Sikkerhedskonsulenterne

SIRI har etableret et nationalt team af sikkerhedskonsulenter, der skal styrke sikkerheden for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Formål og kerneopgaver

Sikkerhedskonsulenterne har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem i stand til både at yde generel sparring samt at yde rådgivning i konkrete sager, hvor æren er i spil. De leverer en håndholdt indsats og kan bistå med følgende:

  • Rådgivning om håndtering af sager
  • Screening og risikovurdering
  • Henvise til og koordinere aktører i sagsforløbet
  • Opfølgning på sager

Hvem kan bruge teamet?

Sikkerhedskonsulenterne yder bistand til både fagprofessionelle og til borgere udsat for æresrelaterede konflikter. Det er gratis at benytte sikkerhedskonsulenterne.

Støtte til fagprofessionelle

Sikkerhedskonsulenten kan understøtte de fagprofessionelle i kommunen med at koordinere mellem indsatser og aktører tilknyttet den pågældende borger på tværs af kommune, statslige myndigheder og andre indsatser fx i frivilligt regi. En central opgave i forbindelse hermed er at gøre alle involverede parter bekendt med den konkrete, aktuelle risikovurdering.  Borgeren skal altid være tæt inddraget og orienteret, og koordinationen skal ske på en måde, som understøtter empowerment af borgeren, og at borgeren selv tager ansvar for egen situation.

Sikkerhedskonsulenten skal ikke overtage andre aktørers opgaver, men understøtte at de rette aktører bidrager i det konkrete sagsforløb på det rette tidspunkt. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil gøre brug af sikkerhedskonsulenterne. Det skal desuden understreges, at sikkerhedskonsulenterne ikke har myndighedsansvar, og at det altid er den kommunale myndighedsperson, der har ansvar for borgerens sikkerhed i den konkrete situation.

Her kan du læse mere om, hvad sikkerhedskonsulenterne kan hjælpe med. Hent pjecen "brug din lokale sikkerhedskonsulent" (pdf).

Støtte til borgere

Sikkerhedskonsulenterne kan yde støtte til både mænd og kvinder under og over 18 år, som står uden et stabilt socialt/familiært netværk og hvis sikkerhed er truet som følge af en æresrelateret konflikt. Sikkerhedskonsulenten kan rådgive borgeren om, hvordan man selv kan handle for at mindske risikoadfærd og dermed undgå sikkerhedsbrister.

Sikkerhedskonsulenter i alle regioner

Der er sikkerhedskonsulenter forankret i alle fem regioner. De fungerer som et nationalt team, som kan benyttes af alle landets kommuner.

Region Midtjylland

Bettina: [email protected], tlf: 41 87 20 49

Heidi: [email protected], tlf: 41 87 26 18

Mette: [email protected], tlf: 41 87 44 64

Region Syddanmark

Rolf: [email protected], tlf: 21 69 24 62

Region Hovedstaden

Maria: [email protected], tlf: 51 36 83 54

Region Sjælland

Natalie: [email protected], tlf: 30 71 32 82

Region Nordjylland

Fiolla: [email protected], tlf: 25 20 28 49 / 99 31 28 49

Vidensafdækning

Med henblik på at sikre et oplyst grundlag for etablering af den nye sikkerhedskonsulentordning har SIRI bedt Deloitte om at foretage en vidensafdækning af, hvor i sagsforløb med æresrelateret konflikt, der er særlig risiko for, at borgerens sikkerhed kommer i fare, og hvilke aktører, der i dag besidder viden og kompetencer, som kan minimere risikoen for sikkerhedsbrister. Vidensafdækningen kortlægger således dels opmærksomhedspunkter i forhold til opretholdelse af sikkerhed, dels eksisterende ordninger, som sikkerhedskonsulentordningen skal spille sammen med og supplere.

Hent vidensafdækningen (pdf).

Sidst opdateret 09.09.2021