Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor personen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge eller ældre danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet.

Læs mere om, hvem der kan få hjælp til repatriering

Læs mere om, hvilken støtte man kan få

Læs mere om reintegrationsbistand

Se spørgsmål og svar om repatriering og reintegrationsbistand

Læs nærmere om de seneste ændringer i repatrieringsloven i orienteringsskrivelse om L 174

Til borgere

Det er kommunen, der træffer afgørelse i en ansøgning om repatrieringsstøtte. Ansøgningen om repatrieringsstøtte skal altså indgives hos kommunen.

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere, skal du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)

Sidst opdateret 17.09.2019
Love og regler om repatriering og reintegration

Vejledning om repatrieringsloven henvender sig til de kommunale sagsbehandlere til brug for behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Vejledningen er senest opdateret juli 2019 og indeholder beskrivelse af de lovændringer af repatrieringsloven, der er gennemført i hhv. 2011, 2014 og 2017-2019. Herudover indeholder den opdaterede vejledning uddybende beskrivelser af gældende ret samt fortolkningsbidrag på baggrund af konkrete sager og henvendelser til departementet fra kommuner, Dansk Flygtningehjælp og privatpersoner.

Vejledning om repatrieringsloven: VEJ nr. 9695 af 4. juli 2019