Genopdragelsesrejser og andre ufrivillige udlandsophold

Her kan du læse mere om, hvad genopdragelsesrejser og andre ufrivillige udlandsophold er, og hvilke årsager der kan være til, at de forekommer.

Hvad er en genopdragelsesrejse og andre ufrivillige udlandsophold?

En genopdragelsesrejse er en rejse, hvor et barn eller en ung under 18 år – som oftest mod sin vilje – bliver sendt til forældrenes hjemland eller et andet land i en længere periode.

Andre ufrivillige udlandsophold dækker over ufrivillig rejse for fx at blive forlovet eller tvangsgift. Det kan også handle om tilfælde, hvor man forhindres i at rejse hjem til Danmark af fx forældre eller andre familiemedlemmer, eller en ægtefælle sendes til eller efterlades i oprindelseslandet, fordi han eller hun i ægtefællens øjne har krænket familiens omdømme. Andre ufrivillige udlandsophold kan således også berøre personer over 18 år.

Årsager til at sende børn/unge på genopdragelsesrejser

Der kan være mange årsager til, at forældre vælger at sende deres børn/unge på genopdragelsesrejser:

Styrke familierelationer og kulturel identitet

Det kan være, forældre eller familie ønsker at styrke familierelationer eller kulturel og religiøs identitet, hvilket, de mener, kan opnås ved ophold i forældrenes oprindelige hjemland. Således mener nogle forældre, at de kan sikre kendskab til familie eller opdragelse i et bestemt opdragelsesmønster mv. på trods af at barnet/den unge ufrivilligt sendes af sted, og at opholdet potentielt kan indeholde fx sociale, psykologiske og faglige konsekvenser for barnet/den unge.

Styrke uddannelse og modersmål

Andre forældre kan have ønsker om en skolegang med hårdere disciplin end i Danmark, eller mener de kan give deres børn/unge en bedre uddannelse i udlandet. Derudover er nogle forældre mere trygge ved et skolesystem, de kan genkende. Andre igen, særligt forældre med dårlige danskkundskaber, oplever en angst ved ikke at kunne kommunikere med deres børn og sender dem derfor af sted, ofte mod deres vilje, for at styrke sproglige færdigheder i deres modersmål i håb om at styrke kommunikationen mellem barn/ung og forældre.

”Løsning” på konflikt eller problemadfærd

Endelig benytter nogle forældre sig af genopdragelsesrejser som løsning på en konflikt eller problemadfærd. Nogle forældre kan også føle sig presset af ydre omstændigheder til at fjerne deres barn fra nærmiljøet, og det kan derfor ses som en sidste udvej at sende barnet/den unge af sted. Der vil det typisk dreje sig om børn/unge, der har brudt nogle normer for, hvad familien opfatter som god opførsel. Det kan være børn/unge, der pjækker fra skolen, udviser kriminel adfærd, har stofmisbrugsproblemer eller har fået en kæreste m.v.

Genopdragelsesrejsen bliver således benyttet som korrektion eller straf for uønsket adfærd, der skader familiens omdømme, eller som et middel til at fjerne barnet fra fx kriminelle miljøer. Her vil man også kunne se eksempler på unge, der rejser for at blive forlovet eller gift mod deres vilje. Det kan også være, at kommunale myndigheder har været involveret i en sag, og at forældrene ønsker at fjerne barnet, inden hun/han bliver fjernet af myndighederne.

Kortere udlandsophold, der ikke påvirker barnet/den unges skolegang eller sprogkundskaber, er ikke omfattet af begrebet genopdragelsesrejser. Det kan fx være udlandsophold, hvor formålet er at understøtte barnet/den unges identitetsdannelse, øge barnet/den unges forståelse for forældrenes oprindelsesland eller besøge familie.

For mere information om genopdragelsesrejser, se faktaark, håndbøger og informationsmatiale.

Find faktaark og håndbøger under Biblioteket

Læs mere om rådgivning ved genopdragelsesrejser til unge

Sidst opdateret 27.07.2017