Rådgivning

Her kan du læse om rådgivningstilbud til både kommuner og til dig som fagperson.

Tilbud til kommuner

Kommunerne spiller en afgørende rolle i indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Her kan du læse om aktuelle tilbud om rådgivning til kommuner og kommunale netværk.

Rådgivningstilbud til kommuner

Som led i den satspuljefinansierede nationale handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2017-2020), er der etableret et rådgivningstilbud til kommunerne, herunder et rejsehold, i regi af Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Rådgivningen understøtter kommunernes arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og kan blandt andet tilbyde rådgivning i forhold til:

 • Udvikling af beredskabsplaner/arbejdsgange i forhold til håndtering af æresrelaterede sager.
 • Etablering af en kommunal handlingsplan for området, herunder fastsættelse af målsætninger, organisering af indsatsen, overblik over forebyggende og akutte indsatser m.v.
 • Sikkerhedsvurderinger.
 • Exitforanstaltninger.
 • Opkvalificering af fagpersonale.
 • Henvendelses- og handlemuligheder.

Der er mulighed for at få både telefonisk rådgivning og besøg af rejseholdet.

Kontaktoplysninger:

Nye kommunale netværksmøder

Erfaringer har vist, at der blandt kommunerne er en stigende efterspørgsel på viden om æresrelaterede problemstillinger. Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration oprettet to netværk for kommunale fagpersoner – ét i Vestdanmark og ét i Østdanmark – om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Netværket vil blandt andet have fokus på:

 • Viden om målgruppen
 • Den kommunale opgave
 • Handlemuligheder
 • Lovgivning
 • Tværfagligt samarbejde om området
 • Sikkerhedsforanstaltninger
 • Inspiration og viden om best practice fra kommunerne

Der afholdes to årlige heldagsmøder i henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Som udgangspunkt afgrænset således, at Bornholm og Sjælland deltager i Øst, og Fyn og Jylland deltager i Vest.

Deltagerkreds
Netværket henvender sig bredt til kommunale myndighedsmedarbejdere. Det gælder både medarbejdere fra det beskæftigelsesfaglige felt, integrationsområdet, socialforvaltningen, børne- og ungeområdet, handicapområdet samt borgerservice.

Der opfordres til, at der udpeges én ressourceperson for området i hver kommune. Der kan kun sendes én repræsentant til hvert møde.

Sikkerhedskonsulenterne

Som led i National handlingsplan mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, har Styrelsen for international rekruttering og integration etableret et nationalt team af sikkerhedskonsulenter, der skal styrke sikkerheden for borgere, der er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Teamet består af 7 sikkerhedskonsulenter, som er forankret i de fire kommuner Aalborg, Odense, Århus og København.   

Formål og kerneopgaver
Sikkerhedskonsulenterne har gennemgået en særlig uddannelse, der gør dem i stand til både at yde generel sparring samt at yde rådgivning i konkrete sager, hvor æren er i spil. De leverer en håndholdt indsats og kan bistå med følgende:

 • Rådgivning om håndtering af sager
 • Screening og risikovurdering
 • Henvise til og koordinere aktører i sagsforløbet
 • Opfølgning på sager

Hvem kan bruge teamet?
Sikkerhedskonsulenterne yder bistand til både fagprofessionelle og til borgere udsat for æresrelaterede konflikter. Det er gratis at benytte sikkerhedskonsulenterne.

Støtte til fagprofessionelle
Sikkerhedskonsulenten kan understøtte de fagprofessionelle i kommunen med at koordinere mellem indsatser og aktører tilknyttet den pågældende borger på tværs af kommune, statslige myndigheder og andre indsatser f.eks. i frivilligt regi. En central opgave i forbindelse hermed er at gøre alle involverede parter bekendt med den konkrete, aktuelle risikovurdering.  Borgeren skal altid være tæt inddraget og orienteret, og koordinationen skal ske på en måde, som understøtter empowerment af borgeren, og at borgeren selv tager ansvar for egen situation.

Sikkerhedskonsulenten skal ikke overtage andre aktørers opgaver, men understøtte at de rette aktører bidrager i det konkrete sagsforløb på det rette tidspunkt. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil gøre brug af sikkerhedskonsulenterne. Det skal desuden understreges, at sikkerhedskonsulenterne ikke har myndighedsansvar, og at det altid er den kommunale myndighedsperson, der har ansvar for borgerens sikkerhed i den konkrete situation.

Støtte til borgere
Sikkerhedskonsulenterne kan yde støtte til både mænd og kvinder under og over 18 år, som står uden et stabilt socialt/familiært netværk og hvis sikkerhed er truet som følge af en æresrelateret konflikt. Sikkerhedskonsulenten kan rådgive borgeren om, hvordan man selv kan handle for at mindske risikoadfærd og dermed undgå sikkerhedsbrister.

De 7 sikkerhedskonsulenter
De 7 sikkerhedskonsulenter er forankret i fire kommuner og fungerer som et nationalt team, som kan benyttes af alle landets kommuner.

Sikkerhedskonsulenterne i Region Midtjylland

 • Bettina

Email: [email protected]

Tlf: 41 87 20 49 

 • Heidi

Email: [email protected]

Tlf: 41 87 26 18

 

Sikkerhedskonsulenterne i Region Syddanmark

 •  Rolf

Email: 

Tlf: 21 69 24 62

 •  Jesper

Email:

Tlf: 24 79 45 70

 

Sikkerhedskonsulent i Region Hovedstaden

 • Joakim

Email: [email protected]

Tlf: 24 87 10 53

 

Sikkerhedskonsulent i Region Sjælland

 •  Natalie

Email:

Tlf: 30 71 32 82

 •  Jesper

Email: 

Tlf: 24 79 45 70

 

Sikkerhedskonsulent i Region Nordjylland

 • Jeppe

Email: [email protected]

Tlf:  25 20 28 49 / 99 31 28 49

 

Med henblik på at sikre et oplyst grundlag for etablering af den nye sikkerhedskonsulentordning har SIRI bedt Deloitte om at foretage en vidensafdækning af, hvor i sagsforløb med æresrelateret konflikt, der er særlig risiko for, at borgerens sikkerhed kommer i fare, og hvilke aktører, der i dag besidder viden og kompetencer, som kan minimere risikoen for sikkerhedsbrister. Vidensafdækningen kortlægger således dels opmærksomhedspunkter i forhold til opretholdelse af sikkerhed, dels eksisterende ordninger, som sikkerhedskonsulentordningen skal spille sammen med og supplere. Læs vidensafdækningen her.

 

Tilbud til fagpersoner

Der findes en række tilbud til dig som fagperson, der kan øge din viden om æresrelaterede konflikter, skærpe din opmærksomhed i forhold til signaler og symptomer hos de unge samt give dig værktøjer og metoder til, hvordan du skal gribe det an.

Etnisk Ungs rådgivning til fagfolk

Etnisk Ung yder professionel rådgivning om æresrelaterede konflikter til både unge, forældre og fagfolk. Til fagfolk har de en lang række tilbud, bl.a. et tilbud om faglig sparring og rådgivning i forbindelse med konkrete sager vedrørende æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Den faglige sparring og rådgivning er gratis og landsdækkende, og kan enten foregå telefonisk eller personligt. Rådgivningstelefonen har åbent alle hverdage fra kl. 9-15:

 • Etnisk Ungs rådgivningstelefon: 70 27 76 86

Læs mere om Etnisk Ungs tilbud til fagfolk (nyt vindue)

VISOs rådgivning i enkelt- og gruppesager

VISO (den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) yder gratis rådgivning og udredning om æresrelaterede konflikter til fagfolk på det specialiserede sociale område i kommuner.

I enkeltsager (cpr-nr.-niveau) tilbyder VISO rådgivning og udredning til fagpersoner, når en borger er udsat for en æresrelateret konflikt. Rådgivningen kan fx indeholde risikovurdering, faglig sparring og samtaler med den unge og familien.

I såkaldte gruppesager, som er karakteriseret ved en konkret, lokal udfordring i forhold til en afgrænset gruppe af borgere med samme problemstilling, tilbyder VISO opkvalificering af myndighedssagsbehandlere og andre fagpersoner.

Læs mere om VISOs tilbud til fagfolk (nyt vindue)

Sidst opdateret 18.03.2020