Forside » Nyheder » 2015 » 2015-09 » Indførelse af integrationsydelse pr. 1. september 2015

Indførelse af integrationsydelse pr. 1. september 2015

Folketinget har den 26. august 2015 vedtaget lov nr. 1000 af 30. august 2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Med lovændringen indføres en ny integrationsydelse for personer, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 7 ud af de sidste 8 år.

Det nye opholdskrav gælder både udlændinge og danske statsborgere. Kravet om, at personen skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, gælder dog ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen.

Loven træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse for kommunernes behandling af ansøgninger om uddannelses- og kontanthjælp fra denne dato.

Lovændringen indebærer, at personer, der efter hidtidige regler opfylder betingelserne for mo dtagelse af kontanthjælp, fremover modtager integrationsydelsen, såfremt de ikke opfylder det nye opholdskrav. Loven finder dog ikke anvendelse for personer, der har opnået lovligt ophold og folkeregisteradresse her i riget før lovens ikrafttræden. For sådanne personer finder de hidtil gældende regler anvendelse.

For flygtninge mv., som overgår fra asylcentersystemet til kommunerne efter meddelelse af opholdstilladelse, er det dog tidspunktet for overtagelse af integrationsansvaret, der er afgørende for, om den pågældende person er berettiget til integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp. Det indebærer, at flygtninge mv., der har opnået opholdstilladelse inden den 1. september, men hvor den integrationsansvarlige kommune først overtager ansvaret for personen den 1. september eller senere modtager integrationsydelse.

Den nye integrationsydelse er fastsat på niveau med satserne for uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg.

Integrationsydelsesmodtagere, som består minimum Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende, kan ved ansøgning opnå et dansktillæg udover integrationsydelsen på 1.500 kr. om måneden. For personer med visse langvarige funktionsnedsættelser vil der være mulighed at søge om dispensation for danskprøvekravet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil snarest udsende yderligere information til kommunerne om de nye regler.

For yderligere information henvises indtil videre til Lov nr. 1000 af 30/08/2015.

Se Lov nr. 1000 af 30/08/2015 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret 02/11 2015
Abonnér på nyt fra UIM

Hvis du abonnerer på nyheder fra UIM, får du tilsendt alle nyheder, når de publiceres på hjemmesiden.

(Required)
Nyhedsbreve

Udover de løbende nyheder udgiver UIM også to nyhedsbreve, som særligt henvender sig til fagfolk og professionelle.

Læs om Integration i Tal

Læs om Æresrelateret Viden