Forside » Arbejdsområder » Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Her kan læse om indsatsen til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i Danmark samt om aktuelle tiltag og indsatser.

Den danske forebyggelsesindsats

I Danmark er der gennem flere år opbygget et solidt, tværsektorielt samarbejde om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering på tværs af myndigheder og i stigende grad også civile aktører. Samarbejdet omfatter flere politisk-administrative niveauer og sektorer og foregår på både lokalt, regionalt og nationalt plan.

Læs mere om den danske forebyggelsesindsats

Den nationale handlingsplan

Den 11. oktober 2016 offentliggjorde den tidligere Venstre-regering en ny handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering.

Læs mere om den nationale handlingsplan

Satspuljeaftaler

Den 3. november 2016 blev der indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2017 for udlændinge- og integrationsområdet. Der blev med aftalen afsat midler til gennemførelse af i alt 9 initiativer fordelt på fire indsatsområder: Styrket national indsats, styrket kommunal indsats, forebyggelse af online-radikalisering samt forebyggelse af radikalisering i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser.

Læs mere om satspuljeaftaler

Internationalt samarbejde

Danmark har i en årrække deltaget i det internationale arbejde med at forebygge ekstremisme og terrorisme.

Læs mere om internationalt samarbejde

Yderligere viden om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Du kan få yderligere viden og vejledning om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering hos Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, som hører under Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Centeret er oprettet som led i udmøntningen af den nationale handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering fra oktober 2016 samt satspuljeaftalen for 2017 på integrationsområdet.

Centeret tilbyder rådgivning til de kommuner, der ønsker at udarbejde forebyggelses- og handlingsplaner, samt ved konkrete udfordringer. Centeret arrangerer også opkvalificerende kurser og opmærksomhedsoplæg – ofte i samarbejde med PET og lokale myndigheder, hvor der sættes fokus på de bagvedliggende motivationsfaktorer og rekrutteringsmønstre samt bekymringstegn og handlemuligheder i relation til unge, der allerede er radikaliseret eller er i risiko for at blive det.

På centerets hjemmeside stopekstremisme.dk finder du informationer til fagfolk, borgere, pårørende, myndigheder og andre, der søger viden om ekstremisme, radikalisering og forebyggelse. Du finder blandt andet viden om den danske forebyggelsesmodel samt rådgivningstilbud og værktøjer, der er relevante for kommuner og andre aktører.

Besøg stopekstremisme.dk

Sidst opdateret 08.05.2019
Midtvejsevaluering

Oxford Research A/S har udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme under satspuljeaftalen for 2015. Evalueringen omfatter 13 af aftalens 19 initiativer.

Hent Evaluering af initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme