Forside » Nyheder » 2016 » 2016-09 » Multihuse kan skabe liv i de tyndt befolkede områder

Multihuse kan skabe liv i de tyndt befolkede områder

En ny rapport skal inspirere landets kommuner i de tyndt befolkede områder til at etablere et lokalt samlingspunkt i byen, der bl.a. kan samle kulturelle aktiviteter og indkøbsmuligheder.

Mange provinsbyer er udfordret af butiksdød, tomme bygninger og har svært ved at tiltrække nye beboere til området. Nogle byer har forsøgt at vende udviklingen ved at etablere multihuse, der samler en række tilbud til borgerne, fx idrætsaktiviteter og lægehus.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har fået udarbejdet en rapport, som skal inspirere flere kommuner til at etablere multihuse. Rapporten har primært fokus på danske erfaringer, men der bliver også præsenteret udenlandske projekter fra bl.a. Norge og Holland.

I Danmark er de nuværende multihuse primært oprettet som en kombination af idrætsaktiviteter samt kultur- og foreningsaktiviteter. Derudover er der nogle steder også tilknyttet offentlige institutioner, som fx skole, SFO, børnehave, biblioteksservice, lægehus mv., mens der i andre multihuse er etableret private erhverv som fysioterapi, cafe/restaurant, genbrugsforretning, kunstgalleri eller vandrehjem. 

Inspirationskataloget viser eksempler på multihuse med vidt forskellige funktioner og fysiske rammer. Rapporten beskriver bl.a., hvordan borgerne i landsbyen Alken - beliggende ved Mossø i Skanderborg Kommune - har arbejdet målrettet med at vende afvikling til udvikling. Kultur- og aktivitetshus Alken Mejeri er et rent borgerdrevet initiativ, der fungerer som medborgerhus samlet under ét tag og er baseret på frivillig arbejdskraft. Resultat er, at landsbyen i det nedlagte mejeri i dag har både en købsmandsforretning, et borger-bibliotek og et dynamisk foreningsliv med en lang række aktiviteter, som fællespisning, musikarrangementer, kor og foredrag. Også købmandsforretningen drives af frivillige, bortset fra en flygtning i praktik, som arbejder tre dage om ugen.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”For at få en travl hverdag til at hænge sammen har den moderne familie behov for at have en lang række service-, fritids- og kulturydelser inden for bekvem rækkevidde – og det gælder uanset om familien har valgt at bosætte sig i storbyen eller i mindre byer i landdistrikterne. Det kræver en særlig indsats at bevare selv de mest nødvendige serviceydelser i landdistrikterne, og derfor vil jeg som boligminister gerne være med til at anvise nye og afprøvede løsninger. I Norden er der mange gode erfaringer med at etablere multihuse, som under samme tag samler en lang række funktioner så som postkontor, bogudlån, lektiecafe for skoleelever, cafe og mødested – og visse steder også dagligvareindkøb. Det er mit håb, at disse erfaringer kan inspirere til lignende aktiviteter i andre landdistrikter.”

Finansiering og økonomisk støtte til multihuse kommer fra mange forskellige kilder, og der er også eksempler på, at nye multihuse kun er baseret på private midler eventuelt med støtte eller sponsorater fra lokale erhvervsdrivende. Kommunerne har mulighed for at søge byfornyelsesmidler via Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets pulje til områdefornyelse til etablering af multihuse.

Inspirationskataloget er udarbejdet af forskerne Helle Nørgaard, Anette Gravgaard Christensen og Anna Falkenstjerne Beck fra Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, København og er finansieret af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet via byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler.

Hent Inspirationskatalog til udvikling af multihuse

Fakta

Byfornyelsen skal sætte gang i udvikling og omdannelse af de dårligste byområder for at gøre dem attraktive for bosætning og privat investering og samtidig sikre tidssvarende boliger af en god standard. Lov om byfornyelse og udvikling af byer er således et redskab for kommunerne til at gennemføre en målrettet by- og boligpolitisk indsats.

Byfornyelsesmidlerne administreres af Kontor for Byfornyelse i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og uddeles bl.a. efter ansøgning. Midlerne kan bl.a. bruges til bygningsfornyelse, områdefornyelse, friarealer og kondemnering, forsøg, forskning, udvikling og information inden for byfornyelsesområdet.

Yderligere information

Chefkonsulent Rita Munk, tlf. 41 71 78 39, [email protected]

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Sidst opdateret 03/10 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden