøgning.

Spørgsmål vedrørende andre borgerrettigheder end retten til ophold

Du kan læse mere om retten til ydelser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om retten til ydelser efter serviceloven og dagtilbudsloven samt om valgret og valgbarhed på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om retten til sundhedsydelser på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om retten til SU, specialpædagogisk støtte og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Du kan læse mere om bl.a. statstilskud, løntilskud, skolepraktikydelse på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside 

Du kan læse mere om ombytning af britiske kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside 

Du kan læse mere om Brexit generel på Udenrigsministeriets hjemmeside

Sidst opdateret 25.09.2019