Godtgørelse, løn og arbejdsvilkår under igu-forløbet

I de perioder af igu-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning, modtager denne en uddannelsesgodtgørelse.

Godtgørelsen svarede i 2016 til de satser, udlændingene ville have modtaget i selvforsøgelses- og hjemrejseydelse, men afviger i dag en smule herfra på grund af forskellig satsregulering. De aktuelle satser fremgår af tabellen nedenfor.

Satser for uddannelsesgodtgørelse 2020
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1) 13.009 kr. pr. måned før skat
Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2) 9.105 kr. pr. måned før skat
Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3) 6.506 kr. pr. måned før skat

Udlændingen skal ansøge om godtgørelsen i den kommune, hvor vedkommende bor. Udlændingen indgiver en ansøgning for hver måned, hvor udlændingen har modtaget skoleundervisning.

Da udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i perioder med skoleundervisning, kan der ikke søges om VEU-godtgørelse.

Kommunen yder desuden en godtgørelse for befordring til udlændinge i igu-forløb. Godtgørelsen ydes for de dage, hvor der foregår undervisning og med en nærmere fastsat egenbetaling. Ansøgningen om befordringsgodtgørelse indgives til kommunen i forbindelse med ansøgning om uddannelsesgodtgørelse.

Hent KL's blanket for udbetaling af befordringsgodtgørelse (pdf)

Udlændinge ansat i praktik i en integrationsgrunduddannelse aflønnes med de erhvervsgrunduddannelseslønsatser, der følger af en kollektiv overenskomst på det pågældende faglige område, der er gældende på virksomheden. Udlændingen er i øvrigt omfattet af de arbejdsvilkår fastsat i den relevante kollektive overenskomst, som gælder på virksomheden. Ansættelsen i praktik sidestilles med ordinær og ustøttet beskæftigelse.

Er virksomheden ikke dækket af en kollektiv overenskomst på området, eller er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst, der ikke indeholder erhvervsgrunduddannelseslønsatser, aflønnes udlændingen med elevsatserne for første og andet år og omfattes af opsigelsesvarsler fra uddannelsesområdet.

LO og DA har i fællesskab udarbejdet en oversigt over de gældende erhvervsgrunduddannelses-lønsatser (egu-lønsatser) for de forskellige overenskomster for perioden 2017-2020.

Hent oversigt over igu-lønsatser (pdf)

Du kan få mere information om løn og overenskomstmæssige forhold i forbindelse med igu-forløb hos den relevante arbejdsgiverorganisation eller den relevante faglige organisation.

Hent DA's folder om ansættelsesforhold for igu (pdf)

Udlændingen skal betale a-skat og arbejdsmarkedsbidrag af lønnen fra en praktikvirksomhed. Der betales a-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af uddannelsesgodtgørelsen. Befordringsgodtgørelsen er skattefri.

Refusion af udgifter til kost og logi

Deltagere i et igu-forløb kan i nogle tilfælde have behov for at modtage undervisning via et AMU-tilbud, som er placeret langt væk fra den hjemkommune, hvor igu-deltageren bor og/eller har sit praktiksted. Der kan efter ansøgning foretages refusion af udgifter til kost og logi de steder i landet, hvor uddannelsesdelen for igu-deltagere er placeret langt væk fra praktikstedet.

Læs mere om refusion af udgifter til kost og logi

Sidst opdateret 14.01.2020