Undersøgelse om fortiede kriminelle handlinger 2014-2018

Behandling af personoplysninger i forbindelse med undersøgelse om fortiede kriminelle handlinger i forbindelse med erhvervelse af dansk indfødsret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 1. maj 2019 iværksat en gennemgang af sager vedrørende de personer, der siden 2014 har fået dansk statsborgerskab. Formålet er at undersøge, om der er personer, der uretmæssigt har opnået dansk statsborgerskab ved fortielse af kriminelle handlinger. Gennemgangen af sager sker som led i opfølgningen på den indfødsretsaftale, som blev indgået den 29. juni 2018 mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti.

Læs mere om aftalen

Undersøgelsen vedrører op mod 20.000 personer. Undersøgelsen indebærer, at der for samtlige personer vil blive indhentet oplysninger fra andre myndigheder i form af opslag i Kriminalregisteret og cpr-registeret.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil i samtlige sager sammenholde oplysninger i kriminalregisteret vedrørende eventuelle gerningsforhold begået forud for vedtagelsen af den lov, som den pågældende var omfattet af, med oplysningerne på den enkelte sag.

Ministeriet har vurderet, at en individuel underretning af samtlige berørte borgere vil indebære et uforholdsmæssigt stort ressourceforbrug hos ministeriet. Ministeriet vil derfor alene i tilfælde, hvor der er grundlag for en nærmere undersøgelse af eventuelle gerningsforhold, sende en individuel orientering til den berørte borger om, at der er indhentet oplysninger vedrørende den pågældende person, og om behandlingen af sagen.

Hvis opslag i offentlige registre ikke giver anledning til nærmere undersøgelse, vil den enkelte borger ikke på anden måde end via hjemmesiden her blive orienteret om iværksættelsen af undersøgelsen.