Forside » Arbejdsområder » Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats » Værktøjer til at vurdere integrationsarbejdets økonomiske effekter

Værktøjer til at vurdere integrationsarbejdets økonomiske effekter

Det er vigtigt for kommunernes økonomi, at integrationsindsatsen får flygtninge og familiesammenførte hurtigt i beskæftigelse.

Det går fremad med beskæftigelsen af flygtninge i Danmark. Opgørelsen for 2. kvartal 2018 viser, at 43 % er i beskæftigelse efter tre år i Danmark. Det er en fordobling siden 2. kvartal 2015.

Det vidner om, at kommuner og virksomheder ser på gruppen af flygtninge med nye øjne, med blik for flygtninges ressourcer. Ser man nærmere på tallene er det dog slående, at hvor 53 % af mændene er i beskæftigelse efter tre år, gælder det kun for 18 % af kvinderne. Særligt for kvinderne er der derfor plads til forbedringer.

I forbindelse med opdatering af de eksisterende værktøjer til vurdering af de økonomiske effekter af integrationsarbejdet har Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) derfor fået udviklet nye business cases med særlig fokus på integrationsindsatsen målrettet kvinder.

For at tydeliggøre de økonomiske potentialer i en investering i integrationsindsatsen udgav Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i 2017 i samarbejde med Kommunernes Landsforening, en række kommuner og konsulentfirmaet Mploy en række business cases samt et beregningsværktøj.

Materialet er nu blevet opdateret med et nyere datagrundlag, og der er udarbejdet yderligere to nye business cases, der begge har fokus på gruppen af kvinder uden for arbejdsmarkedet.

I det første nye beregningseksempel er der arbejdet med muligheden for at styrke kommunens rekrutteringsgrundlag indenfor social og sundhedsområdet ved at uddanne kvinder under 40 år under integrationsprogrammet. Det kan ske gennem etablering af integrationsuddannelsespladser på kommunale arbejdspladser indenfor området. Beregningseksemplet viser de økonomiske gevinster ved at opkvalificere gruppen af kvinder under 40 år og samtidig styrke deres arbejdsmarkedstilknytning.

I det andet nye beregningseksempel sættes fokus på at øge arbejdsmarkedstilknytningen for gruppen af kvinder med ikke-vestlig baggrund mellem 16 og 64 år, der er familieforsørgede og ikke deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Erfaringer fra kommuner peger på, at denne gruppe af kvinder rummer et særligt potentiale, fordi en del kvinder er motiveret for at deltage på arbejdsmarkedet, men mangler forståelse for deres muligheder for at kunne bidrage.

Nedenfor findes de syv business cases baseret på hver enkelt kommune og et beregningsværktøj, der gør det muligt selv at arbejde videre med forskellige scenarier for investeringer i integrationsindsatsen.

Business casene kan anvendes som inspiration og input til kommunernes tilrettelæggelse af indsatsen på integrationsområdet. Materialet har til formål at give den enkelte kommune inspiration til, hvilke gevinster der kan opnås gennem investering i en styrket integrationsindsats.

Der er udarbejdet syv business cases for hver enkelt kommune, der viser de økonomiske perspektiver ved at investere i forskellige dele af integrationsindsatsen. Business casene er udarbejdet for alle landets kommuner ved brug af kommunernes egne tal for antallet af borgere i de berørte målgrupper. Business casene er herudover baseret på en række kommunale udgifter og indtægter, der er fastsat sammen med de kommuner, der har deltaget i projektet.

De syv business cases illustrerer de direkte effekter af en investering i integrationsindsatsen. En succesfuld integrationsindsats, hvor flere kommer i beskæftigelse, vil dog også have betydning for den enkelte kommunes udligning. Dette perspektiv er ikke inkluderet i beregningerne for kommunen, og resultaterne skal derfor læses med det forbehold.

Der udviklet et generelt beregningsværktøj, som kommunerne kan anvende til at lægge egne tal og forudsætninger ind i business casene. Kommunen kan med dette værktøj indlægge egne forventninger til modtagemønster fremover og beregne, hvilke konsekvenser det har for det kommunale budget, hvis der investeres i forskellige integrationsindsatser.

Beregningsværktøjet er opdateret med ny data og de to nyudviklede business cases om igu på det kommunale område samt familiefor-sørgede kvinder med ikke-vest baggrund.

Se materialet her:

Find business cases for din kommune her

Hent introduktion og vejledning til beregningsværktøjet her

Hent beregningsværtøjet her

Hent enhedspriser til brug for beregningsværktøjet her

Hvis du oplever problemer med beregningsværktøjet, som du ikke kan finde svar på i vejledningen, er du velkommen til at kontakte styrelsen på eller via telefon: 72142207. Telefonen er åben dagligt kl. 9-15.

Sidst opdateret 10.07.2020