Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Lovforslag L 227 om indfødsrets meddelelse blev vedtaget den 1. juni 2021.

Du kan følge lovforslaget på Folketingets hjemmeside

De personer, som fremgår af lovforslagets § 2, er omfattet af kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni, der som udgangspunkt foregår i egen kommune. De relevante personer vil modtage nærmere information fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, når lovforslaget er vedtaget.

Lovforslaget blev vedtaget den 1. juni 2021.

Loven forventes at træde i kraft medio juni.

Hvis dit navn står på lovforslagets § 1, bliver du dansk, når loven træder i kraft. Du vil modtage dit statsborgerretsbevis med posten automatisk. Du behøver altså ikke at gøre noget aktivt. Ministeriet forventer, at alle beviser er sendt ud i løbet af juli måned. Hvis du ikke har hørt fra os inden medio august, er du velkommen til at kontakte os.

Information til borgere der skal deltage i en grundlovsceremoni

Læs mere om grundlovsceremonien 

Information til kommunerne - FAQ

Fristen for afholdelse af ceremonier udvides midlertidigt

Ministeriet skal gøre opmærksom på, at der som følge af de ekstraordinære omstændigheder i forbindelse med COVID-19 situationen, er dispensereret fra fristen for afholdelse af kommunale grundlovsceremonier, så det er tilladt for kommunerne at afholde ceremoni frem til den 5. juli 2021.

Dispensationen, der forlænger fristen for afholdelse af grundlovsceremonier med to måneder, er givet med henblik på at gøre det lettere for kommunerne at planlægge og gennemføre grundlovsceremonierne under hensynstagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer på tidspunktet for afholdelsen af ceremonierne.

Hvornår træder en lov om indfødsrets meddelelse i kraft?

Der bliver fremsat lovforslag om indfødsrets meddelelse to gange årligt i april og oktober måned. Lovforslag fremsat i april måned bliver som udgangspunkt vedtaget i juni måned, og lovforslag fremsat i oktober måned bliver som udgangspunkt vedtaget i december måned.  Når et lovforslag er endeligt vedtaget i Folketinget, skal det stadfæstes af dronningen. Lovforslaget træder i kraft en uge efter stadfæstelsen. 

Til hvilken adresse skal kommunen indsende listen over deltagere til grundlovsceremonien?

Kommunerne skal senest to uger forud for grundlovsceremonien sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier. Listen kan indsendes på mail til [email protected] eller til ministeriets e-Boks på cvr nr. 36 97 71 91.  

Er der formkrav til, hvilke informationer der skal fremgå af deltagerlisten?

Der er ingen formkrav til deltagerlisten, men Udlændinge- og Integrationsministeriet skal som minimum bruge ansøgernes navne og cpr. nr., så ministeriet kan identificere deres sager.

Hvad skal kommunen indsende efter grundlovsceremonien?

Kommunerne skal uden ophold efter ceremoniens afholdelse sende de originale underskrevne og påtegnede erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Kommunen skal samtidig sende en elektronisk oversigt over ansøgere, som har gennemført ceremonien, med angivelse af navn og personnummer til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne liste kan sendes på mail til [email protected] eller til ministeriets e-Boks på cvr nr. 36 97 71 91.  

Hvad tjekker ministeriet forud for godkendelse af en ceremoni?

Når ministeriet modtager en deltagerliste fra kommunen, tjekker ministeriet, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet til ministeriet. Herefter laver ministeriet et opslag i Kriminalregisteret og tjekker, at ansøgeren ikke har begået strafbare forhold, som er til hinder for deltagelse i en grundlovsceremoni.

Det kan med fordel fremgå af kommunens hjemmeside, at det er vigtigt, at ansøgeren har indsendt tro- og loveerklæringen om eventuelle strafbare forhold til ministeriet, da ansøgeren ikke vil blive dansk statsborger ved deltagelse i ceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen forinden.

Der kan med fordel indsættes et link til ministeriets hjemmeside, hvor der er mere vejledning til borgeren.

Link til information: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/deltagelse-i-kommunal-grundlovsceremoni

Hvorfor er nogle erklæringer til brug for grundlovsceremoni nu på almindeligt papir?

I forbindelse med suspenderingen af håndtrykket er der udarbejdet nye erklæringer til brug for grundlovsceremoni, hvor sætningen med håndtryk er udgået.

Ansøgere omfattet af lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets meddelelse, fik tilsendt et fysisk brev men en erklæring som skulle medbringes ved ceremonien. Denne erklæring indeholder sætningen om at der gives håndtryk, og kan derfor ikke benyttes længere. I dette tilfælde kan ministeriet fremsende nye erklæringer direkte til kommunerne, så de kan udleveres til disse ansøgere ved ceremonien. Det er også muligt for kommunen selv at printe erklæringen uden håndtryk (se nedenstående link).

Ansøgere, som er omfattet af love om indfødsrets meddelelse fremsat i 2020 og fremadrettet, vil modtage erklæringen til brug for grundlovsceremoni i deres e-Boks, og erklæringen vil derfor være printet på almindeligt papir.

Erklæringen på almindeligt papir kan også printes af kommunen.

Hent PDF til print af erklæring til grundlovsceremoni uden håndtryk

Skal ansøgerens børn deltage i grundlovsceremonien?

Har ansøgeren børn, som er omfattet af ansøgerens sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage i grundlovsceremonien. Børnene vil – hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt – automatisk blive danske statsborgere sammen med ansøgeren efter deltagelse i grundlovsceremoni. Børnene er – med kommunens tilladelse – velkomne til at deltage som gæster.

Må der være gæster og/eller presse til stede under grundlovsceremonien?

Det er kommunerne selv, der beslutter, om gæster og/eller presse må være til stede under selve ceremonien. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de gældende regler om persondatabeskyttelse og god forvaltningsskik.

Må en person, som ikke er bosat i kommunen, deltage i kommunens grundlovsceremoni?

En ansøger skal som udgangspunkt deltage i en ceremoni i egen bopælskommune. Kommunerne er kun forpligtet til at afholde grundlovsceremonier for deres egne borgere. En ansøger, som ikke er bosat i kommunen, må godt – med kommunens tilladelse – deltage i den grundlovsceremoni, som kommunen afholder. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen afviser at lade en ansøger fra en anden kommune deltage i kommunens ceremoni.

Må kommunen godt afholde flere ceremonier?

Kommunen må afholde alle de ceremonier, de har lyst til, så længe fristerne i § 1 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier overholdes. Ceremonierne skal også være slået offentligt op, og der skal være mulighed for tilmelding mindst en måned før afholdelse af ceremonien jf. § 2 i bekendtgørelsen.  

Det bemærkes, at hvis en ansøger har et barn, som fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttrædelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, ansøgeren er optaget på, kan kommunen søge om dispensation for fristerne jf. § 1, stk. 2 i bekendtgørelsen.  

Hvordan skal kommunen forholde sig til de ansøgere, som ikke må deltage i en grundlovsceremoni?

Hvis en ansøger ikke opfylder vandelskravet og derfor ikke må deltage i en grundlovsceremoni, vil ministeriet fremsende en begrundet orientering til ansøgerens e-Boks. Ministeriet vil samtidig sende en kort orientering til kommunen, hvor kommunen anmodes om at afregistrere ansøger fra kommunens deltagerliste.

Kommunen vil ikke modtage en nærmere begrundelse for, hvorfor ansøger ikke kan deltage. Skulle ansøgeren alligevel dukke op til grundlovsceremonien, kan kommunen vejlede den pågældende om, at kommunen af ministeriet har fået besked om, at ansøgeren ikke kan deltage, og henvise ansøgeren til at tage kontakt til ministeriet.

 

Sidst opdateret 01.06.2021