Særordning for bipersoner I

Særlig behandling af sager om bipersoner, som på grund af alder og bortfald af april-lovforslaget i 2019 ikke vil erhverve dansk indfødsret som bipersoner sammen med deres forældre.

Lovforslaget om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat i april 2019, bortfaldt som følge af udskrivelsen af valg. De ansøgere, som var optaget på april-lovforslaget, er i det omfang, de fortsat opfylder betingelserne i cirkulæreskrivelsen, optaget på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat den 24. oktober 2019.

Børn til disse ansøgere, som på grund af alder ikke vil kunne erhverve dansk statsborgerskab som biperson til den forælder, der nu er optaget på oktober-lovforslaget, og som ville have erhvervet dansk statsborgerskab med forælderen, hvis april-loven ikke var bortfaldet, vil få mulighed for at få forlodsbehandlet en ansøgning om indfødsret (som voksen) og få mulighed for at få forelagt sagen for Indfødsretsudvalget, hvis der er betingelser i cirkulæreskrivelsen, de ikke opfylder.

Det bemærkes, at forlæggelse af sager for Indfødsretsudvalget efter denne særordning ikke er ensbetydende med, at der bliver meddelt dispensation fra de betingelser, der ikke opfyldes. 

Det bemærkes, at det først efter ikrafttræden af oktober-loven i forbindelse med udstedelse af bevis til ansøgerens forælder, som er optaget på oktober-loven, vil kunne konkret konstateres, om ansøger har børn, som på grund af alder og bortfald af april-loven, ikke er blevet danske sammen med forælderen.

De berørte personer, som ministeriet har kunnet fremsøge ud fra den forventede dato for vedtagelsen af oktober-loven, vil blive orienteret individuelt. Hvis du mener, at du er omfattet af særordningen, men ikke umiddelbart har modtaget en orientering herom inden vedtagelsen af lov om indfødsrets meddelelse (L41), er du meget velkommen til at rette henvendelse til os.

Læs mere om børn af ansøgere, der var optaget på april-lovforslaget, og som ikke var omfattet af ceremoni-krav (2015-cirkulæret)

Læs mere om børn af ansøgere, der var optaget på april-lovslaget, og som var omfattet af ceremoni-krav (2018-cirkulæret)