Integration

Her kan du læse om integration, integrationsgrunduddannelse (igu), bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge, boligplacering, repatriering mv.

Boligplacering af nyankomne flygtninge

Nyankomne flygtninge boligplaceres i en kommune i forbindelse med, at de får opholdstilladelse.

Visiteringskvoter

Om visiteringskvoter fordelt på kommuner og regioner.

Integration af nye borgere

Rammerne for modtagelse og integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven.

Sammen om Integration

Sammen om Integration er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Bonus og igu

Private virksomheder kan søge bonus, hvis de ansætter en flygtning eller familiesammenført udlænding. Igu'en (integrationsgrunduddannelsen) skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte udlændinge.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet

Kommunen skal tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram (tidl. integrationsprogram) efter reglerne i integrationsloven.

Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en kontrakt om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets mål og indhold med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Helbredsmæssige vurderinger

Kommunerne skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering til nyankomne flygtninge, som visiteres til kommunen efter integrationslovens § 10, hvis kommunen vurderer, at der er behov for en nærmere afdækning af flygtningens helbredsforhold. Den helbredsmæssige vurdering skal gennemføres af en læge.

Nydanske børn og unge

Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. For at styrke samarbejdet med nydanske forældre er der udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse med fokus på nydanske forældre med børn i dagtilbud og i grundskolen.

Uledsagede og ledsagede flygtningebørn

Fakta om ansvaret for uledsagede og ledsagede flygtningebørn med opholdstilladelse.

Repatriering

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Det Kommunale Ledernetværk om Integration

SIRI afholder tre årlige regionale møder for ledere indenfor integrationsindsatsen. Møderne holdes i Region Nord, Region Midt, Region Syd og Region Sjælland/Hovedstaden.

Understøttelse af forældrekompetencer

Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

Love og regler om integration

Her kan du finde links til de relevante love og regler om integration.

Modelprojekt for traumatiserede flygtninge

Et traume er en almindelig reaktion på en voldsom hændelse. Hos nogle forsvinder reaktionerne og symptomerne efter en tid, mens for andre varer de ved og udvikler sig til en reel lidelse.
Sidst opdateret 15.01.2020