Understøttelse af forældrekompetencer

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har i samarbejde med Holstebro, Mariagerfjord, Høje Taastrup og Ishøj kommuner gennemført et projekt, hvor udsatte etniske minoritetsfamilier med børn i alderen 3-8 år har deltaget i forældreprogrammet De Utrolige År (DUÅ).

De Utrolige År er et forløb, hvor forældre samles en gang om ugen og præsenteres for et tema som fx børnestyret leg, effektiv brug af ros og at lære barnet problemløsning. Forløbene afholdes af to såkaldte gruppeledere, som er fagprofessionelle (fx socialrådgivere eller familiebehandlere), der har fået en efteruddannelse i De Utrolige År.

Resultatet har blandt andet været et styrket forældreansvar, udvikling af positive forældre-børn-relationer, udvikling af børnenes trivsel, sociale kompetencer og skoleparathed og en mere ligelig rollefordeling mellem forældrene i hjemmet. Forældrene har desuden fået større forståelse for dagsinstitutionernes rolle og redskaber til at skabe rutiner for børnene i forbindelse med hente-bringe-situationen og sengetider. Dette er nogle af konklusionerne på den evaluering, som er blevet lavet i forbindelse med projektet.

En vigtig forudsætning for resultaterne har været, at kommunerne har arbejdet helhedsorienteret med familierne, idet særligt daginstitutionerne har været tæt inddraget i indsatsen, men også samarbejde med andre relevante aktører som jobcenter, sprogskole og VUC har haft betydning.  

Hent evalueringen (nyt vindue)

Hent midtvejsevalueringen (pdf)

Håndbøger

På baggrund af erfaringerne fra projektet er der blevet udarbejdet to håndbøger om anvendelsen af DUÅ til udsatte minoritetsfamilier. Den ene håndbog er til gruppeledere, mens den anden er til tolke.

Hent håndbogen til gruppeledere

Hent håndbogen til tolke

Fakta om projektet

Kommunerne Holstebro, Mariagerfjord, Ishøj og Høje-Taastrup deltog i projektet og blev udvalgt gennem en åben ansøgningspulje.

Projektperioden blev gennemført i perioden primo 2017-medio 2019.

Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. Metoden har både et forebyggende og et behandlende sigte.

I projektet var det forældreprogrammerne DUÅ Småbørn og DUÅ Førskole, der blev afprøvet. Personalet i børnenes daginstitution samt tolkene blev introduceret for de grundlæggende principper i programmet for at kunne støtte forældrene og børnene, ligesom gruppelederne blev opkvalificeret i kulturforståelse. 

Læs mere om DUÅ hos Socialstyrelsen (nyt vindue)

Besøg hjemmesiden De Utrolige År (nyt vindue)

For yderligere information om projektet, kontakt Julie Flotin Jensen fra SIRI på [email protected]

Sidst opdateret 24.06.2020