Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Det er første gang, at en medlemsstat forlader EU.

Det britiske parlament og Europa-Parlamentet godkendte udtrædelsesaftalen endeligt i januar 2020, og Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan Storbritannien udtræder af EU på en række områder, herunder bl.a. borgernes opholdsrettigheder.

Læs udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside (pdf)

Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der gjaldt fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020. 

I overgangsperioden kunne britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i en anden EU-medlemsstat frem til overgangsperiodens ophør. 

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerrettigheder (kapitel 2) finder efter overgangsperiodens ophør anvendelse på alle britiske statsborgere, der inden dette tidspunkt var lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, og som havde opnået ret til ophold mv. efter EU-opholdsdirektivet (reglerne om fri bevægelighed for EU-borgere). Rettigheder efter udtrædelsesaftalen svarer overordnet til de rettigheder, der følger af reglerne om fri bevægelighed for EU-borgere, og de bevares, så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Det følger bl.a. af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere, når de har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk i medfør af udtrædelsesaftalen, vil kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark (på samme måde som i dag). Opholdsperioder, der er indledt før og under overgangsperioden, indgår i beregningen af retten til tidsubegrænset ophold. Britiske statsborgeres adgang til at opnå en tidsubegrænset opholdsret i Danmark, ændres således ikke for personer omfattet af udtrædelsesaftalen. 

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i en medlemsstat efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2021, vil som udgangspunkt skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere. Det vil for Danmarks vedkommende sig efter udlændingelovens regler.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue) 

Se Europa-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar om udtrædelsesaftalen (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens beskrivelse af udtrædelsesaftalen (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens vejledning til udtrædelsesaftalen (pdf)