Formål med området

For at understøtte integrationsindsatsen og håndtere integrationsudfordringer, der spiller sammen med andre problemer som eksempelvis sociale udfordringer, dårligt fysisk eller psykisk helbred eller manglende beskæftigelse, findes en række konkrete tiltag og initiativer. Disse er målrettet sårbare familier med fokus på forældreskab, skole/hjem-samarbejde, traume, bander, beskæftigelsesindsats for indvandrekvinder mv.

Hvem gør hvad

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) er ansvarlig for følgende konkrete indsatser over for sårbare familier med anden etnisk baggrund end dansk. På siri.dk kan du læse mere om indsatserne:

Nydanske børn og unge
Nydanske forældre er en voksende forældregruppe. For at styrke samarbejdet med nydanske forældre er der udarbejdet en række materialer om forældreinddragelse med fokus på nydanske forældre med børn i dagtilbud og i grundskolen. På SIRIs hjemmeside finder du inspirationsmateriale og værktøjer til forældresamarbejde i dagtilbud og skole-hjemsamarbejdet med nydanske forældre.

Understøttelse af forældrekompetencer
Undersøgelser viser, at alt for mange etniske minoritetsbørn og -unge vokser op i familier, som er udsatte og marginaliserede, hvor en eller begge forældre ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor børnene ikke får den nødvendige opbakning, opdragelse og sprogstimulering hjemmefra. Det kan gå ud over integrationen.

SIRI har i samarbejde med fire kommuner gennemført et projekt, hvor udsatte etniske minoritetsfamilier med børn i alderen 3-8 år har deltaget i forældreprogrammet De Utrolige År (DUÅ). På SIRIs hjemmeside finder du evaluering, håndbøger og andet materiale fra projektet.

Modelprojekt for traumatiserede flygtninge
Et traume er en almindelig reaktion på en voldsom hændelse. Hos nogle forsvinder reaktionerne og symptomerne efter en tid, men for andre varer de ved og udvikler sig til en reel lidelse. For at reducere de negative konsekvenser af traumer og hjælpe flygtninge med traumer til en bedre tilværelse har SIRI sammen med fire kommuner gennemført Modelprojekt for traumatiserede flygtninge.

Kvinder i beskæftigelse
Projektet ’Flere indvandrerkvinder i beskæftigelse’ har fokus på at hjælpe kvinder med indvandrerbaggrund i beskæftigelse.

Mange indvandrerkvinder har særlige udfordringer, når det handler om at komme i arbejde og forblive på arbejdsmarkedet. Det kan være udfordringer som fx manglende forståelse af det danske samfund, utilstrækkelige danskkundskaber, selvoplevede helbredsudfordringer mv. Derudover kan traditionelle køns- og familiemønstre samt negativ social kontrol stå i vejen for, at kvinderne opnår tilknytning til arbejdsmarkedet og tilegner sig en arbejdsidentitet.

SIRI arbejder sammen med 15 kommuner om en særlig indsats, der skal få flere indvandrerkvinder i beskæftigelse og opbygge viden om hvilke tiltag, der virker.

Forebyggelse af bandekriminalitet blandt børn og unge
Bandekriminalitet har gennem de sidste mange år været et fast emne på samfundsdagsordenen. Voldsomme bandekonflikter har dannet grobund for et øget rekrutteringspres fra bandemiljøet på udsatte børn og unge og været årsag til en markant større utryghed i befolkningen. Der er nedsat en Bandetaskforce på tværs af Socialstyrelsen og SIRI, som understøtter og rådgiver udvalgte partnerskabskommuner. SIRI tilbyder gratis rådgivning til kommuner, som ønsker at styrke indsatsen mod bandekriminalitet og forebygge rekrutteringen blandt børn og unge. Der tilbydes fire forskellige forløb, der kan kombineres.

Læs mere om ovenstående indatser på siri.dk