Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet

Kommunen skal tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram (tidl. integrationsprogram) efter reglerne i integrationsloven.

Gennem de seneste år har der været sat styrket fokus på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Den 1. juli 2019 ændrede integrationsprogrammet navn til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. For andre familiesammenførte benævnes programmet  nu introduktionsprogram. For at matche de ændrede navne for programmet skiftede integrationsydelsen den 1. januar 2020 navn til selvforsøgelses- og hjemrejseydelsen for alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og overgangsydelse for andre borgere, herunder andre familiesammenførte.

Indsatserne i programmet består fortsat af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

Programmet består af:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

Læs mere om danskundervisning hos SIRI

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Udlændingen skal tilbydes et første virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud så vidt muligt inden for de 2 første uger i kommunen og senest efter 1 måned og dernæst en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

Opnår udlændingen ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges. Programmet skal forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Det samlede program kan dog højst have en varighed på 5 år.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet består for personer på selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse af danskuddannelse og aktive tilbud.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet tilrettelægges som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For jobparate udlændinge må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Virksomhedstilbuddet skal have et omfang på gennemsnitligt mindst 15 timer om ugen. 6 ugers-kravet og 15 timers-kravet gælder ikke aktivitetsparate. 6 ugers-kravet kan desuden under visse betingelser fraviges med henblik på at tilbyde et højskoleophold, der kan fremme integrationen på arbejdsmarkedet.

Den kontinuerlige virksomhedsrettede indsats skal suppleres med tilbud om danskuddannelse og efter behov evt. tilbud om vejledning og opkvalificering.

Personer, der er kommet i ordinær beskæftigelse, kan fortsætte danskuddannelsen. Uddannelsen skal tilrettelægges, så den kan afsluttes inden for tre år, men kan have en varighed på op til 5 år. Sprogskolerne er forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde.

En udlænding, som modtager selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har både pligt til at deltage i programmet og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis en udlænding ikke lever op til disse forpligtelser, kan der trækkes i ydelsen.