Internationalt samarbejde

Her kan du læse om Danmarks deltagelse i internationalt samarbejde omkring forebyggelse.

Udfordringerne med ekstremisme er en fælles international udfordring. Danmark har derfor i en årrække deltaget i det internationale arbejde med at forebygge ekstremisme og terrorisme.

Indsatsen omfatter navnlig videndeling om forskning og metodeudvikling og samarbejde om udvikling og afprøvning af konkrete målrettede forebyggelsesindsatser.

Internationalt er der stor efterspørgsel på viden om den danske tilgang til forebyggelse. Der er ikke mindst fokus på den socialfaglige og ungdomspædagogiske tilgang, myndighedssamarbejderne i SSP, PSP og KSP samt erfaringerne fra større byer som Aarhus og København, der har vakt stor opmærksomhed og interesse.

Det internationale samarbejde er ikke kun vigtigt i forhold til Danmarks umiddelbare nabolande i EU; også forebyggelsesindsatsen i tredjelande har betydning for Danmark og danske interesser i ind- og udland. Udenrigsministeriet koordinerer arbejdet med at opbygge kapacitet i tredjelande. PET har blandt andet i samarbejde med Udenrigsministeriet stået for kapacitetsopbygning af myndigheder i Kenya om forebyggelse af ekstremisme. Endvidere igangsættes nu et projekt, som skal udbrede de danske erfaringer med forebyggelse i Libanon, Tunesien og Jordan.

Andre eksempler på internationalt samarbejde er Nordisk Netværk til Forebyggelse af Ekstremisme, Policy Planners Network, Radicalisation Awareness Network, Institute for Strategic Dialogue samt Global Counterterrorism Network.

Kortlægning af de nordiske landes indsatser

I regi af Nordisk Netværk for Forebyggelse af Ekstremisme har Rambøll udarbejdet en kortlægning af de nordiske landes indsatser til forebyggelse af ekstremisme.

Rapporten har til formål at skabe et sammenligneligt overblik over de nordiske landes forebyggelsesindsatser og synliggøre de udfordringer, der går på tværs i norden.

Rapporten er baseret på en dataindsamling i de nordiske lande og interviews med kerneaktører. Den består af et resume, et kort overblik over de samlede udfordringer i de nordiske lande, et afsnit om organiseringen af og tilgangen til forebyggelsesindsatsen, et afsnit om enkelte indsatser samt en afrunding med fremtidige fokuspunkter.

Hent rapporten Efforts to prevent extremism in the Nordic countries

Sidst opdateret 07.10.2019
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme