Forside » Nyheder » 2016 » 2016-03 » Regeringen vil styrke byudviklingen uden for vækstområderne

Regeringen vil styrke byudviklingen uden for vækstområderne

Regeringen vil sammen med Dansk Folkeparti, De Konservative, Socialdemokraterne, Det Radiale Venstre, SF og Alternativet ændre byfornyelsesloven, så midler til byudvikling i højere grad skal bruges til at styrke indsatsen i landsbyer og provinsbyer.

Danmark har de seneste årtier oplevet en markant tilflytning til de største byer og fraflytning fra landområderne. Cirka halvdelen af landets kommuner oplever befolkningstilbagegang, og derfor vil regeringen målrette den statslige støtte til byfornyelse, så der gives færre penge til de største byer og flere penge til store og små provinsbyer i landkommunerne.

Alle kommuner kan fortsat få statslig støtte til byfornyelse, men kommuner med de største byer vil få tildelt væsentligt mindre end hidtil, fordi væksten der  i vidt omfang sikrer den nødvendige byudvikling. Midlerne skal i stedet målrettes indsatsen i landsbyerne og de provinsbyer, som er under pres, og hvor der er behov for at kickstarte en udvikling.  Desuden udvikles og målrettes de byfornyelsesredskaber, som er mest relevante for de mindre byer og provinsbyer uden for vækstområderne.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

”Hvis vi skal skabe et Danmark i balance, bliver vi nødt til at sikre, at der er vækst og udvikling i hele landet, og ikke kun i de store byer. Derfor giver det god mening at prioritere de mindre byer, der er ramt af befolkningstilbagegang, og hvor der skal gøres en særlig indsats for at bevare den enkelte by som attraktiv at bosætte sig i.”

Initiativerne gennemføres bl.a. ved at ændre på de kriterier, som statens byfornyelsesmidler fordeles efter, så der som noget nyt lægges vægt på, om en kommune har befolkningstilbagegang eller fremgang.

Også den statslige refusion til nedrivning og istandsættelse af private boliger vil blive ændret. I dag refunderer staten 60 pct. af kommunalbestyrelsens udgifter til byfornyelse i byer med færre end 3.000 indbyggere eller i det åbne land.

Med lovforslaget foreslås det at forhøje den statslige refusion til 70 pct. i en 3-årig periode. Dermed får kommunerne et øget incitament til at prioritere og målrette indsatsen for at skabe liv i de af vores mindre byer, som er ramt af befolkningstilbagegang.

I forlængelse af regeringens vækstudspil for yderområderne har erhvervs- og vækstministeren samtidig besluttet, at også de ekstra midler, som er særligt målrettet udfordringerne i byer med færre end 3.000 indbyggere - nemlig Pulje til Landsbyfornyelse, også skal kunne tildeles med en statslig refusion på 70 pct. 

Med de fælles ændringer af de to statslige støtteordninger bliver der givet en betydelig håndsrækning til kommunernes indsats i de mindre byer, så det fortsat kan være attraktivt at etablere sig og bo der.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler:

”Denne ændring er en del af regeringens strategi for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Det er vigtigt, at der skabes attraktive bosætningsmuligheder i landets mindre byer, som vi nu bidrager til. Nu er det vigtigt, at kommunerne tager de nye muligheder til sig”.

Som noget nyt foreslås det yderligere, at kommunerne skal have mulighed for at få støtte til at omdanne tomme offentlige bygninger til lejeboliger, som f.eks. kan bruges til at huse flygtninge. Efter de gældende regler er det kun muligt at få støtte til at omdanne private erhvervslokaler til udlejningsboliger.

Alle ændringerne i byfornyelsesloven er nu sendt i høring og bliver fremsat i et lovforslag den 30. marts med forventet ikrafttræden 1. juli 2016.

Fakta

Forslag til ændringer af byfornyelsesloven, herunder Pulje til Landsbyfornyelse:

  1. Den ordinære statslige støtte til kommunernes udgifter til bygningsfornyelse fordeles fortsat til kommunerne efter objektive behovskriterier, men for at øge målretningen mod de små byer mv. uden for vækstområderne, vil fordelingen ske på baggrund af nye objektive kriterier,blandt andet omfanget af tomme boliger og kommunens andel af byer med befolkningstilbagegang.
  2. Fordelingen af midler til områdefornyelse ændres således, at midlerne målrettes byer med under 10.000 indbyggere, samt til provinsbyer under pres med mere end 10.000 indbyggere. De største byer vil fremover kun kunne få områdefornyelsesstøtte til nyere boligområder med sociale og kulturelle problemer. Støtte til havne- og erhvervsområder udgår.
  3. Den særligt forhøjede statslige refusion hæves i en 3-årig periode til 70 pct. (mod 60 pct. i dag) af kommunernes udgifter til f.eks. nedrivning og istandsættelse af private boliger. Forhøjelsen gælder begge de statslige støtteordninger, dvs. både den almindelige bygningsfornyelse og Pulje til Landsbyfornyelse. Begge ordninger vil også fremover følger de samme regler om, hvilke udgifter de statslige midler kan bruges til at dække.
  4. Der indføres mulighed for at opnå støtte til indretning af private udlejningsboliger i offentlige funktionstømte bygninger for at øge antallet af lejeboliger blandt andet til husning af flygtninge.
  5. Der indføres mulighed for at støtte udvikling af såkaldte ”landsbyklynger” i forbindelse med områdefornyelse, hvor man f.eks. etablerer fælles faciliteter på tværs af landsbyer og på den måde styrker landsbyerne.
  6. Der indføres mulighed for, at kommunerne kan få støtte til udgifter til indretning af byrum som led i bygningsfornyelse, hvor man f.eks. ønsker at anvende grunde, som står tomme efter nedrivning, til nye formål, der gavner hele byen.

Yderligere oplysninger

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Sarah Andersen, tlf. 61 98 33 92, [email protected]

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83, [email protected]

Rita Munk, chefkonsulent i Byfornyelseskontoret, tlf. 41 71 78 39, [email protected]

Erhvervs- og Vækstministeriet

Presserådgiver Sara Ringgard Price, tlf. 91 39 94 07, [email protected]

Sidst opdateret 04/03 2016
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden