Forside » Brexit » Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af EU og Storbritannien

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes af EU og Storbritannien

Brexit nærmer sig med hastige skridt. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU, og det er derfor en helt særlig situation. Det er fortsat regeringens håb, at det britiske parlament godkender den aftale, som de har forhandlet med EU.

Brexit-to-brikker-690x400.png

Der blev i slutningen af november 2018 opnået enighed om en udtrædelsesaftale mellem den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemsstater. Det britiske parlament har endnu ikke godkendt udtrædelsesaftalen. 

Det Europæiske Råd er senest den 29. oktober 2019 nået til enighed om en forlængelse af Storbritanniens udtræden af EU. Fristen er nu fastsat til den 31. januar 2020 med mulighed for en tidligere udtrædelse, hvis parterne har godkendt udtrædelsesaftalen forinden dette tidspunkt.

Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU.

Læs udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside (pdf)

Hvis udtrædelsesaftalen godkendes, vil britiske statsborgere, som på udtrædelsestidspunktet opholder sig i Danmark i medfør af EU-opholdsbekendtgørelsen, og deres familiemedlemmer, have mulighed for fortsat ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag.

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse af et eller to års varighed.

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne (kapitel 2) træder i kraft efter overgangsperiodens ophør. Indtil da gælder EU-reglerne. Det betyder, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra udtrædelsen og frem til overgangsperiodens ophør bevarer alle rettigheder, der følger af opholdsdirektivet, som er gennemført i dansk ret ved EU-opholdsbekendtgørelsen.

Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, inden overgangsperioden ophører, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen, fx i forhold til retten til ophold. Det gælder også i forhold til herboende britiske statsborgere. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil endvidere fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU-medlemsstat fra udtrædelsestidspunktet til overgangsperiodens ophør.

Først fra overgangsperiodens ophør regulerer udtrædelsesaftalen retten til fortsat ophold og arbejde for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der har opnået ret efter opholdsdirektivet inden denne dato. Disse rettigheder bevares så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Det fremgår bl.a. af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere med lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk i medfør af udtrædelsesaftalen vil kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Ifølge udtrædelsesaftalen vil britiske statsborgere med lovligt ophold i mindre end 5 år i Danmark kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, når de har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år. Britiske statsborgere mister ikke retten til at optjene ret til tidsubegrænset ophold i Danmark. 

Udtrædelsesaftalen giver medlemsstaterne og Storbritannien mulighed for at indføre en ordning, hvorefter borgerne kan indgive ansøgning om opholdsstatus, inden aftalen træder i kraft.

Den danske regering arbejder på en ansøgningsprocedure og vil orientere herom snarest muligt, hvis udtrædelsesaftalen godkendes. Nødvendige oplysninger vil blive gjort tilgængelige på de allerede etablerede Brexit-hjemmesider hos Udlændinge- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet.

Efter overgangsperiodens udløb vil vilkårene for britiske statsborgere, der ønsker at flytte til Danmark efter overgangsperiodens ophør, afhænge af, hvad EU og Storbritannien aftaler om det fremtidige forhold. Dette kan først aftales, når Storbritannien er udtrådt af EU. Som udgangspunkt vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat efter overgangsperiodens ophør, skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere. Det vil for Danmarks vedkommende sig efter udlændingelovens regler.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk 

Se Europa-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar om udtrædelsesaftalen (pdf) 

Se Europa-Kommissionens beskrivelse af udtrædelsesaftalen (pdf) 

Sidst opdateret 12.11.2019