Indfødsretsprøven af 2015

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man dokumenterer kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie, fx ved at have bestået 'Indfødsretsprøven af 2015'.

Hvis man har ansøgt om statsborgerskab (eller anmodet om genoptagelse) den 1. juli 2016 eller senere, er følgende prøver tilstrækkelige for at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie:

 • 'Indfødsretsprøven af 2015'
 • Indfødsretsprøve aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013 (en særlig indfødsretsprøve)

Hvis man har ansøgt om statsborgerskab (eller anmodet om genoptagelse) før den 1. juli 2016, er følgende prøver dog tilstrækkelige for at dokumentere kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie:

 • Statsborgerskabsprøven
 • Indfødsretsprøve aflagt ved prøveterminen maj 2007 til og med prøveterminen juni 2008
 • Indfødsretsprøve aflagt ved prøveterminen december 2008 til og med prøveterminen december 2013 (en særlig indfødsretsprøve)

Læs mere om Indfødsretsprøven af 2015

Ansøgere, der er undtaget fra kravet om dokumentation for kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie  

Kravet om, at man har bestået 'Indfødsretsprøven af 2015' gælder ikke for:

 • børn under 12 år, som søger om statsborgerskab uden deres forældre
 • børn, der er fyldt 12 år, og som søger om statsborgerskab uden deres forældre, men endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse)
  • det er dog i disse tilfælde et krav, at der indsendes en udtalelse fra barnets skole om, at barnets kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til dét, der kan forventes af et barn på den pågældende ansøgers alderstrin.
  • en udtalelse fra barnets skole vil ikke blive anset som tilstrækkelig dokumentation, hvis barnet afslutter Folkeskolens afgangsprøve 9. eller 10. klasse inden vedtagelsen af det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som barnet optages på
 • ansøgere med bopæl på Færøerne eller i Grønland
 • svensk- eller norsktalende ansøgere
  • Disse ansøgere skal indsende dokumentation for en bestået afgangsprøve fra en svensk- eller norsksproget grundskole
 • dansksindede sydslesvigere, som opfylder betingelserne for at være omfattet af de lempede opholdskrav i cirkulæreskrivelsens bilag 1, pkt. 5
 • ansøgere, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som har bopæl i udlandet

Mulighed for dispensation

En ansøgning om dansk statsborgerskab vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis man anmoder om dispensation fra reglerne om dokumentation for kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie ('Indfødsretsprøven af 2015') på grund af sygdom, og følgende betingelser er opfyldt:

 • Ansøgeren er lægeligt diagnosticeret med en langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og er derfor ikke i stand til – eller har rimelig udsigt til – at opfylde kravet om dokumentation for en bestået ”Indfødsretsprøve af 2015”, herunder ved prøveaflæggelse på særlige vilkår og ved brug af hjælpemidler.

Derudover vil det være et krav for forelæggelse for Indfødsretsudvalget, at

 • man dokumenterer at have forsøgt at tage en 'Indfødsretsprøve af 2015', herunder ved prøveaflæggelse på særlige vilkår eller ved brug af hjælpemidler (fx ved anvendelse af praktiske foranstaltninger og tekniske hjælpemidler, tilstedeværelse af en hjælper eller forlænget prøvetid)

Hvis man ikke har forsøgt at tage en 'Indfødsretsprøve af 2015', vil sagen blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis en lægeerklæring dokumenterer, at man som følge af en langvarig funktionsnedsættelse ikke har kunnet forsøge at tage en indfødsretsprøve.

Den langvarig fysiske, psykiske, sensoriske eller intellektuelle funktionsnedsættelse og funktionsnedsættelsens sammenhæng med den manglende mulighed for at forsøge at tage en 'Indfødsretsprøve af 2015' skal være dokumenteret ved en erklæring fra en person med lægefaglig baggrund.

I de tilfælde, hvor man har en langvarig funktionsnedsættelse på baggrund af en psykisk lidelse, skal lægeerklæring udarbejdes af en speciallæge i psykiatri eller en person med anden lægefaglig baggrund baseret på en forudgående psykiatrisk udredning. En udtalelse fra en psykolog vil i disse tilfælde således ikke være tilstrækkelig.

Som eksempler på psykiske lidelser kan nævnes depression, skizofreni og PTSD.

Herudover skal lægeerklæringerne leve op til følgende krav:

 • Lægeerklæringen må maksimalt være 2 år gammel på ansøgningstidspunktet
 • Lægen skal forholde sig konkret til en række af de særlige vilkår, der kan tilbydes personer med handicap ved indfødsretsprøven. Eksempelvis om den konkrete ansøger vil kunne forsøge at aflægge prøve på særlige vilkår, ved anvendelse af praktiske foranstaltninger og tekniske hjælpemidler, med tilstedeværelse af en hjælper samt med forlænget prøvetid. Negative svar herpå skal begrundes
 • Lægen skal forholde sig udførligt til prognosen for, om ansøgeren inden for 5 år vil kunne forsøge at tage (gå op) til en 'Indfødsretsprøve af 2015', herunder på særlige vilkår
 • Lægen skal redegøre uddybende for grundlaget for sin lægelige vurdering, herunder om lægen er ansøgerens sædvanlige behandler, hvor længe lægen eventuelt har været behandler for ansøgeren, og om lægen har tilset ansøgeren i forbindelse med andet end udarbejdelsen af lægeerklæringen til brug for ansøgning om statsborgerskab.

Der findes ikke på nuværende tidspunkt en standardlægeerklæring til brug for behandlingen af indfødsretssager.

Sidst opdateret 12.02.2020