BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Brexit-puslespil-690x400.png

Go to English version

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed har taget lovligt ophold i en medlemsstat inden overgangperiodens udløb den 31. december 2020, bevarer retten til ophold i værtsmedlemsstaten efter dette tidspunkt på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der har været gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed. 

Reglerne om fri bevægelighed er bl.a. gennemført i dansk ret ved EU- opholdsbekendtgørelsen. Læs EU-opholdsbekendtgørelsen.

Læs mere om udtrædelsesaftalen

Hvis du som britisk statsborger opholder dig i Danmark på grundlag af EU-reglerne om fri bevægeligheder er det vigtigt at være er opmærksom på, at du i løbet af 2021 skal indgive en ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument, der dokumenterer din status under udtrædelsesaftalen og din fortsatte ret til ophold i Danmark.

Ansøgning om udstedelse af nye opholdsdokumenter i henhold til udtrædelsesaftalen


Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer skal ansøge om udstedelse af et nyt opholdsdokument. Udstedelsen af dokumentet er en betingelse for at bevare en ret til ophold og arbejde mv. i Danmark. Det gælder også personer, som har opnået tidsubegrænset opholdsret i Danmark. Eksisterende rettigheder i forhold til ophold, arbejde m.v. gælder under ansøgningens behandling.

EU-registreringsbeviser og EU-opholdskort, der er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, vil fortsat kunne anvendes som dokumentation for opholdsret, indtil der er udstedt et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato, der f.eks. er udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen kan indgives fra det tidspunkt, hvor den i udtrædelsesaftalen fastsatte overgangsperiode udløber, dvs. fra den 1. januar 2021. Ansøgningen skal indgives senest den 31. december 2021. Ansøgningen om opholdsdokument skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Det nye opholdsdokument tjener som bevis for, at indehaveren har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen. Dokumentet udstedes uden opkrævning af gebyrer.  

De krav, der stilles til dokumentation ved indgivelse af ansøgning om et nyt opholdsdokument, svarer til de krav, der følger af reglerne om fri bevægelighed efter EU-retten – dvs. bevis for ret til ophold som f.eks. arbejdstager, studerende, person med tilstrækkelige midler mv. samt bevis for, at man har taget ophold i Danmark inden udløbet af overgangsperioden.

Det bemærkes, at et opholdsdokument udstedt i henhold til udtrædelsesaftalen kun giver ret til ophold i den udstedende medlemsstat. Et opholdsdokument udstedt af SIRI giver således kun ret til ophold i Danmark. Britiske statsborgere vil dog være visumfritaget i op til 90 dage ved rejser i resten af Schengen-området.  

Indtil et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen er udstedt, anbefales det, at medbringe allerede udstedte EU-opholdsdokumenter ved rejser til og fra Danmark som bevis for en opholdsret ud over 90 dage.

Personer, der ved overgangsperiodens udløb arbejder som grænsearbejdere i Danmark, men bor i et andet land, skal også ansøge om et dokument, der bekræfter deres ret til at arbejde i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen. Ansøgning herom indgives til SIRI fra den 1. januar 2021. Indtil det nye opholdsdokument er udstedt, kan grænsearbejdere ved indrejse i landet gøre brug af anden dokumentation, f.eks. en arbejdskontrakt, til at dokumentere et ansættelsesforhold i Danmark, der er indgået før udløbet af overgangsperioden.

Siden opdateres løbende.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected].

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk mandag og fredag kl. 9.30-12.30 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte SIRI telefonisk mandag, onsdag og torsdag kl. 9:00-15:00 og fredag kl. 9:00-12:00 på: 72 14 20 05.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på [email protected]

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Læs Bekendtgørelse om gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark på Retsinformation (nyt vindue)

Læs spørgsmål og svar vedrørende Brexit hos Styrelsen for International Rekruttering on Integration (nyt vindue)

Læs det i december 2020 udsendte orienteringsbrev om Brexit og ansøgningstidspunkter hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)

Sidst opdateret 17.06.2021