Hvad indeholder et igu-forløb?

Integrationsgrunduddannelsen omfatter dels en lønnet praktikstilling, dels skoleundervisning.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år, hvoraf 20 uger er skoleundervisning og tilrettelægges som fuld tid. Skoleundervisning og praktik kan tilsammen ikke udgøre over 37 timer om ugen i gennemsnit i forløbet og skal mindst udgøre 32 timer om ugen i gennemsnit i forløbet.

Praktikdelen på virksomheden skal give udlændingen viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Målet er, at udlændingen får erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en varig, fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Praktikdelen skal som minimum udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Skoleundervisningen skal give udlændingen sproglige færdigheder, erhvervsrettede kvalifikationer, kompetencer og forudsætninger for fortsat arbejde og vil kunne danne grundlag for at fortsætte i en erhvervsuddannelse. Skoleundervisningen udgør i alt 20 uger a 37 timer.

Skoleundervisningen kan efter behov opdeles på dage eller undervisningstimer. Den konkrete planlægning af undervisningen aftales mellem virksomheden og udlændingen, sådan at både virksomhedens behov for udlændingens tilstedeværelse og udlændingens behov for uddannelse kan tilgodeses.

Eksempelvis kan et igu-forløb, hvor praktik og skoleundervisning er jævnt fordelt over hele året, aftales som en arbejdsuge, der omfatter 30 timers praktik og 7 timers uddannelse. Modsat kan igu-forløbet også aftales som hele uger med skoleundervisning, hvor der ikke arbejdes på virksomheden, og uger, hvor der kun arbejdes på virksomheden. Tilrettelæggelsen kan således variere over hele den 2-årige periode.

Det er kommunen, der henviser udlændingen til danskuddannelse på sprogcentrene. Tilrettelæggelsen af undervisningen bør derfor altid tage højde for de tilbud om danskuddannelse, som kommunen stiller til rådighed. Hvis danskuddannelse indgår i de 20 ugers skoleundervisning, bør denne del derfor aftales med kommunen.

Skoleundervisningen kan sammensættes af undervisning inden for Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), Forberedende voksenundervisning (FVU), Almen voksenuddannelse (AVU), HF-enkeltfagsundervisning og Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Udarbejdelse af undervisningsplanen vil ofte ske i samarbejde med udbyderen af den relevante undervisning.

Skoleundervisning i de 20 uger er fritaget for deltagerbetaling. Hvis udlændingen deltager i undervisning ud over de 20 uger, gælder de almindelige regler for deltagerbetaling.

Virksomheden og udlændingen aftaler, hvem der tilmelder udlændingen til undervisningen. Det er dog udlændingen selv, der skal tilmelde sig danskundervisning under lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Ved opgørelsen af antal ugers skoleundervisning og uddannelsesgodtgørelsen ganges antallet af undervisningstimer med en faktor.

Faktoren er 2 for undervisningstimer, der omfatter:

  • Undervisning i henhold til lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl.
  • Forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne
  • Almen voksenuddannelse efter lov om almen voksenuddannelse
  • Anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse
  • Hf-uddannelsen og uddannelsen til studentereksamen (avu-loven)

Faktoren er 1 for undervisningstimer under arbejdsmarkedsuddannelse, der gennemføres efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Ved skoleundervisning vil der ofte være behov for tid til forberedelse m.v. Det betyder, at en uge med fuldtidsundervisning under FVU, AVU, HF-enkeltfag og Danskuddannelse består af ca. 19 undervisningstimer. En fuldtidsuge under AMU svarer til 37 undervisningstimer.

For udlændinge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3 skal arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) udgøre mindst 8 uger af de 20 ugers skoleundervisning. Hvis udlændingen endnu ikke har bestået én af de tre danskprøver, er det et krav, at arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) indgår i undervisningsplanen, men der er ikke et krav til et bestemt antal uger.

Hvis danskuddannelsen ikke indgår i undervisningsplanen, fordi der eksempelvis kun indgår AMU-kurser, kan udlændingen følge denne uden for igu-forløbet på samme vilkår som flygtninge, der ikke deltager i et igu-forløb. Såfremt danskuddannelsen ikke indgår i undervisningsplanen, vil undervisningen som led i danskuddannelsen ikke blive medregnet i opgørelsen af de 20 ugers skoleundervisning. Da det er kommunen, der henviser til danskuddannelse, skal den samlede danskuddannelse altid aftales med kommunen.

Ved tilmelding til arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) skal virksomheden eller udlændingen tilmelde sig ved at tage kontakt til den enkelte uddannelsesinstitution.

Før opstart på AMU-kurset skal uddannelsesinstitutionen modtage en kopi af igu-ansættelseskontrakten. Kontrakten skal fungere som bevis på, at der er tale om en igu-elev, således at virksomheden eller udlændingen kan blive fritaget for deltagerbetaling.

Læs mere om udbuddet af voksen- og efteruddannelse til tosprogede hos Efteruddannelse.dk (nyt vindue)

Her kan du også finde AMU-branchepakker, der er specielt udviklet til integrationsgrunduddannelsen (igu). Alle AMU-branchepakker kan indgå som en del af uddannelsesdelen i en igu.

Sidst opdateret 14.01.2020