Virksomheder: Evaluering

På størstedelen af grundkurserne indgår der en midtvejs- og/eller en slutevaluering af kurset.

Det er nyttigt at gennemføre et sådant møde, hvor underviser og virksomhed kan diskutere hvilke fremskridt virksomheden har set blandt kursisterne, og underviseren kan få input til eventuelle justeringer for resten af forløbet.

Der er imidlertid ganske stor forskel på hvordan evalueringen i praksis gennemføres, og i hvor høj grad virksomhederne involverer sig heri. Langt de fleste virksomheder er dog i en eller anden form involveret i evalueringen, og der er gode erfaringer med at virksomhederne involveres mest mulig i processen, da det herigennem sikres at kurset løbende forbedres og behovene fremadrettet vurderes.

Der benyttes en række forskellige metoder til at evaluere kurserne:

  • Evalueringsspørgeskema udfyldt af kursister
  • Før- og eftermåling af kursisternes danskkundskaber
  • Evalueringssamtale mellem underviser og virksomhed
  • Trepartssamtale mellem underviser, virksomhed og kursist.

Musikhuset i Århus, Lær Dansk Århus

”På nogle kurser har man valgt en ikke-formaliseret evalueringsform, hvor underviser og repræsentant fra virksomheden ca. midtvejs i forløbet via en samtale de to parter imellem i fællesskab vurderer hvorvidt der er behov for at kurset fortsætter, eller om målet med kurset er nået.”

Skagerrak Fiskefabrik, AOF Hjørring Daghøjskole:

Uddrag af observationsdagbog:

Underviseren siger om forventningsafstemning og evaluering:

”Jeg har oplevet at linieførerne spørger om kursisterne kun taler om fisk i undervisningen. Og det gør de desværre fordi de ikke er kommet til almen dansk. Linieførerne har troet at de skulle lære meget mere. Der har altså ikke været en intern forventningsafstemning på virksomheden […] Der skal være tid til en midtvejsevaluering og en slutevaluering, for det har haltet med evaluering.”

Det er en god idé at samle forskellige kilder til evaluering af et undervisningsforløb da det kan give anledning til dels at justere mål og delmål undervejs i forløbet, dels at synliggøre effekten af kurset for deltagere og virksomheder.

Arriva, Roskilde Sprogcenter

”Hvis man sammenstiller kilderne: visitationsresultater, informationsudveksling, undervisningsplan med logbog og virksomhedens, deltagernes og undervisers evaluering af fagdansksproglige og vidensmæssige mål, er det mundet ud i et højere niveau end udgangspunktet. Deltagerne har kunnet se målene opfyldt i undervisningen.”

Man kan med fordel tilrettelægge strukturerede midtvejsevalueringer og slutevalueringer med deltagerne, enten mundtligt eller skriftligt, så det bliver tydeligt, hvor der har været forbedringer i forhold til deltagernes arbejdssituation.

Sprogcenter Nordsjælland, fra midtvejsevaluering af grundkursus gennemført på Hørsholm Sygehus

Sæt krydsDansk sprog - går det bedreJa megetJa lidtNej
A  Forstå kolleger og ledere      
B Tale med kolleger og ledere      
C Tale i telefon      
D Læse beskeder      
E Læse etikketter på rengøringsmidler      
F Læse informationer og opslag      
G Skrive en besked til kolleger og ledere      

Det kan anbefales at virksomhed, udbydere, undervisere og deltagere evaluerer forløbet med henblik på projektets organisering og effekt med det formål at justere kommende projekter og samarbejdsformer.

Vikar-Snuseforløb til social- og sundhedsfagene, Roskilde Sprogcenter

Uddrag af beskrivelse fra forløbsplan:

”[…]

5. Projektleders løbende samtaler med lærer om afvikling og modtagelse af undervisningsplan og logbog fra lærer

6. Projektleders gennemgang af evalueringsskema med praktikvirksomhedernes praktikkoordinator

7. Lærers gennemgang af evalueringsskema med deltagerne”.

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation