Særligt til kommunerne

Et igu-forløb kan aftales direkte mellem flygtningen og virksomheden, men kommunerne spiller også en vigtig rolle i udbredelsen af igu'en.

Kommunernes rolle

Det vil være nærliggende for mange virksomheder, der afsøger markedet for egnede kandidater, at bruge kendte kanaler til rekruttering af ledig arbejdskraft — det kan fx være det lokale jobcenter eller Jobservice Danmark.

Jobcentrene spiller en væsentlig rolle i at skabe kontakten mellem interesserede virksomheder og flygtninge, der overvejer at påbegynde en igu. Jobcentrenes viden om virksomhedernes rekrutteringsbehov og de enkelte ledige flygtninge er i mange tilfælde afgørende for et godt match. Det er derfor vigtigt, at igu'en indgår som en central del af jobcentrenes virksomhedsrettede indsats for at få flygtninge i beskæftigelse.

Find igu-business case for jeres kommune

Jobcentrene kan udbrede kendskabet til igu'en hos virksomheder med rekrutteringsbehov som led i den almindelige virksomhedskontakt. Herudover udgør Jobservice Danmark én indgang til beskæftigelsessystemet for virksomheder og kan bl.a. svare på spørgsmål om, hvordan virksomheder kan komme i gang med igu, og hvordan forløbet kan sammensættes.

Jobcenteret kan henvise virksomheder med spørgsmål til igu til Jobservice Danmark på 72 200 350.

Kommunen kan lave et opslag i UdlændingeInformationsPortalen (UIP), hvis der er behov for at afklare, om en udlænding tilhører målgruppen for igu. Alle kommuner har adgang til UIP, som kan tilgås via nyidanmark.dk.

Læs mere om UIP på nyidanmark.dk (nyt vindue)

For at sikre det bedst mulige igu-forløb for både udlændingen og virksomheden er det en god idé at bygge videre på de forløb, som udlændingen har gennemgået som led i integrationsprogrammet. Kommunen spiller derfor en vigtig rolle i at understøtte, at igu-forløbet ligger i forlængelse af den hidtidige beskæftigelsesindsats og integrationskontrakten.

Henvisning til danskuddannelse

Skoleundervisningen under et igu-forløb udgør i alt 20 uger a 37 timer og tilrettelægges i moduler. Modulerne kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen.

Tilmelding til danskundervisning under lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. påhviler dog udlændingen. Det er derfor fortsat kommunen, der henviser udlændinge til danskuddannelse på sprogcentrene, også når danskuddannelse indgår i skoleundervisningen i et igu-forløb.

Udbetaling af uddannelsesgodtgørelse

Kommunerne skal stå for udbetaling af uddannelsesgodtgørelse og befordringsgodtgørelse til flygtninge, der deltager i skoleundervisning som led i et igu-forløb.

Ansøgning om godtgørelse indgives af udlændingen til bopælskommunen og skal indeholde fornøden dokumentation for deltagelse i skoleundervisningen. Uddannelsesgodtgørelsen udbetales af udlændingens bopælskommune og beregnes på grundlag af de timesatser og beregningsregler, der er fastsat i Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og virksomhedsbonus efter integrationsloven.

Hent KL's blanket til udbetaling af uddannelses- og befordringsgodtgørelse (pdf)

Ved opgørelsen af omfanget af skoleundervisning med henblik på udbetaling af uddannelsesgodtgørelsen ganges antallet af undervisningstimer med en omregningsfaktor for at tage højde for forberedelsestid mv.

Omregningsfaktoren er 2 for undervisningstimer, der omfatter:

  1. Undervisning i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
  2. Almen voksenuddannelse efter lov om almen voksenuddannelse
  3. Anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse
  4. Hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)

Omregningsfaktoren er 1 for undervisningstimer under arbejdsmarkedsuddannelse, der gennemføres efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Kommunen udbetaler godtgørelsen månedsvis bagud. Godtgørelsen fastsættes efter 2016-niveau og reguleres fra og med 2017 en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Refusion af udgifter til kost og logi

Deltagere i et igu-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor igu-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refusion af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for igu-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refusion af udgifter til kost og logi

Sidst opdateret 14.01.2020