Bibliotek

Her finder du henvisninger til regeringshandlingsplaner og -strategier, nyhedsbrev, undervisningsmaterialer og håndbøger samt relevante undersøgelser, forskning m.v.

Er du lærer, underviser eller skoleleder?

Få øget kendskab til bekymringstegn og handlemuligheder i arbejdet med negativ social kontrol. Styrelsen for International Rekruttering og Integration har sammen med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en folder til lærere, undervisere og skoleledere.

Hent folder om negativ social kontrol til lærere, undervisere og skoleledere (pdf) (nyt vindue).

Vejledning: Forebyggelse og håndtering af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Denne vejledning har til formål at hjælpe kommuner med at udvikle en handlings- eller en beredskabsplan. Vejledningen anviser både handlemuligheder og inspirer til indholdet af den egentlige handlings- eller beredskabsplan, samt giver retningslinjer for hvordan kommuner kan arbejde systematisk og målrettet med at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Vejledningen indeholder en række skabeloner og andre redskaber, som desuden er tilgængelige som selvstændige filer beregnet til print.

Hent vejledning til kommunale handlings- og beredskabsplaner

Regeringshandlingsplaner og -strategier 

National handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016)

Den 11. oktober 2016 blev en ny handlingsplan til forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol offentliggjort.

Med handlingsplanen skal der sættes tidligt og markant ind med nye indsatser for at forhindre, at unge kvinder og mænd i Danmark trues til at indgå ægteskaber, at børn sendes på genopdragelsesrejser, og at negativ social kontrol begrænser børn, unge og voksnes mulighed for at være en del af det danske samfund.

Læs mere om handlingsplanens initiativer

National strategi mod æresrelaterede konflikter (2012)

Det forhenværende Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold lancerede den 6. juli 2012 en national strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategien har til formål at bekæmpe æresrelaterede konflikter, tvangsægteskaber, social kontrol m.v.

Hent den Nationale strategi mod æresrelaterede konflikter

Hent the National strategy against honour-related conflict

Håndbog om håndtering af æresrelaterede konflikter

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har udgivet en håndbog, der skal hjælpe kommunerne med at håndtere sager om æresrelaterede konflikter. Formålet med håndbogen er at klæde kommunerne bedst muligt på til at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner, der kan opstå i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen er målrettet sagsbehandlere og ledere i kommuner og sætter det daglige arbejde med børne-, unge- og voksenområdet i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen fokuserer på, hvilke sikkerheds- og beskyttelseshensyn kommunerne kan gøre brug af ifølge loven. Disse hensyn er kombineret med gode råd, opmærksomhedspunker, cases og henvisninger til relevante aktører på området.

Hent håndbogen om håndtering af æresrelaterede konflikter

Unges oplevelser af negativ social kontrol og frihed

Undersøgelsen Unges oplevelser af negativ social kontrol og frihed bygger på en kombination af kvantitative og kvalitative data. Den kvantitative del består af en survey, som er gennemført blandt 4.565 unge i alderen 15-29 år. 3.482 af besvarelserne kommer fra minoritetsetniske unge og 1.083 af besvarelserne er fra unge med dansk eller vestlig oprindelse. Den kvalitative del udgøres af 10 interview med minoritetsetniske unge og af 16 interview med minoritetsetniske forældre. Als Research har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Danmarks Statistik. 

Undersøgelsen overordnede konklusioner:

 • Flertallet af unge oplever ikke at være udsat for negativ social kontrol.
 • Minoritetsetniske unge bliver i betydeligt højere grad end majoritetsetniske unge udsat for negativ social kontrol.
 • Der er sammenhæng mellem mistrivsel og konkrete oplevelser med negativ social kontrol i form af overvågning, trusler og vold.
 • Sammenlignet med de øvrige unge oplever de minoritetsetniske kvinder den mindste grad af selvbestemmelse og frihed.
 • De 15-17-årige oplever en større grad af negativ social kontrol end de 18-29- årige.
 • Der er signifikant sammenhæng mellem hensynet til familiens ære og negativ social kontrol.
 • De primære udøvere af negativ social kontrol er forældre, herunder særligt mødre.
 • Mange unge oplever begrænset religionsfrihed.
 • Manglende viden og myter om kvinders seksualitet og ’mødom’.
 • Mange minoritetsetniske unge tror ikke, at deres forældre ville acceptere, hvis de fik en kæreste af samme køn.

Læs rapporten Unges oplevelser af negativ social kontrol og frihed her og en pixiversion af rapporten .

Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Undersøgelsen Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol har kortlagt tilgange til forebyggende, identificerende og indgribende indsatser mod æresrelaterede konflikter. Undersøgelsen bygger på engelsksproget og skandinavisk litteratur, og trækker dels på videnskabelige publikationer samt på ”grå” litteratur i form af blandt andet evalueringer. Endvidere består kortlægningen af interview med 36 forskere og praktikere fra Danmark, Sverige, Norge og Holland. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har gennemført undersøgelsen.

Af forebyggende indsatser fremhæver undersøgelsen bl.a.:

 • Undervisning i rettigheder
 • Drenge- og pigegrupper
 • Forældrekurser som DUÅ - De Utrolige År og ICDP - International Child Development Program
 • Mindspring

Af identificerende indsatser fremhæver undersøgelsen bl.a.:

 • Kulturgrammet
 • Genogram
 • Netværkskort
 • Fokuscirklen

Af indgribende indsatser fremhæver undersøgelsen bl.a.:

 • Sikre botilbud som RED-Safehouse
 • Mægling
 • PATRIARK
 • CTI – Critical Time Intervention
 • Appen MOD – Mit Overblik i Dagligdagen

Læs rapporten Metoder i arbejdet med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol her.

Nyhedsbrev Æresrelateret viden 

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udgiver et nyhedsbrev om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Formålet er at understøtte den kommunale indsats ved at yde rådgivning og sikre vidensdeling på tværs af feltet ved at dele gode idéer og erfaringer, fortælle om nye initiativer og give overblik over ny lovgivning. Nyhedsbrevet udkommer fremover 3-4 gange om året.

Læs mere om nyhedsbrevet

Undervisningsmaterialer og håndbøger

Undervisningsmateriale til grundskolens 6.-10. klasse

Undervisningsmaterialet Du har et valg! handler om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og henvender sig til grundskolens 6.-10. klasse.

Som led i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter (2012) er der blevet udviklet et nyt undervisningsmateriale om emnet negativ social kontrol til grundskolens udskolingstrin.

Materialet er udformet, så undervisningen lever op til dele af Forenklede Fælles Mål i samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning, samt understøtter elevens alsidige udvikling. Materialet er også relevant at bruge i fagene dansk, historie og religion.

Undervisningspakken henvender sig til lærere, som gerne vil medvirke til at forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter ved at tage emnerne op i undervisningen og bruge facilitering og workshopformatet som metoder, der gør det lettere at undervise i tabubelagte emner.

Undervisning-345x175.png

Undervisningsmaterialet kaldes Du har et valg!, og hele pakken indeholder følgende materialer: 

Lærervejledning

Lærervejledningen indeholder introduktion til de enkelte temaer, herunder begrebsafklaring og gode råd om, hvad læreren skal være særligt opmærksom på i forbindelse med de enkelte emner. For hvert tema forefindes desuden en drejebog med forslag til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges med konkrete øvelser, refleksionsspørgsmål osv. Herudover indeholder lærervejledningen et særligt modul, der introducerer facilitering som metode til at undervise i tabubelagte emner.

Hent Lærervejledning

Hent Skabelon til drejebog

Lærermaterialet indbefatter desuden en Power Point-samling med de anvendte modeller. 

Hent PP-samling

Elevmaterialet

Elevmaterialet indeholder en række understøttende elevark, der efter lærerens anvisning kan anvendes i undervisningen. 

Hent Elevmateriale

Ressourceguide

Som noget særligt indeholder undervisningspakken en såkaldt ressourceguide med forslag til videre arbejde med emnerne æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Hent Ressourceguide

Quiz

Som et ekstra element er udviklet en elektronisk quiz, der kan anvendes som led i undervisningen. Quizzen består dels af et faktaspørgsmål, der skal øge elevernes viden om emnerne, herunder om rådgivnings- og støttemuligheder, og dels af et dilemma, som eleverne drøfter sammen i mindre grupper.

Selve quizzen findes i appen MÆRK om æresrelaterede konflikter, der kan downloades via App Store og Google Play (søg på ”Mærk”).

Quizzen findes ved at anvende den orange unge-rettede indgang og dernæst trykke på de tre streger i øverste venstre hjørne. Vælg ”quiz”. Vælg dernæst hvilken af de tre quizzer, du vil tage.

Læreren kan oprette skolen som quizdeltager på oversigtssiden her (nyt vindue)

Der genereres da en skolekode, som læreren kan oplyse til eleverne, så de kan deltage på vegne af skolen og se, hvordan de ligger i forhold til øvrige skoler.

Materialet Du har et valg! er også snart tilgængeligt på EMUs hjemmeside.

Undervisningsmateriale for personale på døgntilbud

I forbindelse med et tidligere udbudt kursus målrettet personale på døgntilbud til unge under 18 år er der udviklet et undervisningsmateriale, som er produceret til kurserne og redigeret med henblik på at være tilgængeligt, også uden et medfølgende kursus.

Kurset havde til hensigt at bidrage med viden om æresrelaterede konflikter med henblik på at styrke personalets kompetencer til at navigere i kulturmøder, imødekomme de unges behov for sikkerhed og at arbejde med, hvad dette betyder for personalets pædagogiske arbejde med de unge på anbringelsesstedet.

Materialet giver personalet adgang til at kvalificere sig i forhold til det pædagogiske arbejde med unge udsat for æresrelaterede konflikter.

Hent Undervisningsmateriale om æresrelaterede konflikter - for personale på døgninstitutioner og opholdssteder

Faktaark om æresrelaterede konflikter 

Der er udarbejdet seks faktaark med det formål at gøre forskellige faggrupper som fx sagsbehandlere, lærere, pædagoger, krisecentermedarbejdere, sundhedspersonale o.a. i stand til at handle hensigtsmæssigt, når de møder børn, unge eller voksne, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Materialet giver kort og præcis information om forskellige former for æresrelaterede konflikter samt om symptomerne på denne type af konflikter.

Hent faktaarket Hvad er æresrelaterede konflikter? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er genopdragelsesrejser? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er social kontrol? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Hvad er tvangsægteskaber? (pdf) (nyt vindue) 

Hent faktaarket Hvad er religiøse vielser uden borgerlig gyldighed? (pdf) (nyt vindue)

Hent faktaarket Mulige symptomer og faresignaler ved æresrelaterede konflikter (pdf) (nyt vindue)

Informationsmateriale om genopdragelsesrejser til fagfolk og forældre

Materialet til fagfolk henvender sig til fagpersonale på grundskoler og ungdomsuddannelser. Materialet skal sikre, at fagfolk kender til problematikken og har kendskab til, hvor fagfolk og unge kan få rådgivning.

Materialet til forældre informerer om de faglige, psykiske og retslige konsekvenser, det kan få at sende sit barn/ung på en genopdragelsesrejse samt information om rådgivningsmuligheder, hvis man som forælder har brug for at tale med nogen om eventuelle bekymringer for sit barn.

Hent materialet til fagfolk: Information om genopdragelsesrejser

Hent materialet til forældre: Overvejer du at sende dit barn til udlandet?

Idékatalog: Et spørgsmål om ære

Idékataloget Et spørgsmål om ære bygger på unges egne bud på, hvilke udfordringer de står overfor, og hvad der skal til for at modvirke og forebygge social kontrol og æresrelaterede konflikter fremadrettet, samt hvad der skal til for at fremme selvbestemmelse blandt etniske minoritetsunge.

Hent Et spørgsmål om ære

Håndbøger til fagfolk om håndtering af æresrelaterede konflikter 

Håndbøgerne henvender sig til fire forskellige faggrupper - sagsbehandlere, lærere og pædagoger, personale på krisecentre og sundhedspersonale, og fungerer som et redskab til håndtering af sager, der vedrører æresrelaterede konflikter. 

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Voksenområdet

Hent Håndbog til sagsbehandlere om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Børne- og ungeområdet

Hent Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Voksenområdet

Hent Håndbog til sundhedspersonale om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter. Børne- og ungeområdet

Hent Håndbog til personale på krisecentre - håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter

Hent Håndbog til lærere og pædagoger om håndtering af sager vedrørende æresrelaterede konflikter

Litteraturoversigt

Forskningsmæssigt er æresområdet vokset frem de seneste 10-15 år i en dansk kontekst, og der er derfor stort behov for yderligere forskning i både årsager og omfanget af æresrelaterede konflikter. Ligesom der mangler forskningsbaseret viden om, hvilke indsatser og metoder der kan anvendes til at forebygge og håndtere æresrelaterede konflikter.

På Integrationsviden.dk findes en samlet oversigt over undersøgelser, støtte- og rådgivningstilbud og andet relevant materiale.

Læs mere på Integrationsviden.dk (nyt vindue)

Nedenfor er samlet en liste over eksisterende, relevante forskningspublikationer samt undersøgelser på feltet.

"Indsatser mod æresrelateret vold. En undersøgelse af indsatsen i seks europæiske lande". Tina G. Jensen, Garbi Schmidt, Karin N. Jareno & Maria Roselius. SFI 2006.

Hent publikationen hos SFI (pdf) (nyt vindue)

"Parallelle retsopfattelser i Danmark. Et kvalitativt studie af privatretlige praksisser". Anika Liversage & Tina G. Jensen. SFI 2011.

Hent publikationen hos SFI (pdf) (nyt vindue)

"Når Aicha løber hjemmefra. Psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger". Inge Loua. Hans Reitzels Forlag 2012.

Bestil bogen via Hans Reitzels Forlag (nyt vindue)

"Etniske minoritetsfamilier og socialt arbejde". Marianne Skytte. Hans Reitzels Forlag 2016. 

Bestil bogen via Hans Reitzels Forlag (nyt vindue)

"De små oprør. Tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger". Marianne Nøhr Larsen. Århus Universitetsforlag 2004.

Bestil bogen via Århus Universitsforlag (nyt vindue)

"Familien betyder alt. Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier". Sofie Danneskiold-Samsøe, Yvonne Mørck & Bo Wagner Sørensen. Frydenlund 2011.

Hent eller bestil bogen via TrygFonden (nyt vindue)

"Ung i 2011 – nydanske unges oplevelser af social kontrol, frihed  og grænser". Udarbejdet af Als Research til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 2011.

Hent publikationen hos Als Research (pdf) (nyt vindue)

"Tværkulturel konfliktmægling. Familiekonflikter blandt etniske minoritetsborgere". Farwha Nielsen. Hans Reitzels Forlag 2011.

Bestil bogen via Hans Reitzels Forlag (nyt vindue)

"Kampen om anerkendelse, spillet om ære". Lotte Kragh. Københavns Universitet 2010.

Lån doktorafhandlingen via København Kommunes biblioteker (nye vindue)

"Et spørgsmål om ære? Intertekstuelle læsninger af fortællinger om æresrelateret vold". Louise Lund Liebmann. Københavns Universitet 2014.

Hent ph.d.-afhandlingen hos Københavns Universitet (pdf) (nye vindue)

"Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund". Als Research 2014.

Hent publikationen hos Als Research (pdf) (nyt vindue)

"Nydanske LGBT-personers levevilkår". Als Research 2015.  

Hent publikationen hos Als Research (pdf) (nyt vindue) 

"Kommunernes beredskab i forhold til vold: En spørgeskemaundersøgelse om kommunernes beredskab i forhold til henholdsvis partnervold og æresrelateret vold". Servicestyrelsen 2009.

Hent publikationen hos Folketinget (pdf) (nyt vindue)

"Brugerundersøgelse om æresrelateret vold – En kvalitativ interviewundersøgelse med seks cases om kvinders og mænds erfaringer med at søge hjælp i forbindelse med æresrelateret vold". Servicestyrelsen. 2009.

Hent publikationen hos Folketinget (pdf) (nyt vindue)

"Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske unge i Danmark. Slutevaluering af parafdeling". Brøndum & Fliess 2013.

Hent publikationen hos RED Safehouse (pdf) (nyt vindue)

"Evaluering af Rehabiliteringscentret for Etniske minoritetskvinder i Danmark. Slutevaluering af kvindeafdeling og midtvejsevaluering af parafdeling". Brøndum & Fliess 2012.

Hent publikationen hos RED Safehouse (pdf) (nyt vindue)

"Efterværn og mægling – Delopgave 2: Undersøgelse af erfaringerne med og resultaterne af mægling". Rambøll 2013.

Hent publikationen hos Integrationsviden (nyt vindue)

"Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet. Omfang og utfordringer". Anja Bredal & Lill Salole Skjerven. Universitetet i Oslo 2007.

Hent publikationen hos den norske regerings hjemmeside (pdf) (nyt vindue)

"Transnasjonal oppvekst – Om lengre utenlandsopphold blant barn og unge med innvandrerbakgrunn". Hilde Lidén, Anja Bredal & Liza Reisel. Institutt for samfunnsforskning 2014.

Hent publikationen hos Etnisk Ung (pdf) (nyt vindue)

"Kortlægning af erfaringer med efterværn og behov for nye støttemuligheder". Rambøll 2013.

Hent publikationen hos Folketinget (pdf) (nyt vindue)

"Evaluering af krisecentertilbuddene. Evalueringsrapport". Rambøll 2015.

Hent publikationen hos Socialstyrelsen (nyt vindue)

Sidst opdateret 05.02.2020