Modelprojekt for traumatiserede flygtninge

Et traume er en almindelig reaktion på en voldsom hændelse. Hos nogle forsvinder reaktionerne og symptomerne efter en tid, men for andre varer de ved og udvikler sig til en reel lidelse.

Mange af de flygtninge, der kommer til eller lever i Danmark, kan have traumer med i bagagen. Traumer kan have store konsekvenser for både den enkelte flygtning og for hele familiens trivsel, og de kan stå i vejen for en succesfuld integration, hvis der ikke tages hånd om dem på en ordentlig måde. Traumer kan komme til udtryk på mange måder. Det kan være, at personen ofte har mareridt, koncentrationsbesvær eller fysiske smerter, som gør det vanskeligt at få hverdagen til at fungere. For at reducere de negative konsekvenser af traumer og hjælpe flygtninge med traumer til en bedre tilværelse har SIRI sammen med kommunerne Frederikshavn, Greve, Gribskov og Horsens gennemført Modelprojekt for traumatiserede flygtninge.

Kommunerne har implementeret to forskellige metoder til arbejdet med flygtninge med traumer: I-NET og Model Hel Familie, som der er udarbejdet manualer til som en del af projektet. Derudover er der udviklet et værktøj til opsporing og identifikation af flygtninge med traumer samt en samarbejdsmodel til en helhedsorienteret indsats for flygtninge med traumer.

Endelig har COWI evalueret projektet og både fulgt implementeringen af metoderne og samarbejdsmodellen og undersøgt virkningen for borgerne. Evalueringen viser blandt andet, at af de 33 voksne flygtninge, som har fuldført et behandlingsforløb, er andelen med høj risiko for at være traumatiserede blevet halveret, og der ses en forbedring i forhold til deres nære relationer. Der er generelt gode resultater i forhold til samarbejdsmodellen og tilrettelæggelse af arbejdet på tværs af forvaltningerne i kommunerne. Omvendt har der været udfordringer med at opspore og fastholde flygtninge til indsatsen, og der er derfor forholdsvis få afsluttede forløb.

Hent evalueringen (pdf)

Model Hel Familie

Modellen er udviklet af Oasis, og materialet består af en faghåndbog, som dels giver viden om traumer, dels giver en grundig teoretisk gennemgang af de metoder og tilgange, som Model Hel Familie bygger på.

Familiemanualen er et redskab til fagfolk, der arbejder med metoden, og her gennemgås de ti temaer, som familierne skal igennem i forløbet, ligesom opbygningen af de enkelte sessioner med familierne beskrives. Endelig er der til slut et øvelseskatalog, som man kan gøre brug af.

Pixiversionen giver en kort introduktion til metoden.

Hent pixiversionen af Model Hel Familie (pdf)

I-NET

Modellen er udviklet af Integrationsnet, og materialet består af en metodehåndbog, der både indeholder det teoretiske grundlag for metoden og en egentlig manual til, hvordan de enkelte sessioner med familierne skal opbygges, samt forslag til hvilke øvelser, man kan bruge.

Pixiversionen giver en kort introduktion til metoden.

Hent I-NET-metodehåndbogen (pdf)

Hent I-NET-pixiversionen (pdf)

Samarbejdsmodellen

Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan forskellige kommunale myndigheder kan samarbejde på tværs om de fælles borgere i målgruppen. Samarbejdsmodellen guider kommunerne igennem forskellige aspekter af tværfagligt samarbejde og klæder dem blandt andet på til at sikre, at de indsatser, som flygtningene modtager, er sammenhængende og koordinerede, og at der er entydig ansvarsplacering og rollefordeling mellem de involverede aktører. Samarbejdsmodellen kan derfor ses som en slags manual, der guider kommunerne til at tage de nødvendige drøftelser og beslutninger for at kunne lykkes med et tværfagligt samarbejde.

Der er ligeledes udarbejdet en pixiversion, som i korte træk skitserer samarbejdsmodellen.

Hent samarbejdsmodellen (pdf)

Hent pixiversionen af samarbejdsmodellen (pdf)

Identifikationsværktøj

PQ-redskabet er udarbejdet i forbindelse med det europæiske PROTECT-ABLE project. Det er et screeningsredskab til tidlig identifikation af personer, der er i risikozonen for at udvikle eller lide af traumer. Spørgeskemaet er udviklet specifikt til hurtigt at kunne udfyldes af fagpersoner uden medicinsk eller psykologfaglig baggrund.

Der er som en del af materialet fra projektet udviklet en egentlig vejledning og en helt kort introduktion til skemaet.

Endvidere er der udviklet en opsporingspjece, der giver eksempler på typiske kendetegn ved traumer, som fagpersoner skal være opmærksomme på i deres arbejde med flygtninge.

Hent identifikationsspørgeskemaet (pdf)

Hent vejledning til brug af Protect questionnaire (pdf)

Hent opsporingspjecen (pdf)

Sidst opdateret 23.06.2020