Fakta om danskuddannelse

Danskuddannelse har til formål at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Målgruppe

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere adgang til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

En udlændings opholdsgrundlag er afgørende for karakteren af det danskuddannelsestilbud, som kommunen skal give den pågældende. I danskuddannelsesloven sondres der mellem I-kursister og S-kursister:

  • Ved I-kursister forstås flygtninge og familiesammenførte med flygtninge
  • Ved S-kursister forstås udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.

Begge grupper tilbydes danskuddannelse 1, 2 eller 3, men rammerne for tilbuddet er forskellige for de to grupper, se nedenfor.

Undervisningstilbud

Optagelse på danskuddannelserne sker efter henvisning fra kommunalbestyrelsen i kursistens bopælskommune med mindre, der er tale om en EU-grænsependler, da henvisningen så sker fra kursistens arbejdsstedskommune. En kommunalbestyrelse har som udgangspunkt pligt til at henvise en udlænding til et relevant danskuddannelsestilbud senest en måned efter udlændingens ankomst til kommunen. Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis for borgere, der er omfattet af loven.

Både I-kursister og S-kursister modtager tilbud om op til 5 års danskuddannelse.

I-kursister deltager i danskuddannelse som led i et integrationsprogram og er forpligtede til at deltage i undervisningen. De kan sanktioneres, hvis de ikke deltager. Danskuddannelse for I-kursister udgør maksimalt 15 timer om ugen.

S-kursister modtager tilbud om danskuddannelse som led i et introduktionsforløb og er ikke forpligtede til at tage imod tilbuddet. S-kursister skal betale et depositum på 2.000 kr., når kursisten efter 1. juli 2020 henvises til et modul på danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum.

Udlændinge, der har opholdstilladelse som au pair, er S-kursister, men skal ikke betale depositum.

Sidst opdateret 01.07.2020