Forside » Arbejdsområder » Statsborgerskab » Tidligere danske statsborgere » Hvis man ikke opfylder bopælsbetingelserne (overgangsordning)

Hvis man ikke opfylder bopælsbetingelserne (overgangsordning)

Hvis man som tidligere dansk statsborger ikke opfylder de normale bopælsbetingelser, kan man i en overgangsperiode få dansk statsborgerskab på særlige betingelser.

Man kan i en femårig periode indtil d. 31. august 2020 få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis man:

  • har mistet det danske statsborgerskab efter de tidligere gældende regler (indfødsretslovens § 7), fordi man søgte om og fik udenlandsk statsborgerskab, og man derfor mistede det danske statsborgerskab, og
  • ikke er idømt ubetinget frihedsstraf i perioden, fra man mistede det danske statsborgerskab, til man afgiver erklæringen til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Det er en forudsætning for et barns samtidig erhvervelse af dansk indfødsret, at forælderen har del i forældremyndigheden over barnet, at barnet er ugift, under 18 år og bosat her i riget. Det er et endvidere et krav, at barnet opfylder det samme vandelskrav, som der stilles til forælderen.

Hvis man ikke har fået et andet statsborgerskab på en sådan måde, at man har fortabt sit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens tidligere § 7, er man ikke omfattet af denne overgangsordning.

Læs mere om fortabelse af dansk statsborgerskab

Særligt for personer født som danske statsborgere i udlandet:

Hvis man er født som dansk statsborger i udlandet, og man har fortabt sit danske statsborgerskab efter indfødsretslovens tidligere § 7, kan man få sit danske statsborgerskab igen ved at indgive erklæring over for Udlændinge- og Integrationsministeriet indtil den 31. august 2020.

Hvis man er over 22 år, er det dog også en betingelse, at man inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark eller ophold i Danmark i sammenlagt mindst 1 år. Man anses efter fast praksis for at have boet i Danmark, hvis man i mindst 3 sammenhængende måneder har været registreret i Det Centrale Personregister (CPR) på en dansk bopæl.

Hvis man er under 22 år, skal man ikke opfylde den særlige bopælsbetingelse for at generhverve sit danske statsborgerskab. Man kan derimod risikere at fortabe sit statsborgerskab efter reglerne i indfødsretslovens § 8, når man bliver 22 år, uanset at man får sit danske statsborgerskab igen efter overgangsordningen.

Læs mere om bevarelse af dansk statsborgerskab

Hent skema til erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere (pdf)

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216,

Kontonummer 4069205011.

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK76 0216 4069 2050 11

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen. 

Gebyret skal også betales, hvis man indgiver erklæringen til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 6-8 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.

Sidst opdateret 02.07.2020