Reintegrationsbistand

Hvis man er omfattet af repatrieringsloven, kan man, hvis man opfylder en række betingelser, modtage reintegrationsbistand, der er en pensionslignende, månedlig ydelse.

Man kan få reintegrationsbistand, som en løbende månedlig ydelse i 5 år.

Man kan desuden anmode om i stedet at modtage en livslang månedlig ydelse svarende til 80 pct. af den 5-årige månedlige ydelse. Man kan ikke trække denne anmodning tilbage.

Betingelser for at modtage reintegrationsbistand

Man skal opfylde en række betingelser for at være berettiget til at modtage reintegrationsbistand.

Man er berettiget til ydelsen, hvis man på tidspunktet for repatrieringen:

• ikke har midler, som kan dække behovet for reintegrationsbistand,
• ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl, og
• har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år, og er fyldt 55 år, eller
• opfylder betingelserne for at kunne modtage førtidspension, eller
• er fyldt 50 år og pga. sin helbredstilstand eller lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag efter repatrieringen.

Reintegrationsbistandens størrelse fastsættes i forhold til en beregning af leveomkostningerne i de enkelte lande samt på grundlag af en vurdering af mulighederne for en vellykket repatriering. Landene er inddelt i to grupper. Beløbets størrelse afhænger altså af, hvilket land man repatrierer til.

Oversigt over landegrupper og størrelse på reintegrationsbistand

Gruppe

Reintegrationsbistand i 5 år (DKK)

Livslang reintegrationsbistand (DKK)

Gruppe 1 (fx Afghanistan, Bosnien-Hercegovina, Irak, Libanon, Somalia, Syrien og Tyrkiet)

3.500 pr. md.

2.800 pr. md.

Gruppe 2 (fx Israel, Japan og USA)

4.500 pr. md.

3.600 pr. md.

Supplerende reintegrationsbistand

Hvis man er berettiget til at modtage reintegrationsbistand, og hvis man har fået opholdstilladelse i Danmark før den 1. juli 2002, er man, ud over den normale reintegrationsbistand, berettiget til en supplerende månedlig reintegrationsbistand.
Den supplerende reintegrationsbistand udgør enten 1.000 kr. i fem år eller 800 kr. som en livslang månedlig ydelse.

Til borgere

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at modtage reintegrationsbistand, kan du kontakte din bopælskommune eller Dansk Flygtningehjælp. En ansøgning om reintegrationsbistand skal indgives til kommunen.