BREXIT: Hvad betyder det for dig som herboende britisk statsborger?

Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen mellem Storbritannien og de øvrige EU-medlemsstater trådte i kraft den 1. februar 2020. Udtrædelsesaftalen skal bl.a. sikre, at britiske statsborgere, der i medfør af EU-reglerne om fri bevægelighed har taget lovligt ophold i en medlemsstat inden overgangperiodens udløb den 31. december 2020, bevarer retten til ophold i værtsmedlemsstaten efter dette tidspunkt på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, der har været gældende efter EU-reglerne om fri bevægelighed.

Reglerne om fri bevægelighed er bl.a. gennemført i dansk ret ved EU- opholdsbekendtgørelsen.

Læs EU-opholdsbekendtgørelsen

Læs mere om udtrædelsesaftalen

Hvis du som britisk statsborger opholder dig i Danmark på grundlag af EU-reglerne om fri bevægeligheder er det vigtigt at være er opmærksom på, at du - for at bevare din opholdsret i Danmark - inden den 31. december 2021 indgive en ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument, der dokumenterer din status under udtrædelsesaftalen og din fortsatte ret til ophold i Danmark.

Ansøgning om udstedelse af nye opholdsdokumenter i henhold til udtrædelsesaftalen


Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, med opholdsret som familiemedlem, skal ansøge om udstedelse af et nyt opholdsdokument. Udstedelsen af dokumentet er en betingelse for at bevare en ret til ophold og arbejde mv. i Danmark. Det gælder også personer, som har opnået tidsubegrænset opholdsret i Danmark. Eksisterende rettigheder i forhold til ophold, arbejde m.v. gælder under ansøgningens behandling.

Selvom du opholder dig i udlandet, skal du stadig indgive din ansøgning senest den 31. december 2021. Ansøgningen indgives digitalt, men udstedelse af opholdskort kræver personligt fremmøde og afgivelse af biometri. Hvis du ikke har mulighed for at få optaget biometri i Danmark kan dette ske hos en dansk repræsentation eller hos et visumansøgningscenter (VFS).

EU-registreringsbeviser og EU-opholdskort, der er udstedt i henhold til EU-reglerne om fri bevægelighed, vil fortsat kunne anvendes som dokumentation for opholdsret, indtil der er udstedt et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen. Dette gælder også opholdsdokumenter af ældre dato, der f.eks. er udstedt til statsborgere i et EF-medlemsland.

Ansøgning om udstedelse af et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen skal indgives senest den 31. december 2021 til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Det nye opholdsdokument tjener som bevis for, at indehaveren har ret til ophold i medfør af udtrædelsesaftalen. Dokumentet udstedes uden opkrævning af gebyrer.  

De krav, der stilles til dokumentation ved indgivelse af ansøgning om et nyt opholdsdokument, svarer til de krav, der følger af reglerne om fri bevægelighed efter EU-retten – dvs. bevis for ret til ophold som f.eks. arbejdstager, studerende, person med tilstrækkelige midler mv. samt bevis for, at man har taget ophold i Danmark inden udløbet af overgangsperioden.

Det bemærkes, at et opholdsdokument udstedt i henhold til udtrædelsesaftalen kun giver ret til ophold i den udstedende medlemsstat. Et opholdsdokument udstedt af SIRI giver således kun ret til ophold i Danmark. Britiske statsborgere vil dog være visumfritaget i op til 90 dage ved rejser i resten af Schengen-området.  

Indtil et nyt opholdsdokument i henhold til udtrædelsesaftalen er udstedt, anbefales det at medbringe allerede udstedte EU-opholdsdokumenter ved rejser til og fra Danmark som bevis for en opholdsret ud over 90 dage. Under ansøgningens behandling anbefales det desuden at medbringe den kvittering, der udstedes i forbindelse med indgivelse af ansøgningen.

Personer, der ved overgangsperiodens udløb arbejder som grænsearbejdere i Danmark, men bor i et andet land, skal også ansøge om et dokument, der bekræfter deres ret til at arbejde i Danmark i henhold til udtrædelsesaftalen. Ansøgning herom indgives ligeledes til SIRI, og indtil det nye opholdsdokument er udstedt, kan grænsearbejdere ved indrejse i landet gøre brug af anden dokumentation, f.eks. en arbejdskontrakt, til at dokumentere et ansættelsesforhold i Danmark, der er indgået før udløbet af overgangsperioden.

Siden opdateres løbende.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold under udtrædelsesaftalen, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet på .

Du kan også kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet telefonisk tirsdag og torsdag kl. 9.00-12.00 på telefon: 61 98 40 00.

Hvis du har spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, kan du kontakte SIRI telefonisk mandag, onsdag og torsdag kl. 9:00-15:00 og fredag kl. 9:00-12:00 på: 72 14 20 05.

Hvis du har spørgsmål om dansk statsborgerskab (indfødsret), kan du kontakte Indfødsret i Udlændinge- og Integrationsministeriet på .

Læs mere om reglerne for at få dansk statsborgerskab (indfødsret)

Læs Bekendtgørelse om gennemførelse af visse bestemmelser i udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU for så vidt angår retten til indrejse, ophold og arbejde i Danmark på Retsinformation (nyt vindue)

Læs Vejledning om retten til ophold og arbejde for britiske statsborgere og deres familiemedlemmer i henhold til udtrædelsesaftalen mellem Det Forenede Kongerige og EU (nyt vindue)

Læs spørgsmål og svar vedrørende Brexit hos Styrelsen for International Rekruttering on Integration (nyt vindue)

Læs det i december 2020 udsendte orienteringsbrev om Brexit og ansøgningstidspunkter hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Læs mere om retten til ophold efter de gældende EU-regler hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (nyt vindue)

Læs mere om Brexit på Udenrigsministeriets Brexit-hjemmeside (nyt vindue)