Forside » Brexit » Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes

Hvis Storbritannien beslutter at forlade EU uden en aftale, ønsker regeringen at sikre, at de ca. 18.500 briter, der bor i Danmark i dag og som bidrager aktivt til det danske samfund, så vidt muligt fortsat kan opholde sig her. Regeringen har derfor igennem længere tid forberedt sig på, at Storbritannien muligvis forlader det europæiske samarbejde uden en aftale.

Brexit-to-stykker-690x400.png

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden godkendelse af udtrædelsesaftalen (no deal-scenariet) vil britiske statsborgere være at betragte som tredjelandsstatsborgere. Muligheden for at opholde sig i Danmark vil derfor som udgangspunkt afhænge af nationale regler for opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere. Medmindre andet bestemmes, vil det derfor være udlændingelovens regler, som finder anvendelse efter udtrædelsestidspunktet.

Det Europæiske Råd er senest den 29. oktober 2019 nået til enighed om en forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU. Fristen er nu fastsat til den 31. januar 2020 med mulighed for en tidligere udtrædelse, hvis parterne har godkendt udtrædelsesaftalen forinden dette tidspunkt.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk 

Den danske regering sætter stor pris på de britiske statsborgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, og som aktivt bidrager til det danske samfund. Den danske regering ønsker derfor også at undgå, at herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra den ene dag til den anden falder tilbage på de regler, der gælder for tredjelandsstatsborgere.

Det er i den forbindelse indgået i regeringens overvejelser, at britiske borgere, der er kommet til Danmark før Storbritanniens udtræden, er kommet hertil som unionsborgere.

Det er en høj prioritet for regeringen at sikre, at de britiske borgere, der har valgt at bosætte sig i Danmark, skal have gode betingelser for at blive i Danmark.

Den danske regering nedsatte derfor allerede før sommeren 2018 en tværministeriel arbejdsgruppe på borgerområdet, der har arbejdet intensivt på at afklare, hvordan man fra dansk side bedst sikrer borgernes rettigheder i et no deal-scenarie, og dermed afbøder de værste konsekvenser for borgerne, såfremt Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

En midlertidig overgangsordning

Folketinget har den 19. marts 2019 vedtaget en lov (Lovforslag nr. L 166), som midlertidigt viderefører visse EU-rettigheder for bl.a. herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale (lov nr. 264 af 25. marts 2019 om videreførelse af visse rettigheder i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union uden en aftale) (herefter Brexit-loven).

Brexit-loven sættes kun i kraft, hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale.

Læs Brexit-loven som vedtaget på Folketingets hjemmeside 

Der er tale om en midlertidig løsning, der skal forsøge at afbøde de alvorligste konsekvenser af et no deal-scenarie. Med Brexit-loven videreføres gældende regler på bl.a. opholdsområdet for de britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet opholder sig og/eller arbejder lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed. Disse regler er i dansk ret gennemført ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Læs mere om EU-opholdsbekendtgørelsen

Brexit-loven skal gælde, indtil noget andet træder i stedet. Den løsning, der på sigt vil skulle afløse den midlertidige overgangsordning, vil afhænge af flere faktorer, herunder eventuelle initiativer fra EU, tilgangen i Storbritannien samt spørgsmålet om gensidighed i forhold til de rettigheder, som danske statsborgere, der er bosat i Storbritannien, tildeles på sigt. Regeringen har derfor fundet det mest hensigtsmæssigt, at henlægge overvejelser om en mere permanent løsning til efter udtrædelsestidspunktet. De nødvendige oplysninger herom vil blive gjort tilgængelige på de allerede etablerede Brexit-hjemmesider (Udlændinge- og Integrationsministeriets samt Udenrigsministeriets hjemmesider).

Nedenfor følger en overordnet introduktion til udvalgte dele af loven på opholdsområdet.

Ophold i Danmark

Brexit-loven sikrer, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet har opholdsret i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, kan blive boende i Danmark, forudsat at betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen fortsat er opfyldt.

Det betyder, at der ikke stilles nye kriterier for ret til fortsat ophold for herboende britiske statsborgere og de familiemedlemmer, der på udtrædelsestidspunktet har henholdsvis en selvstændig ret eller en afledt ret til ophold fra en britisk statsborger efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Arbejde i Danmark (arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende, grænsegængere og udstationerede) 

Brexit-loven sikrer også, at britiske statsborgere, der på udtrædelsestidspunktet har bopæl i et andet EU-/EØS-land end Danmark eller i Storbritannien, og som er arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende i Danmark, kan fortsætte med at arbejde i Danmark i overgangsperioden.

Det betyder eksempelvis, at grænsearbejdere, der på udtrædelsestidspunktet har opholdsret efter EU-reglerne om fri bevægelighed i f.eks. Tyskland og som arbejder i Danmark, kan fortsætte med at arbejde eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark uden krav om arbejdstilladelse. Hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt inden udtrædelsestidspunktet vil du som udgangspunkt være omfattet af Brexit-loven. Hvis ansættelseskontrakten først starter efter udtrædelsestidspunktet, er du ikke omfattet af Brexit-loven. Grænsegængere vil som bevis for deres ret til at arbejde lovligt i Danmark i medfør af Brexit-loven således kunne fremvise en ansættelseskontrakt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis dit arbejde i Danmark ophører, og du tager arbejde i dit hjemland eller en anden medlemsstat i en periode, vil du som britisk statsborger ikke efterfølgende (efter udtrædelsestidspunktet) kunne tage arbejde som grænsearbejder i Danmark i medfør af Brexit-loven.

Brexit-loven sikrer endvidere, at personer, uanset nationalitet, der på udtrædelsestidspunktet er udstationeret i Danmark efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, med henblik på at levere en igangværende tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i Storbritannien, kan afslutte leveringen.

Det betyder, at udstationeringer, der er iværksat efter EU-reglerne på udtrædelsestidspunktet med henblik på levering af en allerede igangværende tjenesteydelse, kan fortsætte og færdiggøres som planlagt efter udtrædelsestidspunktet, uanset den udstationeredes nationalitet. Udstationering med henblik på levering af tjenesteydelser i Danmark, som påbegyndes efter udtrædelsestidspunktet, vil skulle ske i henhold til udlændingelovens regler.

Retten til fortsat ophold eller arbejde er i alle tilfælde betinget af, at betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen er opfyldt.

Ophør af opholdsret

Brexit-loven viderefører gældende regler i EU-opholdsbekendtgørelsen om ophør af opholdsret.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du som britisk statsborger, eller familiemedlem til en britisk statsborger, mister retten til ophold og/eller arbejde efter Brexit-loven, kan denne ret ikke generhverves på et senere tidspunkt.

Hvis du skifter opholdsgrundlag er det vigtigt at være opmærksom på, at du skal søge om et nyt opholdsdokument i overensstemmelse med reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Ansøgninger indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Ind- og udrejse af Danmark efter Brexit

Reglerne for kontrol med ind- og udrejse til og fra Schengenområdet er reguleret i Schengengrænsekodeksen, der bl.a. fastsætter regler for grænsekontrol af personer, der krydser de ydre Schengengrænser. Reglerne omfatter også britiske statsborgere, som efter udtrædelsestidspunktet, uanset om de er omfattet af Brexit-loven, i et no deal-scenarie skal behandles som andre tredjelandsstatsborgere i forhold til grænsekontrol. Da Storbritannien ikke deltager i Schengensamarbejdet, skal britiske statsborgere allerede i dag fremvise pas ved ind- og udrejse af EU-medlemsstater og øvrige Schengenlande. Det vil også være tilfældet efter Storbritanniens udtræden af EU.

Herudover skal alle britiske statsborgere i medfør af reglerne i Schengengrænsekodeksen efter udtrædelsestidspunktet have stemplet deres pas i forbindelse med paskontrollen ved ind- og udrejse over en ydre grænse. Dette gælder også britiske statsborgere omfattet af Brexit-loven, som har ret til fortsat ophold i den midlertidige overgangsperiode. Alle britiske statsborgere skal derfor efter udtrædelsestidspunktet igennem den manuelle paskontrol. Britiske statsborgere vil som følge heraf ikke længere kunne anvende scannerne med automatisk paskontrol (ABC-gates) ved ind- og udrejse i lufthavnen. Britiske statsborgere kan efter udtrædelsestidspunktet ikke længere benytte køen for EU-borgere, men skal benytte køen for tredjelandsstatsborgere (”alle nationaliteter”).

Der vil endvidere gælde de samme indrejsebetingelser som for andre tredjelandsstatsborgere. Fx skal britiske statsborgere ved indrejse for et kortere ophold kunne redegøre for formål, fremvise tilstrækkelige midler, og må ikke være registreret i Schengeninformationssystemet. Ophold i Schengenområdet må ikke overstige 90 dage inden for en 180 dages periode.

Britiske statsborgere, som er omfattet af Brexit-loven, skal efter udtrædelsestidspunktet fremvise pas samt dokumentation for lovligt ophold efter reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen, som videreføres med Brexit-loven. Det anbefales derfor, at man medbringer sit registreringsbevis/opholdskort ved ind- og udrejse af Danmark. 

Udlændinge- og integrationsministeriet har meddelt EU-Kommissionen, at de registreringsbeviser og opholdskort, som allerede er udstedt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen, fortsat skal tjene som bevis for ophold i Danmark i en midlertidig overgangsperiode. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato, som fx kan være udstedt af Rigspolitiet, Tilsynet med Udlændinge, Direktoratet for Udlændinge, Udlændingestyrelsen samt Statsforvaltningen.

Hent den meddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til EU-Kommissionen (pdf)

Familiesammenføring

Brexit-loven indebærer, at de af loven omfattede britiske statsborgere fortsat har ret til familiesammenføring efter EU-reglerne om fri bevægelighed, hvis familielivet var etableret på udtrædelsestidspunktet, herunder også med børn, født eller adopteret efter dette tidspunkt.

Det betyder, at ansøgninger om familiesammenføring med andre familiemedlemmer end børn, som en britisk statsborger har etableret et familieliv med efter udtrædelsestidspunktet, skal indgives og behandles efter udlændingelovens regler.

Tidsubegrænset ophold

Brexit-loven indebærer, at britiske statsborgere fortsat kan optjene ret til tidsubegrænset ophold i overensstemmelse med gældende regler i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Når opholdsgrundlaget skifter

Britiske statsborgere, som er omfattet af Brexit-loven, vil i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen fortsat have mulighed for at ændre status ved at skifte fra ét selvstændigt opholdsgrundlag til et andet i Danmark, f.eks. fra studerende til arbejdstager, eller fra selvstændig erhvervsdrivende til arbejdssøgende. Det er forudsat, at den pågældende uafbrudt opfylder betingelserne for opholdsret efter bestemmelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Britiske statsborgere vil tilsvarende have mulighed for at tage ophold i et andet EU-/EØS-land og fortsat bevare retten til at arbejde eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark (grænsegængere). Muligheden for efter udtrædelsestidspunktet at tage ophold i et andet EU-/ EØS-land vil dog afhænge af lovgivningen i det pågældende land.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis du under dit ophold i Danmark ændrer dit opholdsgrundlag – f.eks. fra studerende til arbejdstager – skal du ansøge om et nyt opholdsdokument i overensstemmelse med reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen. Ansøgninger indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgningen om registreringsbevis og opholdskort

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration  

Opholdsdokumenter

Alle EU-registreringsbeviser og opholdskort udstedt til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil fortsat være gyldige, indtil andet bestemmes. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede en gang har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis du har haft et dokument (et registreringsbevis eller opholdskort), der beviser din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, men du har mistet dit dokument, opfordres du til at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration med henblik på at få udstedt et dokument, der bekræfter din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne. 

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Hvis du som herboende britisk statsborger ikke allerede har et registreringsbevis eller et opholdskort, opfordres du til at ansøge herom inden udtrædelsestidspunktet. Udlændinge- og integrationsministeriet har meddelt EU-Kommissionen, om at de registreringsbeviser og opholdskort, som allerede er udstedt i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen i en midlertidig overgangsperiode, fortsat skal tjene som bevis for ophold i Danmark.

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort 

Såfremt du har spørgsmål vedrørende ansøgningsprocessen kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration. 

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Ændringer i borgernes rettigheder i overgangsordningen

Brexit-loven viderefører stort set alle de rettigheder, som herboende britiske statsborgere i dag nyder som unionsborgere med enkelte undtagelser i forhold til familiesammenføring og udvisning. På disse to punkter vurderer regeringen, at der er gode grunde til ikke i fuldt omfang at videreføre de gældende regler.

Retten til familiesammenføring efter de lempelige regler, som gælder for unionsborgere i dag, vil kun omfatte familiemedlemmer til de britiske statsborgere, der opholdt sig lovligt i Danmark på udtrædelsestidspunktet, hvis familielivet er etableret senest på dette tidspunkt og betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen i øvrigt fortsat er opfyldt. Børn og adoptivbørn, som er født eller adopteret efter udtrædelsestidspunktet, vil dog også være omfattet. En sådan løsning beskytter de britiske statsborgere og deres familier, som allerede har etableret et liv i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Familiesammenføring i forhold til familierelationer, der er etableret efter udtrædelsestidspunktet, vil skulle ske efter udlændingelovens regler.

Læs mere om tredjelandsstatsborgeres mulighed for familiesammenføring efter udlændingelovens regler på udlændingemyndighedernes fællesside nyidanmark.dk

Den særlige beskyttelse mod udvisning, der følger af EU-retten, vil ikke længere gælde for herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der f.eks. begår kriminalitet efter udtrædelsestidspunktet. Disse personer vil blive omfattet af udlændingelovens almindelige udvisningsbestemmelser.

Se de oftest stillede spørgsmål og svar om borgernes rettigheder i no deal-scenariet

Se EU-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar i tilfælde af et no deal-scenarie (pdf) 

Hvad kan du gøre allerede nu

Uanset om der opnås enighed om en udtrædelsesaftale, vil opholdsdokumenter, der allerede er udstedt i henhold til EU reglerne om fri bevægelighed, fortsat vær gyldige, indtil andet bestemmes. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato f.eks. udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Du behøver derfor ikke foretage dig noget lige nu, hvis du allerede har fået udstedt et dokument eller kort, der bekræfter, at du har ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Hvis du har haft et dokument (et registreringsbevis eller opholdskort), der beviser din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne om fri bevægelighed, men du har mistet dit dokument, opfordres du til at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration med henblik på at få udstedt et dokument, der bekræfter din ret til ophold i Danmark efter EU-reglerne. 

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Hvis du som herboende britisk statsborger imidlertid ikke allerede har et EU-registreringsbevis (registreringsbevis i brevformat, der udstedes til unionsborgere) eller ikke har søgt herom, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke allerede har et opholdskort (opholdskort i kreditkort-format, der udstedes til tredjelandsstatsborgere), eller ikke har søgt herom, opfordres du til at gøre dette inden udtrædelsestidspunktet. Dette vil gøre det nemmere for dig at dokumentere, at du har en opholdsret i Danmark. Tilsvarende vil de danske myndigheder nemmere kunne konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsestidspunktet.

Hvis du som herboende britisk statsborger – eller familiemedlem til en herboende britisk statsborger – har opnået ret til tidsubegrænset ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen, men ikke længere er i besiddelse af dit bevis for tidsubegrænset ophold (et brev eller kort udstedt af myndighederne), eller endnu ikke har søgt om bevis for tidsubegrænset ophold, opfordres du til at ansøge herom inden udtrædelsestidspunktet.

Ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere om ansøgninger om registreringsbevis og opholdskort 

Bemærk, at du også efter udtrædelsestidspunktet har mulighed for at søge om EU-registreringsbevis og opholdskort. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere, at du havde opnået ret til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Det skal understreges, at du ikke mister din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt ovennævnte dokumenter. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Hvis du har mistet dit opholdsdokument, opfordres du til at kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Find kontaktoplysninger til Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Disse oplysninger vil blive opdateret løbende.

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration 

Britiske statsborgere, der søger om registreringsbevis inden udtrædelsestidspunktet 

Såfremt du som britisk statsborger søger om registreringsbevis og opfylder betingelserne herfor inden udtrædelsestidspunkt, vil det ikke få betydning, at du først modtager dit registreringsbevis efter Brexit. Det afgørende er, at du opfylder betingelserne i EU-opholdsbekendtgørelsen på udtrædelsestidspunktet.

Du mister ikke din ret til ophold i Danmark, fordi du ikke har fået udstedt et registreringsbevis inden udtrædelsestidspunktet. Din ret til ophold afhænger således ikke af dokumentet.

Britiske statsborgere, der kommer til Danmark efter Storbritanniens udtræden af EU

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der indrejser efter Storbritanniens udtræden af EU, eller som ikke opholder sig lovligt i Danmark efter EU-rettens regler om fri bevægelighed på udtrædelsestidspunktet, vil ikke blive omfattet af Brexit-loven.

Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønske at flytte til Danmark efter udtrædelsestidspunktet fx for at arbejde eller studere, skal søge om opholds- og arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på samme måde som øvrige tredjelandsstatsborgere.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk 

Sidst opdateret 30.10.2019