Særordning for bipersoner til at få behandling af en ansøgning om indfødsret for visse personer

Særlig behandling af sager om bipersoner, som på grund af alder og udskydelse af grundlovsceremonierne ikke vil erhverve dansk indfødsret som bipersoner sammen med deres forældre.

Sundhedsstyrelsen har den 6. marts 2020 opdateret sine anbefalinger om håndtering af coronasmitte, hvoraf det bl.a. fremgår, at håndtryk frarådes.

På baggrund af de nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har Udlændinge- og Integrationsministeriet ved brev af 6. marts 2020 til landets kommuner anbefalet kommunalbestyrelserne at udsætte afholdelse af planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Udskydelse af grundlovsceremonierne kan betyde, at et antal børn, ikke ville kunne erhverve dansk indfødsret sammen med deres forælder (som biperson), på grund af alder (fylder 18 år).

I forlængelse heraf er det besluttet at etablere en særordning for de børn, som på grund af alder ikke vil kunne erhverve dansk statsborgerskab som biperson til den forælder, som på nuværende tidspunkt ikke har mulighed for at deltage i en grundlovsceremoni. Disse personer kan under visse betingelser få behandlet en ansøgning om indfødsret (som voksen) forlods og få mulighed for at få forelagt sagen for Indfødsretsudvalget, hvis der er betingelser, de ikke opfylder.

Det bemærkes, at forlæggelse af sager for Indfødsretsudvalget efter denne særordning ikke er ensbetydende med, at der bliver meddelt dispensation for de betingelser, der ikke er opfyldt. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil orientere de berørte personer individuelt ved brev. Hvis du mener, at du er omfattet af ordningen, er du velkommen til at rette henvendelse til ministeriet.

Personer omfattet af ordningen skal søge som almindelig ansøger (læs mere her). Det skal fremgå af ansøgningen, hvis der søges om dispensation fra en eller flere betingelser. Bemærk, at det er en betingelse for behandling af sagen, at du betaler gebyret, som opkræves.

Du er omfattet af ordningen, hvis:

  • Din forælder var tilmeldt eller kunne have deltaget i en grundlovsceremoni i perioden, hvor det anbefales, at der ikke afholdes grundlovsceremonier,
  • Du ville være blevet dansk sammen med forælderen, hvis forælderen havde erhvervet dansk indfødsret ved ceremonien,
  • Du fylder 18 år i perioden, hvor det anbefales, at der ikke afholdes grundlovsceremonier,
  • Din forælder erhverver dansk indfødsret ved en kommende ceremoni.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal modtage ansøgningen senest 1 måned efter forælderens erhvervelse af dansk indfødsret, hvis du ønsker, at ansøgningen skal behandles efter denne særlige procedure. En ansøgning indsendt efter dette tidspunkt vil blive behandlet på almindelige vilkår.