Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020.

Det britiske parlament og Europa-Parlamentet godkendte udtrædelsesaftalen endeligt i januar 2020, og Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for bl.a. borgernes opholdsrettigheder.

Læs udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside (pdf)

Udtrædelsesaftalen fastsatte en tidsbegrænset overgangsperiode, der gjaldt fra udtrædelsestidspunktet til den 31. december 2020. 

I overgangsperioden kunne britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat udøve retten til fri bevægelighed efter direktiv 2004/38/EF (EU-opholdsdirektivet) og tage ophold i en anden EU-medlemsstat fra tidspunktet for Storbritanniens udtræden og frem til overgangsperiodens ophør. 

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerrettigheder (kapitel 2) fik virkning ved overgangsperiodens udløb og finder anvendelse på alle britiske statsborgere, der inden dette tidspunkt var lovligt bosiddende i en EU-medlemsstat, og som havde opnået ret til ophold mv. efter EU-opholdsdirektivet. Rettighederne bevares, så længe betingelserne i udtrædelsesaftalen er opfyldt.

Det følger bl.a. af udtrædelsesaftalen, at britiske statsborgere, når de har haft lovligt ophold i Danmark i 5 år i træk i medfør af udtrædelsesaftalen, vil kunne søge om tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Opholdsperioder, der er indledt før og under overgangsperioden, indgår i beregningen af retten til tidsubegrænset ophold. Britiske statsborgeres adgang til at opnå en tidsubegrænset opholdsret i Danmark, ændres således ikke for personer omfattet af udtrædelsesaftalen. 

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, der ønsker at indrejse og tage ophold i Danmark efter overgangsperiodens udløb den 31. december 2021, vil som udgangspunkt skulle ansøge om opholds- eller arbejdstilladelse efter udlændingelovens regler på lige fod med andre tredjelandsstatsborgere.

Læs mere om reglerne for opholdstilladelse til tredjelandsstatsborgere på udlændingemyndighedernes fælles hjemmeside nyidanmark.dk (nyt vindue) 

Se Europa-Kommissionens faktaark med spørgsmål og svar om udtrædelsesaftalen (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens beskrivelse af udtrædelsesaftalen (nyt vindue)

Se Europa-Kommissionens vejledning til udtrædelsesaftalen (pdf)