Hvem kan få hjælp til repatriering

Man kan få hjælp til repatriering, hvis man er omfattet af repatrieringsloven og ønsker at vende permanent tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning.

De følgende grupper af personer er omfattet af repatrieringsloven og kan derfor efter visse omstændigheder modtage støtte til repatriering:

  • Flygtninge mv.
  • Familiesammenførte til flygtninge mv.
  • Andre familiesammenførte udlændinge, som har haft opholdstilladelse i Danmark i 5 år.
  • Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født i Danmark som efterkommere af disse. 
  • Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab i lande uden for EU/EØS.
  • Udlændinge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v

Udlændinge med opholdstilladelse på andet grundlag og visse familiesammenførte udlændinge, der på grund af særlige grunde ikke opfylder betingelserne for at repatriere uden referencen, f.eks. hvis udlændingen ikke tør rette henvendelse til ægtefællen med henblik på at opnå skilsmisse på baggrund af f.eks. vold, negativ social kontrol el. lign., kan ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

Repatriering til flygtninge og familiesammenførte mv.

Med flygtninge mv. forstås udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 8 (asyl og kvoteflygtning), § 9 b (humanitær opholdstilladelse), § 9 c, stk. 1, i umiddelbar forlængelse af en humanitær opholdstilladelse, § 9 c, når opholdstilladelsen er givet til en udlænding, der har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller § 9 e.

Hvis man har opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring, er det som udgangspunkt en betingelse for at modtage hjælp til repatriering, at man vender tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, sammen med den person, man er blevet familiesammenført med (referencen).
Det gælder dog ikke, hvis man er blevet skilt fra og ikke længere samlever med den, man oprindeligt blev familiesammenført med, eller hvis den pågældende person er død, eller hvis man som barn er blevet familiesammenført med sine forældre og nu som voksen ønsker at repatriere.

Andre familiesammenførte udlændinge omfatter udlændinge med opholdstilladelse som følge af en familiemæssig tilknytning til en herboende person, som ikke er flygtning mv. Hvis man har opholdstilladelse på grundlag af en familiemæssig tilknytning til en herboende søn eller datter, kan man også modtage hjælp til repatriering, uanset at ens søn eller datter ikke vender tilbage. Det gælder dog kun, hvis man er over 55 år, opfylder betingelserne for at modtage førtidspension eller er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand ikke kan antages at kunne forsørge sig selv i sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning.
Herudover kan udlændinge med mere end ét års lovligt ophold i Danmark ydes støtte til repatriering til lande, hvor sikkerhedssituationen er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få midlertidig opholdstilladelse i Danmark efter udlændingelovens § 7, stk. 3.

Hvem er ikke omfattet af repatrieringsloven?

Man kan ikke få økonomisk hjælp til repatriering, hvis man ikke har opholdstilladelse i Danmark. Man kan heller ikke få hjælp, hvis man er dansk statsborger og ikke har dobbelt statsborgerskab i et land uden for EU/EØS, hvis man er nordisk statsborger (heller ikke selvom man tidligere har haft opholdstilladelse som flygtning eller lignende), hvis man er statsborger i et EU-/EØS-land eller Schweiz, eller hvis man har opholdstilladelse i Danmark efter EU-reglerne.

Hvilken støtte kan man få?

 

Læs mere om hvilken økonomisk støtte man kan få, samt om betydningen af formue

Til borgere

Hvis du vil vide mere om mulighederne for at modtage hjælp til repatriering, kan du kontakte din bopælskommune eller Dansk Flygtningehjælp.

Kontakt Dansk Flygtningehjælp (nyt vindue)