Fordelte puljer

Forebyggelse af radikalisering gennem etablering af national hotline

En ny national hotline skal tilbyde hjælp og vejledning til forældre, pårørende og andre, der er bekymrede for at et barn, ung eller voksen er i risiko for radikalisering eller allerede er en del af et ekstremistisk miljø. Ansøgere til puljen kan søge nu.

Læs mere

Styrkelse af dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling

Puljen skal understøtte initiativer, der skaber bred inddragelse af nydanskere i demokratiske processer og understøtter helhedsorienterede indsatser til bekæmpelse af etnisk diskrimination.

Læs mere

Udmelding af byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015

Byfornyelsen skal danne bro til integrationen.

Læs mere

Modelprojekt for håndtering af traumatiserede flygtninge

Puljen på 8 mio. kr. udmøntes til kommuner, der ønsker at indgå i et modelprojekt om tilbud til traumatiserede flygtninge.

Læs mere

Mobilisering af civilsamfundet som led i indsatsen mod radikalisering og ekstremisme

Understøttelse af foreningsaktiviteter i foreninger og organisationer.

Læs mere

Etablering af Exit-center

Formålet med puljen er at etablere og drive et Exit-center.

Læs mere

Opsøgende indsats overfor selvforsørgende nydanskere

Formålet med puljen er at forbedre integrationen og arbejdsmarkedstilknytningen for nydanskere, der forsørges af ægtefæller.

Læs mere

Etablering af lokale dialogindsatser som led i det nationale Dialogkorps

Dialog mellem unge skal styrke de unges personlige frihed og aktive medborgerskab.

Læs mere

Mentor- og forældrecoachuddannelser for at forebygge ekstremisme og radikalisering

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder mentor- og forældrecoachuddannelser målrettet kommuner, som ønsker at få uddannet medarbejdere, der kan få konkret viden og færdigheder til at arbejde som mentorer og/eller forældrecoaches som led i at styrke den lokale indsats for at forebygge ekstremisme og radikalisering.

Læs mere

Ommærkning af almene boliger til ungdomsboliger

Støtte til nedsættelse af huslejen i almene boliger, der ommærkes til almene ungdomsboliger.

Læs mere

Indsatspuljen

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne (Indsatspuljen).

Læs mere

Pulje til landsbyfornyelse 2014 og 2015

Som led i Vækstplan DK er der afsat i alt 400 mio. kroner til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med under 3.000 indbyggere og landdistrikter.

Læs mere

Startboliger med voksenstøtte

Indkaldelse af ansøgninger til puljen for 2015.

Læs mere

Helhedsorienteret boligsocial indsats

Pulje til at styrke det boligsociale arbejde gennem et koordineret tæt samarbejde mellem stat og kommuner og boligorganisationer, så antallet af særligt udsatte boligområder kan reduceres.

Læs mere

Pulje til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp efter almenboliglovens § 63 c

Der er afsat en pulje på 1,5 mio. kr. i 2015 til refusion af kommunale udgifter til flyttehjælp i udsatte almene boligområder.

Læs mere

Styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder

Puljen skal forbedre udsatte børns livsmuligheder og bryde isolationen fra det omkringliggende samfund.

Læs mere

Forsøg og udvikling i den almene boligsektor 2014

Der ydes i 2014 tilskud til projekter, som medvirker til at udvikle det almene byggeri.

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser af lejere

Formålet med puljen er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere, der ikke betaler deres husleje. Der tilsigtes en varig positiv ændring af lejernes økonomiske og i nogle tilfælde personlige forhold.

Læs mere

Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri i finansårene 2014 og 2015

Pulje til energirenovering af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål efter aftale mellem ejer og et flertal af lejerne.

Læs mere

Pulje til fornyelsen af bymidter, handelsgader og mindre byer

Der er afsat 30 mio. kroner fra byfornyelsesmidlerne til nytænkende forsøg med at skabe liv og udvikling i problemramte bymidter, handelsgader og mindre byer.

Læs mere

Energisparepulje til almene boliger

Puljen skal styrke energibesparelser i almene boliger - blandt andet ved at støtte udarbejdelse af energihandlingsplaner.

Læs mere

Tilskud til almene familieboliger

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familie

Formålet med puljen er at støtte projekter i virksomheder, der fremmer modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familie i Danmark.

Læs mere

Styrket oplysningsindsats om repatrieringsordningen

Siden 2014 har der været afsat midler på finansloven til at styrke repatrieringsordningen og understøtte konkrete informationsindsatser målrettet grupper af udlændinge, der er dårligt integreret i det danske samfund samt udlændinge fra lande, som hidtil kun har haft en begrænset brug af repatrieringsordningen.

Læs mere

Energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri 2015-2017

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til energirenovering og klimatilpasning.

Læs mere

Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere

Støtte til en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner.

Læs mere

Pulje til rådgivning af udsættelsestruede lejere i almene boligorganisationer

Rådgivning, der baserer sig på en personlig og opsøgende indsats, er en effektiv måde til at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i et boligområde.

Læs mere

Netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Læs mere

Støtte til et sundere lokalsamfund

Nye forsøgsprojekter skal skabe bedre byrum og øge sundheden i landets mindre byer. Ansøgningsfrist for støtte: mandag den 7. november.

Læs mere

Aktivitets- og mødested for veteraner

Udlændinge-, Integrations og Boligministeriet inviterer kommuner med igangværende områdefornyelser til at deltage i forsøg.

Læs mere

Afprøvning af veldokumenteret metode som led i en styrkelse af forældreansvaret blandt udsatte etniske minoritetsforældre

Undersøgelser viser, at familiemæssig opbakning, opdragelse og sprogstimulering er afgørende for børns trivsel og udvikling. Mangel herpå giver udfordringer i forhold til integrationsindsatsen rundt om i hele landet, hvor det bl.a. mærkes i daginstitutionerne, skoler etc.

Læs mere

Opkvalificering af grundskolevejledere

Som led i den nationale strategi mod æresrelaterede konflikter skal grundskolevejledere uddannes, så de bliver i stand til at identificere og støtte unge med problemstillinger relateret til æresrelaterede konflikter.

Læs mere

Match mellem frivillige mentorer og flygtninge i kommunen skal styrke flygtninges beskæftigelse

Puljen skal som en del af virksomhedspartnerskabet "Sammen om integration" bidrage til at styrke samarbejdet mellem frivillige foreninger og kommuner med henblik på at rekruttere frivillige mentorer via foreningslivet, som gennem projektet vil blive uddannet til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere

Puljen skal understøtte udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Læs mere

Støtte til rekruttering af mentorer fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer

Det er regeringens ambition, at hver anden flygtning skal i arbejde. Frivillige mentorer kan gøre en afgørende forskel for at være med til at sikre beskæftigelse for den enkelte flygtning. Under trepartsforhandlingerne blev det derfor foreslået, at arbejdsmarkedets organisationer kan bidrage til rekruttering af mentorer blandt deres medlemmer, som skal uddannes til at kunne fungere som integrationsmentorer for nyankomne flygtninge.

Læs mere

Tilskud til etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge

Regeringen indgik den 18. marts 2016 aftale med KL om ”Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge”.

Læs mere

Støtte til netværk for pårørende til personer, der udviser tegn på ekstremisme

Netværk til forældre og pårørende til personer, der udviser bekymringstegn i forbindelse med ekstremisme skal udvides til flere kommuner. Dette skal ses som led i en forebyggende indsats.

Læs mere

Forsøg med modulsystemer i tomme bygninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsætter en pulje på 30 mio. kr. til forsøg med modulsystemer, der skal sikre moderne og fleksible lejeboliger i tomme bygninger.

Læs mere

Sidst opdateret 13/02 2017
Navigation