Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man medvirker i en ceremoni i sin bopælskommune.

Ved ceremonien skal man udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Man skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Ceremonien finder sted i kommunerne efter, at lovforslaget om indfødsrets meddelelse er vedtaget af Folketinget. Man skal deltage i ceremonien senest 2 år efter lovens vedtagelse, og statsborgerskabet er først gældende, når man har underskrevet. Hvis man ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal man indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab og opfylde de regler, der gælder på dette tidspunkt.

Visse persongrupper, herunder ansøgere med bopæl i Grønland og på Færøerne, børn under 18 år, ansøgere bosat i udlandet og statsløse født i Danmark omfattet af børne- eller statsløsekonventionen er undtaget fra kravet om at skulle medvirke i den omtalte ceremoni.

Ansøgere, som på grund af sygdom eller lignende ikke mener at kunne deltage i ceremonien kan søge om dispensation fra betingelsen om deltagelse i ceremonien m.v. i forbindelse med ansøgningen om dansk indfødsret ved naturalisation. Ansøgning om dispensation skal indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det vil herefter være op til Folketingets Indfødsretsudvalg at tage stilling til, om der er grundlag for at meddele hel eller delvis dispensation fra betingelsen.

Kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonien mindst to gange om året. Det følger af bekendtgørelsen om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier, at ceremonierne skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse.

Kommunalbestyrelsen kan anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om, at fristerne i bekendtgørelsen fraviges, hvis en biperson til en ansøger fylder 18 år inden for en måned efter ikrafttræden af den lov om indfødsrets meddelelse, som ansøgeren er optaget på. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse sende en erklæring til de personer, der er optaget på det pågældende lovforslag. Denne erklæring skal medbringes ved ceremonien og underskrives af kommunen.

Kommunerne sender derefter erklæringerne til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at de enkelte ansøgere har deltaget i en ceremoni og skrevet under på at ville overholde grundloven mv. – og dermed er blevet danske statsborgere.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til ansøgeren.

Hvis du har spørgsmål til, hvornår grundlovsceremonien afholdes i din kommune, skal du kontakte din kommune.

Sidst opdateret 21.11.2019