Hvilken støtte kan man få?

Du kan få hjælp til repatriering, hvis du ønsker at vende permanent tilbage til dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning. Det er en betingelse for at få hjælp til repatriering, at du er omfattet af repatrieringsloven, at du ikke selv har formue, der kan dække udgifterne til repatriering, og at du ikke er registreret med en verserende sigtelse i Kriminalregisteret.

Du kan få økonomisk støtte til følgende (alle beløb er angivet i 2022-niveau):

• Udgifter til rejsen fra Danmark til dit hjemland, dit tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning.

• Udgifter på højst 32.218 kr. pr. person til transport af dine personlige ejendele eller til køb af personligt bohave.

• Udgifter på højst 16.976 kr. til transport af udstyr, der er nødvendigt for dit eller din families erhverv i dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning.

• Hjælp til etablering i dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning. Der gives op til 146.639 kr. pr. person, der er fyldt 18 år, og op til 44.723 kr. pr. person, der ikke er fyldt 18 år. Støtten udbetales i to dele, hvoraf henholdsvis 58.655 kr./17.889 kr. udbetales i forbindelse med udrejsen fra Danmark, mens 87.984 kr./26.834 kr. som udgangspunkt udbetales et år efter udrejsen fra Danmark.

• Udgifter på højst 16.976 kr. til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme dine beskæftigelsesmuligheder samt udgifter på højst 21.925 kr. til transport af udstyret.

• Udgifter til skolegang i dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, på 547 kr. om måneden pr. barn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år, i op til 4 år, dog højst til det fyldte 16. år.

• Udgifter til din sygeforsikring i dit hjemland, dit tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning, hvis der ikke på anden måde er etableret en sådan forsikring. Der gives op til 8.215 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år.

• Udgifter for behandling i tilfælde, hvor det ikke er muligt, eller det er meget vanskeligt, at tegne sygeforsikring i dit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil du har nær familiemæssig tilknytning. Der gives 8.215 kr. pr. år i op til 4 år til personer, der er fyldt 18 år.

• Udgifter til medbragt lægeordineret medicin til højst 1 års forbrug.

• Udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler (fx stomiposer, kørestol eller rollator), dog højst til 1 års forbrug og højst i alt 7.165 kr., samt hjælp til nødvendige vaccinationer i Danmark.

• Udgifter for anskaffelse af nationalitetspas, identitetspapirer mv. på op til 10.739 kr. pr. person.

Betingelser på ansøgningstidspunktet

Betydningen af formue
Man kan ikke få hjælp til repatriering, hvis man er i besiddelse af formue. Kommunen ser bort fra formuebeløb på op til 50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtefæller. Hvis en persons formue overstiger den øvre grænse, tager kommunen stilling til, i hvilket omfang man kan få tildelt repatrieringsstøtte.

Kriminalitet mv.
Det er en betingelse for at modtage hjælp til repatriering, at man frem til udbetalingstidspunktet ikke er registreret som sigtet i Kriminalregisteret. Hvis man er registreret med en verserende sigtelse i Kriminalregisteret, kan kommunalbestyrelsen ikke udbetale hjælp til repatriering.

Kommunalbestyrelsen kan desuden træffe afgørelse om afslag på repatriering, hvis der er mistanke om, at ansøgeren har til hensigt at deltage i aktiviteter i udlandet, som kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden.

Det er en betingelse for at få udbetalt den resterende del af hjælp til repatrieringshjælpen – dvs. anden rate af repatrieringshjælpen – at man efter anmodning fra kommunalbestyrelsen erklærer ikke at være sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, der helt eller delvist har fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbestyrelsens afgørelse om hjælp til repatriering og indtil det tidspunkt, hvor man anmoder om at få udbetalt den resterende del af hjælpen.

Man skal for at få udbetalt hjælpen afgive en erklæring om, hvorvidt man er eller har været sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold i perioden efter kommunalbestyrelsens afgørelse om hjælp til repatriering og indtil det tidspunkt, hvor man anmoder om at få udbetalt den resterende del af hjælpen.

Hvis man erklærer, at den man hverken er eller har været sigtet, tiltalt eller dømt for et strafbart forhold i den angivne tidsperiode, og bliver kommunalbestyrelsen ikke på anden vis gjort bekendt med, at der foreligger et sådant forhold, vil den resterende del af repatrieringshjælpen komme til udbetaling. Hvis man erklærer, at man er eller har været sigtet, tiltalt eller dømt for et forhold, der efter loven kan føre til bortfald af repatrieringsstøtten, skal kommunalbestyrelsen undersøge forholdet nærmere med henblik på, om der skal ske bortfald af den resterende del af repatrieringsstøtten.