Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Har du indgivet din ansøgning før den 5. februar 2017, er du ikke omfattet af kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni.

Grundlovsceremonier og coronasmitte

På baggrund af anbefalinger den 6. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på grund af de særlige omstændigheder dispensere fra de frister, som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018.

En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuel udskydelse af grundlovsceremonien.

Udlændinge- og Integrationsministeriet opretholder anbefalingen, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig. Det er ministeriets forventning, at når situationen er normaliseret, vil ceremonierne blive afviklet.

Hvis nogen af de bipersoner, som får statsborgerskab sammen med hovedpersonen – typisk ansøgernes børn – fylder 18 år, inden forælderen kan komme til en grundlovsceremoni, kan de kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet om problemstillingen, og så vil ministeriet vende tilbage med yderligere vejledning herom.

Særligt vedrørende suspendering af håndtryk

Udlændinge- og integrationsministeren foreslår, at reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere, suspenderes midlertidigt. Det betyder konkret, at der i det kommende lovforslag om tildeling af statsborgerskab, som fremsættes i april 2020, ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

I lovforslaget vil der desuden blive lagt op til, at suspensionen også skal gælde for de ansøgere, der var omfattet af den seneste lov om tildeling af statsborgerskab, som blev vedtaget i december 2019, men som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni.

Regeringens ønske om at suspendere håndtrykket skal ses i lyset af COVID-19 og de nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om ikke at udsætte sig selv og andre for smitte ved at give hånd.

Det er regeringens opfattelse, at kravet om håndtryk igen skal stilles, når sundhedsmyndighederne ændrer deres anbefalinger.

Suspensionen af kravet om håndtryk vil først gælde, når lovforslaget er vedtaget af Folketinget og trådt i kraft. Du kan følge med i Folketingets behandling af lovforslaget på Folketingets hjemmeside. Folketingets behandling af lovforslaget tager normalt omkring 2-3 måneder.

Orienteringsbrev vedrørende ceremoni og indsendelse af erklæring

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse sende et orienteringsbrev vedrørende ceremonien til de personer, der er omfattet af krav om deltagelse i ceremoni og optaget på det pågældende lovforslag. Brevet vil være vedlagt to erklæringer:

  1. Erklæring til grundlovsceremonien (printet på særligt papir). Denne erklæring skal medbringes ved ceremonien, hvor den udfyldes, og underskrives af kommunen.
  2. Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle kriminelle forhold begået her i landet eller i udlandet. Denne erklæring skal udfyldes og indsendes til Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 dage før din deltagelse i ceremonien.

Hvor og hvornår finder
ceremonien sted?

Ceremonien finder sted i kommunerne efter, at lovforslaget om indfødsrets meddelelse er vedtaget af Folketinget. Du skal deltage i ceremonien senest 2 år efter lovens vedtagelse, og statsborgerskabet er først gældende, når du har underskrevet. Hvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt.

Kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien mindst to gange om året. Det følger af bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, at ceremonierne skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen skal senest to uger forud for afholdelse af ceremonien sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Kommunalbestyrelsen kan anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at fristerne i bekendtgørelsen for afholdelse af ceremoni fraviges, hvis en biperson til en ansøger fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttræden af den lov om indfødsrets meddelelse, som ansøgeren er optaget på. 

Hvis du har spørgsmål til selve ceremonien, herunder om tid, sted og tilmelding, skal du rette henvendelse til din kommune.

Kan jeg gå til ceremoni i en anden kommune end den jeg bor i?

Udgangspunktet er, at du skal gå til ceremoni i din bopælskommune. Hvis du ikke kan deltage i ceremonien de datoer som din bopælskommune har planlagt, skal du kontakte din kommune og høre om de har mulighed for at hjælpe dig.

Hvis din egen bopælskommune ikke kan være behjælpelig, kan du godt deltage i en ceremoni ved en anden kommune. Du skal dog selv stå for at kontakte den kommune hvor du ønsker at gå til ceremoni, og spørge om du må deltage i deres ceremoni. Herefter skal din bopælskommune, og den kommune hvor du ønsker at gå til ceremoni snakke sammen, og aftale nærmere.

Det er kun din egen bopælskommune som er forpligtet til at holde ceremoni for dig. En anden kommune kan derfor godt nægte at lade dig deltage i deres ceremoni.

Hvornår modtager jeg mit statsborgerretsbevis?

Efter du har deltaget i en grundlovsceremoni sender kommunerne ceremonierklæringerne til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at du har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven mv. – og dermed er blevet dansk statsborger.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til dig. Du kan forvente at modtage beviset med posten en måned efter du har deltaget i ceremonien.

På grund af den ekstraordinære situation, som følge af de seneste Corona-tiltag, vil der kunne gå længere tid, før du får udstedt dit statsborgerretsbevis. Ministeriet vil dog sørge for, at de personer, der har været til grundlovsceremoni, og som opfylder betingelserne for erhvervelse af dansk indfødsret, vil blive omregistreret i CPR-registret.

Du har mulighed for at rette henvendelse til os på , hvis du pga. ekstraordinære omstændigheder ikke kan vente på beviset.

Skal bipersoner med til ceremonien?

Hvis der er bipersoner under 18 år som er omfattet af din ansøgning, vil de erhverve dansk indfødsret sammen med dig, når du har deltaget i grundlovsceremonien. Der er ikke krav om at bipersoner deltager i ceremonien.

Undtaget for krav om ceremoni

Visse persongrupper, herunder ansøgere med bopæl i Grønland og på Færøerne, børn under 18 år, ansøgere, som efter reglerne er undtaget kravet om bopæl i Danmark, og statsløse født i Danmark omfattet af børne- eller statsløsekonventionen er undtaget fra kravet om at skulle medvirke i den omtalte ceremoni. Det fremgår af det lovforslag, ansøger er optaget på, om ansøger er omfattet af et krav om deltagelse i en grundlovsceremoni.

Har du indgivet din ansøgning før den 5. februar 2017, er du ikke omfattet af kravet om deltagelse i en grundlovsceremoni.

Mulighed for dispensation

Ansøgere, som på grund af sygdom eller lignende ikke mener at kunne deltage i ceremonien kan søge om dispensation fra betingelsen om deltagelse i ceremonien m.v. i forbindelse med ansøgningen om dansk indfødsret ved naturalisation. Ansøgning om dispensation skal indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det vil herefter være op til Folketingets Indfødsretsudvalg at tage stilling til, om der er grundlag for at meddele hel eller delvis dispensation fra betingelsen.

Sidst opdateret 21.04.2020