Forside » US » Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider

Der findes forskellige typer af mål for sagsbehandlingstiden for Udlændingestyrelsens sager. Nogle er fastsat ved lov, andre er kontraktsmål og så er der ydermere mål, som udmeldes for at give en bedre forventningsafstemning med styrelsens brugere.

Maksimale sagsbehandlingstider (servicemål)

Udlændingestyrelsen har på flere sagsområder fastsat maksimale frister for, hvor lang tid man må forvente at skulle vente på en afgørelse – de såkaldte servicemål.

Servicemål er den forventede maksimale sagsbehandlingstid. Servicemål regnes fra det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen har en fuldt oplyst ansøgning fra brugerens side. Det vil sige en ansøgning, som er fyldestgørende udfyldt fra brugerens side, som indeholder alle relevante oplysninger, som er underskrevet de relevante steder og er vedlagt den nødvendige dokumentation.

Udlændingestyrelsen oplyser ansøgeren om servicemålet for den enkelte sag, når den er fuldt oplyst. Når Udlændingestyrelsen opgør resultatet af den samlede overholdelse af et servicemål for en bestemt sagstype, fx enkle familiesammenføringssager, anses servicemålet for sagstypen samlet set overholdt, når mindst 90 procent af sagerne er afsluttet indenfor det udmeldte servicemål. Hvis styrelsen ikke kan overholde det udmeldte servicemål i den enkelte sag, får ansøgeren besked sammen med information om en ny forventet sagsbehandlingstid.

SagstypeMaksimal sagsbehandlingstid
(Servicemål)
Familiesammenføring, enkle sager 5 måneder
Ægtefællesammenføring, komplicerede sager 10 måneder
Børnesammenføring, komplicerede sager 10 måneder
Bortfald: forhåndsdispensation
(familiesammenføring)
3 måneder
Bortfald: dispensation efter udrejse
(familiesammenføring)
5 måneder
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse
(familiesammenføring og asyl)
5 måneder
Permanent opholdstilladelse 8 måneder
Pas (fremmedpas og konventionspas) 10 uger
Forlængelse af pas, enkle sager 10 dage
Religiøse forkyndere 4 måneder
Religiøse forkyndere, forlængelse 4 måneder
Opholdskort til børn og erstatningsopholdskort 4 måneder
Familiesammenføring i Grønland, førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse 5 måneder
Permanent opholdstilladelse i Grønland 8 måneder
Familiesammenføring på Færøerne,
førstegangsansøgning og tidsbegrænset forlængelse
5 måneder
Permanent opholdstilladelse på Færøerne 8 måneder

Læs mere om sagsbehandlingstider og servicemål på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Maksimal gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager

Der er i Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 bl.a. fastsat et mål for den gennemsnitlige maksimale sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af en asylansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen.

AsylsagsbehandlingGennemsnitlige maksimale sagsbehandlingstid
Fra indgivelse af ansøgning til afslutning af sagen i styrelsen 7 måneder

Ventetid for betjening i Borgerservice

Der er også i Udlændingestyrelsens mål- og resultatplan for 2016 fastlagt et mål for den højeste ventetid ved personlige og telefoniske henvendelser. Målet forventes samlet set opfyldt for mindst 80 pct. af henvendelserne og derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder, fx at ekstraordinært mange ringer til styrelsen på samme tidspunkt.   

Ved henvendelse til BorgerserviceHøjeste ventetid
Personlig henvendelse 1 time for 80 procent af henvendelserne.
Telefonisk henvendelse

12 min. for 80 procent af henvendelserne

Se de aktuelle ventetider i Borgerservice på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Maksimal sagsbehandlingstid ved udstedelse af visum

De maksimale sagsbehandlingstider for visumsager er fastlagt ved lov og er præciseret i det fælleseuropæiske regelsæt kaldet Visumkodeks. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, uanset om den skal sendes videre til behandling i Udlændingestyrelsen.

Udstedelse af visum i følgende situationerSagsbehandlingstid
Ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller til et andet Schengenlands repræsentation, som repræsenterer Danmark ved visumudstedelse.   15 dage (udgangspunkt)
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver nærmere undersøgelser. 30 dage
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver yderligere dokumentation.     60 dage

Læs mere om sagsbehandlingstider ved udstedelse af visum på nyidanmark.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 29/11 2016