Undervisere: Visitation, indgangstest og sluttest

Det er god praksis at underviser visiterer deltagerne sprogligt via en indgangstest.

Indholdet i testen skal tage afsæt i de sprogbehov kursisterne vil have på virksomheden, og testen skal sammen med resultaterne af sprogbehovsanalyserne på virksomheden danne grundlag for opstilling af mål og delmål for undervisningsforløbet. Hvad viser indgangstesten om kursisterne sproglige kompetencer? Hvordan matcher kursistens kompetencer de sprogbehov der er på virksomheden? Hvad skal mål og delmål for kurset så være?

Ud fra indgangstesten afklares det også hvilke individuelle behov kursisterne hver især har.

Som afslutning på kursusforløbet er det vigtigt at der laves en sluttest med samme indhold som indgangstesten. Herudfra kan alle få klarlagt hvilket sprogligt udbytte kursisterne hver isæt har haft af kurset. Det er en værdifuld information for såvel kursister, undervisere, udbydere og virksomheder.

Uddrag af visitationsskema fra grundkursus gennemført af Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter på Amager Psykiatriske Hospital

SÅDAN GÅR DET(Jeg kan…)Det mener jegDet mener ISS
  Ja Næsten Nej Ja Næsten Nej
3. Jeg kan forstå en mundtlig besked fra min leder X X
4. Jeg kan læse og forstå min lønseddel  X
5. Jeg kan læse etiketter på rengøringsflaskerne, og ved hvad de skal bruges til   X        

 

Hvor underviser ikke deltager i visitationerne, bør han eller hun første mødegang gennemføre en indgangstest inden for de færdigheder som er relevante i forhold til sprogbehov på virksomheden. Ved afslutningen på kurset testes de samme færdigheder ud fra samme kommunikative mål, suppleret med andre væsentlige sprogbehov, der er målsat og arbejdet med gennem forløbet.

Ålholmskolen rengøring, Sprogcenter Nordsjælland

Eksempel på mundtlig indgangs- og sluttest (samtalen lydoptages):

  • Almene spørgsmål (testlæreren stiller spørgsmålene og noterer hvad kursisten svarer, inkl. fejl)
  • Mundtlighed: Fortæl om din jobfunktion (testlæreren noterer hvad kursisten siger inkl. fejl)
  • Hvilke redskaber kender du (testlæreren checker ordkendskab ved at spørge ”Hvad er det?)
  • Hvilke rengøringsredskaber kender du? (Testlæreren sætter kryds)
  • Læs og udfyld skabelon fra Hillerød kommunes rengøringsservice.

Se også eksempel på indgangstest

Man kan også teste deltagernes mundtlige sprogkompetencer ved fx at lade dem beskrive deres arbejdsdag og deres arbejdsfunktioner. Det giver god mulighed for mere præcist at afklare hvilke sprogbehov den enkelte deltager har, og hvor de mulige vækstpunkter i hans eller hendes sprog ligger.

”Q: Hvad laver du på dit arbejde?

A: Jeg arbejder. Først jeg kommer møde kl. 8, så det jeg laver gør rent. Kl. 9 jeg holder pause. Så jeg gør rent igen halvanden time. Så jeg laver frokost. Så jeg afleverer frokost kl. 12 og så jeg holder pause. Så efter pause jeg tager opvask og så det færdigt jeg opvasker, jeg afleverer opvask og afleverer kaffe kl.2 og bagefter jeg mangler rengøring. Jeg færdig med rengøring kl. 15.30, så det stopper min arbejdstid."

Uddrag af analyse

Vækstpotentialer og mulig nærmeste udviklingszone:

På tekstniveau

Kursisten eksperimenterer med at hierarkisere sit sprog informationsstrukturelt (vha. ledsætningslignende sætninger), og hun vil derfor læringsmæssigt kunne bruge korrektioner og udfordringer til selv at eksperimentere videre med informationsstrukturering og hierarkisering af informationer.

Hun er også klar til at nuancere sine tidsangivelser yderligere.

Syntaks

I og med kursisten aktivt informationsstrukturerer vha. foranstillede tidsangivelser, er der også potentialer for at hun ved en indsats kan fange og bruge V2-systemet på dansk. Det kræver at hun får det vist, og at der bliver arbejdet konsekvent med det.

Semantiske netværk

Deltageren kan bruge begrænsede kerneord og –udtryk (substantiver og verber), der vedrører hendes arbejdsfelt: ”jeg laver gør rent”, hvor det ser ud til at hun endnu ikke rigtig har segmenteret betydningen af gør rent; dog også: ”jeg gør rent; holder pause; jeg tager opvask; jeg afleverer opvask, afleverer kaffe; mangler rengøring”; hun kan således både bruge verbet ”gøre rent” og verbalsubstantivet ”rengøring; jeg færdig med rengøring og arbejdstid.”

Der er således tale om et forholdsvis begrænset sprog med tegn på områder hvor der er ret tydelige udviklingspotentialer inden for det fagsprog hun har brug for.

Det kan anbefales at teste fagligt og førfagligt ordforråd ved at interviewe deltagerne mundtligt. Det giver underviser en bedre mulighed for at få indsigt i deltagerens reelle ordkendskab, og dermed hvad der skal arbejdes med i undervisningen.

Fra rengøringsinstruktion om inventarrengøring fra ISS:

Hvad betyder: Radiator afstøves på vandrette flader?

”Radiator jeg ved det, så vi har – hvad hedder det – candyfloss […] Vandrette flader jeg ved det ikke. Der kommer vand[…] Flader?”

Fra skema om dokumentation af rengøringsopgaver ud over almindelig rengøring i træningskøkken. Amager Hospital:

Hvad betyder Fryseren indvendigt?

”Fryseren indvendigt, det er min opgave, så der er hele fryseren, så det stopper, og så det isen væk, så vaske det hele, og så det igen jeg begynder. Så det min opgave”

Hvad betyder Opvaskemaskine indvendigt?

”Opvaskemaskine indvendigt, så jeg færdig med opvasken, og så jeg tømmer opvasken, så vand, hele jeg vaske, og så igen jeg starter opvasken.”

Sidst opdateret 15.02.2016
Navigation